Nagradna igra »Pust«

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri »Pust«

1. člen: organizator

(1) Organizator nagradne igre »Pust« je Styria digital marketplaces d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«). Vse podatke in informacije, ki jih udeleženec (v nadaljevanju: »udeleženec« ali »sodelujoči«) v nagradni igri posreduje, prejme organizator.

2. člen: trajanje nagradne igre

(1) Nagradna igra se izvaja od 9. 2. 2024 od 11:00  do 16. 2. 2024 do 09:00 ure.

(2) Organizator si pridržuje pravico do podaljšanja nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse odločitve o vprašanjih v zvezi  z nagradno igro oziroma uporabo pravil so dokončne in veljajo za vse udeležence.

3. člen: namen nagradne igre

(1) Namen nagradne igre je pridobivanje novih kontaktov za trženjsko obveščanje o storitvah in izdelkih (i) spletnega mesta bolha.com in (ii) preverjenih pogodbenih partnerjev organizatorja, kot upravljavca spletnega mesta bolha.com.

4. člen: pogoji sodelovanja v nagradni igri

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje. 

(2) Za sodelovanje v nagradni igri je obvezno izpolnjevanje preostalih pogojev, zapisanih v nadaljevanju tega dokumenta.

(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Styria digital marketplaces, d.o.o. ne zaračunava.

(4) V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre, to so zlati zaposleni v družbi Styria digital marketplaces, d.o.o., njeni pogodbeni sodelavci ali njihovi ožji družinski člani.

5. člen: pravila in potek nagradne igre

(1) Nagradno igro izvaja organizator v okviru znamke bolha.com na spletnem mestu anketa.bolha.com/pust.

(2) V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo tekom trajanja te nagradne igre na spletnem mestu anketa.bolha.com/pust oddali v celoti izpolnjen anketni vprašalnik, naložili lastno fotografijo pustne maske in navedli svoje osebne podatke. Vsak udeleženec se zavezuje, da ima vsa potrebna soglasja za naloženo in v nagradno igro oddano fotografijo. Z objavo dovoljuje brezplačno javno objavo te fotografije na spletnem mestu bolha.com in na Bolha družbenih omrežjih. Na podjetje Styria Digital Marketplaces d.o.o. prenaša vse materialne avtorske pravice na krajevno in časovno neomejen način.

(3) Sodelovanje v nagradni igri je veljavno le, če udeleženec v celoti zadosti vsem pogojem za sodelovanje v nagradni igri. Obvezno je posredovanje vseh zahtevanih in resničnih osebnih podatkov udeležencev. Vsak udeleženec lahko sodeluje le v lastnem imenu.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, tj. nagradni obrazec izpolni večkrat.

(4) Organizator si pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre diskvalificira v primeru:

 • navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov potrebnih za izvedbo nagradne igre in dodelitev nagrade;
 • da je sodelujoči v nagradni igri goljufal ali ravnal v nasprotju s pogoji in pravili te nagradne igre.

6. člen: vrsta nagrade in način pridobitve nagrade

(1) Nagrade, ki jih organizator podeli, so bile predhodno dogovorjene in ocenjene kot primerne za izvedbo nagradne igre. Organizator v sklopu nagradne igre podeli 5 nagrad.

 • 5 nagrad: darilna kartica SuperCard, v vrednosti 25 EUR (z DDV),

(2) Nagrajenec izgubi pravico do nagrade, če organizator:

 • ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • ugotovi ali sumi, da udeleženec ni posredoval popolnih, pravilnih in resničnih podatkov;
 • ugotovi, da udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi splošnimi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • udeleženca diskvalificira iz nagradne igre ali;
 • ugotovi, da je udeleženec kako drugače kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Takšna nagrada pa se ne podeli.

(3) Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva, ne da se je izplačati v gotovini, lahko se jo podeli le enkrat, nagrajenec jo lahko prevzame le tako kot opredeljeno v teh splošnih pogojih. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado, in sicer prvo, za katero je izžreban.

(4) Naročnik, organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad ali, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

7. člen: komisija in žreb nagrajenca

(1) Izbor nagrajencev bo potekal v sredo, 21. 02. 2024, ob 10:00 uri na sedežu organizatorja.

(2)  Prejemnike nagrad bo izbrala naša 3-članska komisija na podlagi naslednjih kriterijev:

 • izvirnost = maska, ki je na pustni povorki ne vidimo na vsakem koraku,
 • dodelanost = kostum vsebuje veliko domiselnih podrobnosti,
 • celostnost = kostum je izdelan celostno, torej so del kostuma obleke, čevlji, frizura, obraz.

Odločitve komisije so dokončne in zoper njih ni možna pritožba.

(3) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter za izbor najboljših mask skrbi 3-članska komisija sestavljena iz predstavnikov naročnika, ki jamči za korektnost izvedbe nagradne igre.

(4) Predsednik/ca komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredil/a zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ti splošni pogoji se hranijo v prostorih organizatorja še eno (1) leto od izvedbe nagradne igre.

(5) Zapisnik izbora nagrajencev vsebuje podatke o: 

 • datumu, uri in kraju izbora,
 • prisotnih osebah,
 • poteku izbora in načinu izbire nagrajencev,
 • številu vseh pravočasno dospelih veljavnih sodelujočih ter,
 • nagrajencih.

(6) Pristojnosti komisije nagradne igre:

 • nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajencev, v skladu s temi splošnimi pogoji in pravili nagradne igre,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči ravnal v nasprotju s temi splošnimi pogoji in  pravili te nagradne igre.

(7) Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko v celoti izključene iz sodelovanja v nagradni igri. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

8. člen: obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

(1) Izbrani nagrajenci bodo o prevzemu nagrade obveščeni preko preko elektronske pošte, in sicer v roku treh delovnih (3) dni od izvedbe žrebanja. 

(2) Nagrade bodo posredovane nagrajencem prek enega izmed ponudnikov logističnih storitev, ki ga določi organizator.

(3) Nagrajenec mora na zahtevo organizatorja izkazati svojo identiteto z veljavnim osebnim dokumentom in/ali posredovati dodatne osebne podatke v pisni obliki (zadostuje elektronska oblika). V primeru, da nagrajenec tega noče storiti ali pa se nagradi odpove oziroma se na obvestilo ne odzove v roku sedem (7) dni od poziva organizatorja, izgubi pravico do nagrade, takšna nagrada pa se ne podeli. 

(4) Organizator nagrado podeli najpozneje v roku sedem (7) dni od prejema vseh podatkov s strani nagrajenca. Če nagrajenec posredovane nagrade ob dostavi s strani ponudnika logističnih storitev ne prevzame se smatra, da se nagradi odpoveduje. Takšna nagrada se ne podeli. 

9. člen: obdavčitev po Zakonu o dohodnini

(1) Nagrada v nagradni igri je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini (»ZDoh-2«), če je njena vrednost višja od 42,00 EUR. Takšna nagrada se všteva v davčno osnovo nagrajenca

Nagrade v nagradni igri »Pust« ne presegajo vrednosti 42,00 EUR in niso predmet obdavčitve.
 

10. člen: varstvo osebnih podatkov

(1) Organizator nagradne igre, kot samostojni upravljavec osebnih podatkov sodelujočih, spoštuje zasebnost udeležencev. Osebni podatki, ki jih udeleženci posredujejo z namenom sodelovanja v nagradni igri se obdelujejo in varujejo skladno s temi splošnimi pogoji, splošnimi akti organizatorja ter veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, »ZVOP-2«; Splošna uredba EU o varstvu podatkov, »GDPR«). S sodelovanjem v nagradni igri se vsak udeleženec strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov oddanih preko nagradnega obrazca na način, kot opredeljeno v nadaljevanju.

(2) V zvezi s sodelujočim se obdelujejo naslednji osebni podatki: Ime, priimek, fotografija in e-poštni naslov.

Za podana soglasja se beleži tudi vrsta soglasja. 

V zvezi z nagrajenci se dodatno obdelujejo naslednji osebni podatki: naslov stalnega prebivališča.

(3) Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema teh splošnih pogojev, pri čemer je podlaga za obdelavo točka (a) člena 6(1) GDPR, in sicer za namen organizacije in izvedbe nagradne igre, obveščanja o rezultatih nagradne igre in podelitvi nagrad, izvedbo nedvoumne identifikacije posameznika. Privolitve za trženjske namene bo organizator zbiral ločeno za namene trženjskega obveščanja (podlaga za obdelavo točka (a) člena 6(1) GDPR). 

(4) Organizator udeležencem zagotavlja pravico do dostopa, dopolnitve, popravka in izbrisa podatkov, ki se nanašajo nanje, ter ugovora zoper avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov. Udeleženec lahko do žreba prekliče sodelovanje v nagradni igri in kadarkoli prekliče podano soglasje za trženjske namene. Preklic soglasja se posreduje na e-naslov organizatorja podpora@bolha.com. Vse ostale zahteve se posredujejo organizatorju pisno na naslov Verovškova 55, SI – 1000 Ljubljana ali na e-naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Uveljavljanje posameznih pravic tekom trajanja nagradne igre na strani posameznika ima lahko posledice tudi na posameznikovo sodelovanje v nagradni igri (npr. izbris osebnih podatkov brez katerih sodelovanje v nagradni igri ni možno pomeni izključitev iz sodelovanja v nagradni igri). V primeru preklica soglasja bo organizator zagotovil izbris osebnih podatkov iz svojih baz, in sicer najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

(5) Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri organizatorju je na voljo na e-naslovu: dpo_styria-slo@styria.com. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec RS, Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana, pri katerem se lahko vloži pritožba v primeru suma kršitev s področja varstva osebnih podatkov.

(6) Osebni podatki udeleženca se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani (npr. osebni podatki posredovani za namen izvedbe nagradne igre se hranijo do zaključka vseh aktivnosti v zvezi z nagradno igro), oz. do preklica soglasja, razen če obstaja druga pravna podlaga glede daljše hrambe osebnih podatkov (npr. podatki nagrajencev se hranijo skladno z davčno zakonodajo). Organizator se zavezuje, da bo prejete osebne podatke uporabljal le za namene, za katere so bili zbrani.

(7) Organizator nagradne igre zagotovi ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito zbranih osebnih podatkov. Organizator podatkov ne posredujeta tretjim osebam razen svojim pogodbenim partnerjem (npr. izvajalcem spletnih rešitev za izvedbo nagradne igre, računovodskemu servisu, ponudniku za posredovanje trženjskih obvestil itd.), vendar zgolj v obsegu potrebnem za izvedbo nagradne igre in ostalih aktivnosti. Organizator podatkov ne izvaža v tretje države (izven EU in EGP prostora).

(8) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

11. člen: splošni pogoji nagradne igre

(1) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da vsak udeleženec v celoti sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje ravnati v skladu z njimi.

(2) Splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopni v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana in na spletni povezavi igra.bolha.com. 

12. člen: končne in prehodne določbe

(1) Organizator ne prevzema odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
 • nedelovanje storitve zaradi nepoznavanja uporabe storitev,
 • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
 • nedelovanja ali moteno delovanje storitve zaradi tehničnega nedelovanja spletne strani preko katere se bo izvajala nagradna igra,
 • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi,
 • organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

(2) Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin (višje sile) kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo udeležencev nagradne igre.

(3) Vse pritožbe in reklamacije rešuje naročil nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. 

(4) Vse odločitve o vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo splošnih pogojev so dokončne in veljajo za vse udeležence.

Ljubljana,  08. 02. 2024   

Styria digital marketplaces, d. o. o.