Pravila in pogoji uporabe bolha.com

Splošne določbe

 1. Nekateri izrazi v teh Pravilih in pogojih uporabe bolha.com imajo določene pomene, ki so pojasnjeni v nadaljevanju:

Spletno mesto bolha.com se nanaša na domeno www.bolha.com, vse njene poddomene, mobilno aplikacijo ali katerikoli drug dostop, preko katerega so na voljo vsebine bolha.com.

Pravila se nanašajo na ta Pravila in pogoje uporabe bolha.com, ki opredeljujejo dostop do vsebin in uporabo Spletnega mesta bolha.com.

Upravljavec Spletnega mesta bolha.com je družba Styria digital marketplaces, d.o.o., s sedežem na Verovškova 55, SI-1000 Ljubljana, ID za DDV: 58257551.

Uporabnik (skupno Uporabniki) je vsaka pravna ali fizična oseba, ki dostopa do vsebin Spletnega mesta bolha.com, jih pregleduje ali kakorkoli drugače uporablja. Uporabnik je lahko registriran ali neregistriran.

Neregistriran uporabnik je tisti, ki ni opravil registracije in so mu na voljo omejene funkcionalnosti Spletnega mesta bolha.com.

Registriran uporabnik je tisti, ki je opravil registracijo in si ustvaril uporabniški račun na Spletnem mestu bolha.com. Na voljo je več različnih tipov Registriranih uporabnikov - Kupec, Prodajalec in Trgovina bolha.com. Vsak Registriran uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime, v kolikor v teh Pravilih ni navedeno drugače. Registriran uporabnik mora biti na datum registracije star 16 let ali več.

Kupec je fizična oseba, ki si ustvari uporabniški računa na Spletnem mestu bolha.com z namenom vzpostavljanja stika s Prodajalci in Trgovinami bolha.com.

Prodajalec je fizična oseba, ki si ustvari uporabniški račun na Spletnem mestu bolha.com z namenom oglaševanja in prodaje blaga in storitev v skladu s temi Pravili.

Trgovina bolha.com je pravna oseba, s.p. ali fizična oseba z registriranim osebnim dopolnilnim delom, ki ustvari uporabniški račun na Spletnem mestu bolha.com z namenom oglaševanja in prodaje lastnega blaga in storitev. Uporabnik, ki se šteje kot Trgovina bolha.com na podlagi teh Pravil, se ne sme registrirati kot Kupec ali Prodajalec. Trgovina bolha.com ima lahko več uporabniških imen, vendar le po predhodnem dogovoru z Upravljavcem.

Operater je predstavnik Upravljavca, ki je zadolžen za komunikacijo in zagotavljanje pomoči Uporabnikom. Operater je na voljo Uporabnikom na njihovo zahtevo v okviru delovnega časa Upravljavca dostopnega na Spletnem mestu bolha.com.

Politika zasebnosti je politika Upravljavca, v kateri je natančneje opredeljeno pridobivanje in obdelava zbranih osebnih podatkov Uporabnikov, natančneje opredeljuje uporabo, varovanje, hrambo, brisanje in prenos osebnih podatkov ter uporabo drugih orodij za obdelavo osebnih podatkov.

 1. Z uporabo Spletnega mesta bolha.com se Uporabnik strinja s temi Pravili. Sprejem Pravil je tudi pogoj za registracijo na Spletnem mestu www.bolha.com. Uporabniku so vsakokratno veljavna Pravila dostopna na Spletnem mestu bolha.com. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Spremembe stopijo v veljavo z dnem njihove objave. Registriran uporabnik je o spremembah obveščen tudi po e-pošti, na naslov, ki ga navede ob registraciji. Za Uporabnike, ki imajo z Upravljavcem sklenjeno pogodbo, ta Pravila (verzija, ki je veljavna v času oddaje naročila) predstavljajo tudi del pogodbenih določil.
 2. Pregledovanje Spletnega mesta bolha.com je omogočemo vsem Uporabnikom. Za dostop do vseh funkcionalnosti pa se mora Uporabnik registrirati. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti vsa obvezna polja in ob tem navesti resnične podatke. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Obseg zahtevanih podatkov je odvisen od tipa Registriranega uporabnika. Uporabniki, ki lahko objavljajo male oglase na Spletnem mestu bolha.com, morajo pred prvo objavo malega oglasa opraviti verifikacijo uporabniškega računa. Uporabnik se s sprejemom teh Pravil zavezuje, da jih bo spoštoval in se ravnal skladno z njimi.
 3. Registriran uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Upravljavec ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu Uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli Uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega Uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov. Registriran uporabnik je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi nastala tretji osebi zaradi nepooblaščene dostopa do njegovega uporabniškega računa ter za vse tako objavljene vsebine na Spletnem mestu bolha.com.
 4. Uporabnikom Spletnega mesta bolha.com je na voljo strokovna in tehnična pomoč uporabe spletnega mesta. Uporabniku sta poleg kontaktne telefonske številke in elektronske pošte za vzpostavitev kontakta z Upravljavcem na voljo tudi »pogovor v živo« preko spletnega brskalnika in »oddaljena pomoč«.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da bo Upravljavcu za potrebe uspešne zagotovitve storitve »pogovor v živo« posredoval svoje ime ter da bo z njim po njegovi potrditvi vzpostavljena komunikacija s strani prostega Operaterja. Uporabnik soglaša, da so Upravljavcu za namen nudenja storitve  »pogovor  v živo« znani podatki, ki se običajno razkrijejo ob zagotavljanju tovrstnih storitev (lokacija, operacijski sistem, brskalnik ...).

Uporabnik, ki se odloči za koriščenje storitve »oddaljena pomoč«, soglaša, da se Operater poveže z njegovim računalnikom ter soglaša, da so Operaterju na vpogled vsi podatki, ki bi mu jih med nudenjem pomoči razkril sam. Za zagotavljanje storitve »oddaljena pomoč« se Uporabniku na podlagi njegove zahteve pošlje spletno povezavo, ki jo Uporabnik potrdi s klikom. S potrditvijo Uporabnik potrjuje, da se Operater poveže z njegovim računalnikom. Med Uporabnikom in Operaterjem se vzpostavi povezava, na podlagi katere je Operaterju omogočeno upravljanje Uporabnikovega računalnika, za namen nudenja pomoči.

 1. Vsak Uporabnik z registracijo na Spletnem mestu bolha.com dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja Spletnega mesta bolha.com, pošiljanja sistemskih in tehničnih elektronskih sporočil ter komunikacijo z Operaterji, kot opredeljeno v točki 5 teh Pravil. Upravljavec obdeluje prejete osebne podatke v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z lastno Politiko zasebnosti in varovanja osebnih podatkov. Registriran uporabnik se mora seznaniti s slednjo politiko ob kreiranju svojega uporabniškega računa. O namenih obdelave posredovanih osebnih podatkov je Uporabnik obveščen ob njihovem posredovanju. Upravljavec jamči, da bo prejete osebne podatke obdeloval in hranil v skladu z namenom, za katerega so zbrani in v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
 2. Spletno mesto bolha.com Uporabnikom omogoča storitev elektronskih sporočil, ob tem Upravljavec ne prevzema odgovornosti za pravočasno in celovito posredovanje vsebine elektronskih sporočil. V primeru, da Registriran uporabnik sam dokončno izbriše vsebino elektronskega sporočila, Upravljavec te vsebine ne hrani. 
 3. Elektronska komunikacija na Spletnem mestu bolha.com je namenjena vzpostavljanju stika med Uporabniki vezano na ponudbo in povpraševanje blaga oziroma storitev iz malega oglasa. Ob tem je strogo prepovedano v elektronski komunikaciji:
 • oglaševati drugo blago in storitve;
 • posredovati povezave na druge spletne strani;
 • oglaševati posredniške storitve pri prodaji ali oddaji;
 • posredovati ponudbe, ki niso predmet posameznega malega oglasa;
 • uporabljati osebne podatke tretjih oseb oziroma kakorkoli zavajati drugega Uporabnika;
 • povpraševati po donacijah, sponzorstvih ipd.;
 • preklinjati, uporabljati žaljivke ali kakršnokoli obliko sovražnega govora;
 • posredovati preteča oziroma zastrašujoča sporočila ali
 • uporabljati robote oziroma skripte za avtomatizirano posredovanje več sporočil hkrati.

Upravljavec si prizadeva ohranjati spletno mesto prosto vseh oblik neželjene in neprimerne komunikacije ter škodljive programske opreme. Ob tem si pridržuje pravico do preverbe in analize elektronske komunikacije na Spletnem mestu bolha.com, začasnega zadržanja elektronskih sporočil, onemogočanja posredovanja elektronskih sporočil ter izključitve Uporabnika oziroma onemogočanja nadaljnje komunikacije Uporabniku, ki bi kakorkoli kršil ta Pravila.

 1. Za izboljšanje svojih storitev Spletno mesto bolha.com uporablja piškotke. Namestitev piškotkov na Spletnem mestu bolha.com je urejena v skladu z  Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 130/22 s spremembami; »ZEKom-2«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi Uporabnika  pod pogojem, da je Uporabnik v to privolil. Pred tem je Uporabnik jasno in izčrpno obveščen  o Upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje Uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, Upravljavec pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki Uporabnika; na podlagi obvestitve Uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na Spletnem mestu bolha.com obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., Uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani Uporabnika. Za Uporabnikov sprejem  piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo Uporabnik lahko poda ob uporabi Spletnega mesta bolha.com, ob registraciji uporabniškega profila, pri prijavi ali objavi oglasa ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je Uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Uporabnik lahko dano soglasje v kateremkoli trenutku tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo Uporabnike spletnega mesta obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov. Več informacij je na voljo v Piškotki.
 2. Spletno mesto bolha.com lahko omogoči tudi izvajanje nagradnih iger, in sicer lastnih ter nagradnih iger tretjih oseb, za slednje veljajo pravila in pogoji, ki jih pripravi takšna tretja oseba, ki v celoti odgovarja za izvedbo nagradne igre, pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov, žrebanje in podelitev nagrad.
 3. Spletno mesto lahko omogoči tudi druge povezane storitve, kot je Spletna trgovina bolha.com, za katero veljajo ta Pravila in dodatek, ki je na voljo tu. Ta Pravila skupaj z vsemi dodatki tvorijo nedeljivo celoto in so v celoti zavezujoča za Uporabnike, ki uporabljajo storitve na Spletnem mestu bolha.com.

Oglaševanje na bolha.com

 1. Spletno mesto bolha.com je posrednik med kupci in prodajalci oziroma Uporabniki in je namenjeno javni objavi malih oglasov ter s tem povezanih storitev.
 2. Uporabniki, ki objavijo mali oglas, so seznanjeni in soglašajo, da bo vsebina njihovih malih oglasov, oddanih na Spletno mesto bolha.com, vidna vsem obiskovalcem Spletnega mesta bolha.com, ne glede na način dostopa do njega.
 3. Mali oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.
 4. Mali oglas mora vsebovati specifične podatke o predmetu, ki se prodaja. Opis se mora nanašati zgolj na predmet prodaje. V malih oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni neposredno predmet prodaje. Cena, navedena v posameznem malem oglasu, ki ga objavi Prodajalec, se lahko določi tudi »po dogovoru«.

Prodajalec oziroma Trgovina bolha.com lahko v nastavitvah Moja bolha.com določi, kateri lokacijski podatki o uporabniku in malem oglasu se javno prikažejo. Registrirani uporabnik lahko poljubno označi prikaz naslova, hišne številke in mesta, od koder prihaja; za posamični mali oglas je ob njegovi objavi potrebno navesti tudi regijo in mesto predmeta malega oglasa. V primeru, da Registrirani uporabnik označi prikaz, kateregakoli izmed navedenih podatkov, se šteje, da se strinja z njegovo objavo skupaj z oglasom.

Pri malih oglasih, ki jih objavi Trgovina bolha.com, znesek, ki je naveden v malem oglasu, predstavlja končno in zavezujočo ceno. V primeru, da mali oglas objavi Trgovina bolha.com, ki je zavezanec za DDV, mora cena vključevati DDV. Izjema od tega pravila velja v kategoriji Nepremičnine, kjer je obračun DDV-ja odvisen od vrste transakcije. Navedba cen, ki predstavljajo le del celotne cene, ni dovoljena. Trgovina bolha.com in Prodajalec, ki oglašuje v kategoriji Storitve, lahko vpiše dodatne podatke o svoji fizični ali spletni trgovini, v polja, ki so temu namenjena.

 1. Fotografije v malem oglasu morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja ali oddaja. Pri storitvenih malih oglasih ter malih oglasih tipa »kupim« mora slika ustrezati vsebini malega oglasa. Ni dovoljena objava enake fotografije v več malih oglasih. Objava logotipov, pasic in ostalih slikovnih gradiv v malih oglasih ni dovoljena.
 2. Seznami izdelkov oz. opisi in promocije več izdelkov, niso dovoljeni. V posamezni mali oglas je dovoljeno vpisati le en predmet prodaje, če ta ne predstavlja kompleta (primer: v posameznem malem oglasu je dovoljeno prodajati "mizo in štiri stole", ni pa dovoljeno skupaj prodajati "smučk in motocikla").
 3. Mali oglas mora vsebinsko pripadati v primerno kategorijo.
 4. Naslov malega oglasa mora opisovati predmet prodaje. V naslov ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapovrstjo (npr.: *** motor za čoln ***).
 5. Za isti predmet je možno oddati samo en mali oglas. Sprememba predmeta malega oglasa znotraj posameznega malega oglasa oziroma znotraj paketnega zakupa ni dopustna. Prav tako ni dovoljena objava malih oglasov za isti predmet v dveh različnih kategorijah.
 6. Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal malih oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.
 7. Uporabnik Spletnega mesta bolha.com se zavezuje:
  • da bodo njegovi vsebinski in slikovni mali oglasi resnični;
  • da ne bo oglaševal blaga ali storitev, katerih promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedano;
  • da njegovi mali oglasi ne bodo vsebovali škodljive, žaljive, vznemirjajoče, preteče, obrekajoče ali mladoletnim osebam škodljive vsebine;
  • da ne bo objavljal malih oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije;
  • da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ);
  • da ne bo objavljal osebnih podatkov tretjih oseb v malih oglasih brez soglasja imetnika osebnih podatkov;
  • da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1) ter
  • da ne bo prepisoval ali kopiral vsebin iz malih oglasov drugih uporabnikov.

V primeru kršitev teh Pravil si Upravljavec pridržuje pravico zaračunavati administrativne stroške skladno z veljavnim cenikom. V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si Upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi.

 1. Upravljavec bo podatke o malem oglasu posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja Spletnega mesta bolha.com oziroma bo podatke posredoval državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega Uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.
 2. Spletno mesto bolha.com, njegov Upravljavec in lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih malih oglasov in njihovo vsebino. Za mali oglas, vključno s fotografijami, video posnetki, povezavami, tekstom in drugimi materiali, ki so sestavni del malega oglasa, je izključno odgovorna oseba, ki ta mali oglas odda.
 3. Cene in pogoji plačila za oglaševanje so Uporabnikom razvidni iz cenika, dostopnega na Spletnem mestu bolha.com. Končna cena za posamezno plačilo je vedno razvidna pred dokončno potrditvijio nakupa naročenih storitev. Registrirani uporabnik fakturo za opravljeno storitev prejme v Moja bolha.com, s čimer v celoti soglaša. Spletno povezavo za dostop do fakture v Moja bolha.com pa prejme na e-naslov, ki ga je navedel ob registraciji.
 4. Upravljavec vplačanega zneska dobroimetja ne vrača. Ravno tako ni možno uveljavljati vračila vplačanih sredstev v naslednjih primerih:
  • v primeru izbrisa oziroma deaktivacije malega oglasa in z njim povezanih dodatnih storitev in/ali produktov s strani uporabnika;
  • v primeru izbrisa uporabniškega računa, brisanja ali deaktivacije malega oglasa zaradi kršenja ter Pravil in veljavne zakonodaje.
 5. Vplačana sredstva na Spletnem mestu bolha.com se lahko koristijo izključno za storitve in produkte tega spletnega mesta.
 6. V primerih, ko je Prodajalec ali Trgovina bolha.com upravičena do vračila vplačanih sredstev, se vračilo izvede preko istega kanala, preko katerega so bila sredstva vplačana. Izjema od navedenega je vračilo sredstev vplačanih z VALÚ-jem in preko SMS plačila (Premium SMS), kjer se vračilo vplačanih sredstev uredi neposredno preko ponudnika storitve.
 7. Objava malih oglasov je za Prodajalca plačljiva le v določenih kategorijah, na voljo pa so mu tudi drugi plačljivi produkti z namenom boljše izpostavitve posameznega malega oglasa. Njihova cena se oblikuje glede na obiskanost posamezne kategorije in se lahko spreminja. Prodajalec ima na voljo več vrst plačevanja. Možni načini plačila so s kreditnimi ali debetnimi karticami, z VALÚ-jem, preko plačilnega sistema PayPal, preko univerzalnega plačilnega naloga (plačilo po predračunu) in z dobroimetjem bolha.com. Možni načini vplačila dobroimetja so s kreditnimi karticami ali z debetnimi karticami, z VALÚ-jem, preko plačilnega sistema PayPal, preko univerzalnega plačilnega naloga (plačilo po predračunu) in preko SMS plačila (Premium SMS). Vsakokratni minimalni znesek vplačila dobroimetja znaša 0,10 EUR, razen preko SMS plačila (Premium SMS), kjer je minimalni znesek vplačila dobroimetja 1,00 EUR. V primeru zmotnega nakazila dobroimetja na tuj uporabniški račun, si Upravljavec  na podlagi izkazanega zmotnega nakazila, pridržuje pravico do stornacije transakcije in prenakazila vplačanih sredstev.

Neporabljene količine zakupljenih dodatnih storitev oziroma produktov se ob deaktivaciji malega oglasa ne ohranijo oziroma se sorazmerno zmanjšujejo do izteka obdobja, za katerega je bila storitev zakupljena. Ob ponovni aktivaciji malega oglasa v obdobju, za katerega je bila posamezna storitev zakupljena, je možno koristiti sorazmerni delež neporabljenih količin, v kolikor se obdobje, za katerega je bila storitev zakupljena do dneva aktivacije ni izteklo.

 1. S potrditvijo objave malega oglasa po opravljenih tehničnih korakih, ki vodijo do objave malega oglasa, je pogodba med Upravljavcem in Uporabnikom sklenjena. S tem se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena, storitev (objava malega oglasa za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji) pa je po prejetem plačilu opravljena. V kolikor gre za odnose z Uporabniki potrošniki, Upravljavec pri upravljanju spletnega mesta ravna v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 130/22 s spremembami; »ZVPot-1«). Upravljavec Uporabnikom, ki so potrošniki po ZVPot-1, zagotavlja vse pravice, ki izhajajo iz ZVPot-1.
 2. Trgovina bolha.com je posebna možnost oddaje malih oglasov, ki se od oddaje običajnega oglasa razlikuje le po tem, da omogoča oddajo oglasov subjektom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti take prodaje. Pri oglaševanju preko Spletnega mesta bolha.com so Trgovine bolha.com dolžne spoštovati določbe Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 130/22 s spremembami; »ZVPot-1«), kar pomeni, da morajo pri svojem poslovanju upoštevati vključno določbe o pogodbah sklenjenih na daljavo, v kolikor tako sklepanje Trgovina bolha.com omogoča. Spletno mesto bolha.com ne omogoča neposrednega sklepanja pogodb na daljavo med Trgovino bolha.com in potencialnimi kupci oziroma Uporabniki in za Trgovino bolha.com ne opravlja drugih storitev kot posredovanje in objavo malega oglasa. Pri oddaji malega oglasa bo Trgovina bolha.com v vsak mali oglas navedla naziv firme in svoj sedež oziroma naslov poslovne enote, ki oglaševani predmet prodaja.

Upravljavec si pridržuje pravico do presoje ustreznosti posamezne Trgovine bolha.com in si nadalje pridržuje pravico do izklopa le-te brez navedbe razloga. Tak izklop pomeni prenehanje pogodbenega razmerja. V primeru izklopa Trgovine bolha.com je Upravljavec Trgovini bolha.com upravičen izstaviti fakturo v obsegu dejansko opravljene storitve.

Oglaševanje blaga in storitev je za Trgovino bolha.com na voljo le proti doplačilu. Koriščenje vseh storitev in produktov je na voljo zgolj na podlagi vplačanega dobroimetja. Pogoj za vplačilo dobroimetja je aktivna Trgovina bolha.com. Možni načini vplačila dobroimetja za Trgovino bolha.com so s kreditnimi ali debetnimi karticami, z VALÚ-jem in preko univerzalnega plačilnega naloga (plačilo po predračunu). Vsakokratni znesek nakazila je določen s strani Trgovine bolha.com, minimalni znesek vplačila dobroimetja pa znaša 10 EUR. V primeru, da ima Trgovina bolha.com do Upravljavca zapadle in neporavnane obveznosti iz naslova oglaševanja, si Upravljavec pridržuje pravico do poplačila teh obveznosti iz zneska dobroimetja.

 1. Uporabnik, ki v skladu s temi Pravili izpolnjuje pogoje za registracijo Trgovine bolha.com, izključno in v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja (sem sodi tudi oglaševanje na spletnem mestu) ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje.
 2. Trgovina bolha.com ima lahko istočasno aktivnih največ 5 malih oglasov tipa »kupim«. Večje število aktivnih malih oglasov tipa »kupim« je dovoljeno imeti samo v kategoriji Nepremičnine. Upravljavec si pridržuje pravico, da male oglase tipa »kupim« Trgovine bolha.com, ki ne upošteva navedenega določila, odstrani s Spletnega mesta bolha.com brez predhodnega obvestila ali pojasnila
 3. V kategoriji Storitve lahko oglašujejo Trgovine bolha.com in Prodajalci. Prodajalec lahko objavi oglas v tej kategoriji, v kolikor ima urejen status samozaposlene osebe. Samozaposlena oseba je fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ali drugo dovoljeno dejavnost. V kategoriji Storitve ni dovoljeno oglaševanje dejavnosti ali dela, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava, preden je ta sklenjena. Prodajalec, ki je naročnik malega oglasa v kategoriji Storitve, mora ob naročilu malega oglasa poleg osebnega imena in naslova podati izjavo, s katero potrjuje, da ima storitveno dejavnost ustrezno priglašeno in ima za opravljanje oglaševane storitve vsa potrebna dovoljenja. Odgovornost za dopustnost oglaševanja v celoti prevzema Prodajalec (naročnik malega oglasa v kategoriji Storitve). V primeru, da Prodajalec nima urejenega statusa samozaposlene osebe, pa mali oglas vseeno objavi, si Upravljavec pridržuje pravico do izbrisa njegovega malega oglasa. 
 4. Spletne povezave (linkanje) iz Spletnega mesta bolha.com so dovoljene le Uporabnikom, ki imajo registrirano Trgovino bolha.com. Takšni Uporabniki lahko s Spletnega mesta bolha.com povezujejo (linkajo) na svojo lastno spletno stran samo z "no follow" atributom. Povezave na spletna mesta, ki oglašujejo razne druge storitve in izdelke niso dovoljene. Povezave na spletna mesta, ki so konkurenčna Spletnemu mestu bolha.com, niso dovoljene. Upravljavec si pridržuje pravico, da sam presodi ali kakšno povezavo dovoli ali ne.
 5. Mali oglasi, ki vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih in piramidnih igrah niso dovoljeni. Prav tako niso dovoljeni mali oglasi, ki vabijo k igranju nedovoljenih iger na srečo.
 6. Prepovedano je naročanje in objavljanje malih oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Registrirani uporabnik se z oddajo malega oglasa zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1. Upravljavec si v primeru, ko iz malega oglasa izhaja, da bi vsebina lahko pomenila objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da takega malega oglasa ne objavi. V skladu z ZPDZC-1 je Upravljavec dolžen organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku malega oglasa.
 7. Alkohol in živila je na  spletnem mestu bolha.com dovoljeno oglaševati zgolj upoštevajoč omejitve Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) in Zakona o medijih (ZMed).
 8. Kakršnokoli oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov je prepovedano. Prav tako je prepovedano oglaševanje izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k uporabi tobačnih izdelkov.
 9. Prepovedano je oglaševanje ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga. Ponarejeno blago je blago, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratsko blago je blago, ki je kopija (replika) ali imitacija blaga izdelanega brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice.
 10. Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na recept in zdravil, ki niso pridobila dovoljenja za promet ter medicinskih pripomočkov, ki jih uporabljajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno ali veterinarsko dejavnost, razen pripomočkov, ki nimajo visoke stopnje tveganja za Uporabnika in si je oglaševalec pridobil dovoljenje pristojnega organa. Pri oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov je potrebno spoštovati določbe Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP) in Pravilnika o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov.
 11. Odvetniki lahko v svojih malih oglasih objavljajo izključno podatke o svoji pisarni (področje dejavnosti, priznana specializacija, naslov in delovni čas odvetniške pisarne, skupno poklicno delovanje družbenikov ipd.), če so ti podatki resnični in se nanašajo na njihovo dejavnost. Obveščanje javnosti mora biti v skladu s kodeksom odvetniške poklicne etike in drugimi veljavnimi predpisi. Prepovedano je oddajanje malih oglasov, ki bi vsebovali navajanje finančnih podatkov o prometu in uspešnosti, navajanje referenc o številu dobljenih zadev, številu strank in njihovi pomembnosti, sodelovanju v odmevnih zadevah, težavnosti rešenih zadev, sklicevanje na prejšnjo dejavnost, funkcije ali položaj, sklicevanje na vplivne zveze in poznanstva, dajanje neresničnih ali zavajajočih podatkov o svojem delu in dajanje reklamnih daril zaradi pridobivanja strank.
 12. Pri nakupu, prodaji ali oddaji živali je potrebno upoštevati starostne in druge omejitve, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Pravilnik o zaščiti hišnih živali ter druga veljavna zakonodaja s tega področja. Pri nakupu in prodaji živali in rastlin prosto živečih vrst (vrste, katerih osebki prosto živijo oziroma rastejo v naravi) je potrebno upoštevati določbe Zakona o ohranjanju narave (ZON), podzakonskih aktov in mednarodnih predpisov (Konvencija CITES in druge), ki urejajo področje trgovine, gojitve, obveznosti označevanja in obveščanja o pridobitvi živali ter dovoljenja za odvzemanje živali in rastlin zavarovanih in ogroženih prosto živečih vrst iz narave. Več informacij dobite na spletnih straneh Agencije RS za okolje (ARSO) – Narava.
 13. Oglaševanje oz. mali oglas, ki vsebuje posebno ponudbo (kot npr. popust, darilo ipd.) mora imeti jasen opis te posebne ponudbe v besedilu opisa malega oglasa. Slik v malem oglasu ni dovoljeno označevati s posebno ponudbo. Posebna ponudba ne sme biti zavajajoča. Ponudnik mora v malem oglasu s posebno ponudbo navesti, kje si lahko Uporabnik prebere pogoje za pridobitev ugodnosti oz. pridobi dodatne informacije v zvezi s posebno ponudbo.
 14. Z oddajo ponudbe na posamezni mali oglas in sprejemom ponudbe s strani Prodajalca ali Trgovine bolha.com, ki je mali oglas objavila, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o Uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Prodajalci in kupci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Upravljavec spletnega mesta ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od Uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Prodajalci in kupci s sprejemom Pravil, z odločitvijo poslovanja preko spleta, prevzamejo tveganja povezana z verodostojnostjo identitete  posameznega Uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med Uporabniki.
 15. Kontaktni obrazec pri posameznem malem oglasu je namenjen izključno povpraševanju glede konkretne ponudbe. Pošiljanje obvestil s kakršnokoli drugo vsebino ni dovoljeno.
 16. Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave malega oglasa, če meni da bi objava takšnega malega oglasa škodovala Spletnemu mestu bolha.com - presojo o tem si Upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama Registriranih uporabnikov tiste, ki bi kršili ta Pravila ali kako drugače škodovali Spletnemu mestu bolha.com, njegovim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o tem si Upravljavec v celoti pridržuje.
 17. Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma ne objave malega oglasa, če posamezni mali oglas vsebuje:
 • HTML kodo, ki kvari standardni izgled oglasa;
 • stile ali klicanje datotek s stili (css) iz drugih spletnih strani;
 • vtičnik ali več vtičnikov na Facebook, Google +, Twitter ali podobna spletna mesta;
 • razne skripte;
 • obrazce z vnosnimi polji;
 • i. »Keyword spamming« – ponavljanje istih besed, določena ključna beseda (ali zlog) ne sme imeti več kot 10 % deleža v vsebini oglasa ali se očitno ponavljati v naslovu;
 • »skriti tekst« - kar pomeni, da uporabnik v svoj mali oglas vnese tekst, ki za ostale uporabnike ni berljiv ali ostalim uporabnikom ni viden;
 • žaljivo, neprimerno vsebino ali vsebino, ki bi pomenila, da predmet ali storitev navedena v malem oglasu ne more biti predmet ali storitev trgovanja;
 • oglasne pasice (bannerje) oz. promocijske oglase, akcijske pasice (bannerje) ali druge logotipe, slike, fotografije, s katerimi škodujejo spletnemu mestu bolha.com ter hkrati kršijo ta Pravila ter kakršnokoli označevanje fotografij v posameznem malem oglasu, še zlasti pa označevanje z besedilom ali številkami, ki bi kazale na »akcijo, popust, znižanje cene, ipd.«, je prepovedano;
 • kakršnekoli števce ogledov malega oglasa;
 • druge elemente, za katere bi Upravljavec ugotovil, da kakorkoli škodljivo vplivajo na Spletno mesto bolha.com.

Upravljavec si pridružuje pravico do izbrisa oziroma ne objave tistih malih oglasov, če ta pri avtomatskem uvozu malih oglasov (XML uvoz) ne upošteva navodil upravljavca. Kakršnekoli metode za zlorabljanje avtomatskega razvrščanja oglasov na seznamih in v rezultatih iskanja z namenom zagotavljanja boljše uvrstitve niso dovoljene in se smatrajo za kršitev teh Pravil in pogojev uporabe bolha.com.

 1. Z objavo malega oglasa na bolha.com, se Prodajalec oziroma Trgovina bolha.com strinja, da bo vestno odgovarjala na povpraševanja drugih Uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Prodajalec oziroma Trgovina bolha.com mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.
 2. Registrirani uporabnik se strinja, da lahko Upravljavec njegov mali oglas, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Upravljavec v drugih medijih ne bo objavljal osebnih podatkov, temveč le vsebino malega oglasa in povezavo na Spletno mesto www.bolha.com.
 3. Vsebina Spletnega mesta bolha.com je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela Spletnega mesta www.bolha.com, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo Uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja Upravljavca, prepovedano. Prodajalec in Trgovina bolha.com z vpisom podatkov na Spletno mesto bolha.com neizključno ter časovno in teritorialno neomejeno, prenašata materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko takšen Uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj mali oglas. Prodajalec oziroma Trgovina bolha.com se izrecno strinja, da se vse fotografije, ki so objavljene na bolha.com, označi z logotipom Upravljavca.
 4. Uporabnik lahko kontaktira drugega Uporabnika preko spletnega mesta bolha.com zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja o predmetu ali storitvi iz malega oglasa. Uporabniku ni dovoljeno kontaktirati drugih Uporabnikov za reklamiranje storitev ali izdelkov. 
 5. Vsak Uporabnik spletnega mesta sprejema ta Pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od Upravljavca Spletnega mesta bolha.com, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.
 6. Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitno izgubo dobička, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa malega oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene 'takšne kot so'. Upravljavec in lastniki ne odgovarjajo za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov, razen, če bi do omenjenega dogodka prišlo zaradi naklepnih ali malomarnih ravnanj Upravljavca, z namenom škodovanja Uporabniku. Spletno mesto bolha.com vsebuje povezave na druge spletne strani, vendar ne odgovarja za vsebino na takšnih spletnih straneh niti ne jamči ali prevzema odgovornosti za nezakonito delovanje takšnih spletnih strani, vendar bo v primeru prejema obvestila o kršenju veljavnih predpisov s strani drugih spletnih strani, nemudoma ustrezno ukrepal.
 7. Upravljavec si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost Spletnega mesta bolha.com in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik malega oglasa oziroma to, kako ga Uporabniki najdejo. Upravljavec ne jamči, da bo Prodajalec oziroma Trgovina bolha.com lahko dostopal do vsebine svojega malega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da vsak sam pri sebi shrani vsebino in fotografije malega oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

Končne določbe

 1. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz razlogov poslovanja, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje Spletnega mesta bolha.com.
 2. Upravljavec  si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila. Vsi podatki o Upravljavcu spletnega mesta so dostopni na bolha.com.
 3. Upravljavec in Uporabnik Spletnega mesta bolha.com si bosta prizadevala vse morebitne spore reševati sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Podatki o Upravljavcu spletnega mesta bolha.com:

Styria digital marketplaces, d.o.o.
Verovškova ulica 55
1000 Ljubljana
ID za DDV: 58257551

Ljubljana, 24. 03. 2023

 

 

Povezani dokumenti s Pravili in pogoji uporabe bolha.com