SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA UPORABE BOLHA.COM

UVOD

Družba Styria digital marketplaces, d.o.o. je lastnik in upravljavec različnih poddomen, na katerih so na voljo storitve povezane z oglaševanjem in prodajo blaga, storitev ter namestitev.

SPLOŠNE DOLOČBE

Nekateri izrazi v teh Pravilih in pogojih uporabe bolha.com imajo določene pomene, ki so pojasnjeni v nadaljevanju:

Spletno mesto bolha.com se nanaša na domeno www.bolha.com, vse njene poddomene, mobilno aplikacijo ali katerikoli drug dostop, preko katerega so na voljo vsebine bolha.com.

Pravila se nanašajo na ta Splošne pogoje in pravila uporabe bolha.com, ki opredeljujejo dostop do vsebin in uporabo Spletnega mesta bolha.com.

Upravljavec Spletnega mesta bolha.com je družba Styria digital marketplaces, d.o.o., s sedežem na Verovškova 55, SI-1000 Ljubljana, davčna številka podjetja: SI58257551.

Uporabnik (skupno Uporabniki) je vsaka pravna ali fizična oseba, ki dostopa do vsebin Spletnega mesta bolha.com, jih pregleduje ali kakorkoli drugače uporablja. Uporabnik je lahko registriran ali neregistriran.

Neregistriran uporabnik je tisti, ki ni opravil registracije in so mu na voljo omejene funkcionalnosti Spletnega mesta bolha.com.

Registriran uporabnik je tisti, ki je opravil registracijo in si ustvaril uporabniški račun na Spletnem mestu bolha.com. Na voljo je več različnih tipov Registriranih uporabnikov - Kupec, Prodajalec in Trgovina bolha.com. Vsak Registriran uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime, v kolikor v teh Pravilih ni navedeno drugače. Registriran uporabnik mora biti na datum registracije star 16 let ali več.

Kupec je fizična oseba, ki si ustvari uporabniški računa na Spletnem mestu bolha.com z namenom vzpostavljanja stika s Prodajalci in Trgovinami bolha.com.

Potrošnik je fizična oseba kot jo opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki nastopa v vlogi Kupca na Spletnem mestu bolha.com.

Prodajalec je fizična oseba, ki si ustvari uporabniški račun na Spletnem mestu bolha.com in ga uporablja za oglaševanje in prodaje blaga in storitev v skladu s temi Pravili.

Trgovina bolha.com je pravna oseba, s.p. ali fizična oseba z registriranim osebnim dopolnilnim delom, ki ustvari uporabniški račun na Spletnem mestu bolha.com in ga uporablja za oglaševanje in prodaje blaga in storitev. Uporabnik, ki izpolnjuje pogoje za registracijo kot Trgovina bolha.com, se ne sme registrirati kot Kupec ali Prodajalec. Trgovina bolha.com ima lahko več uporabniških imen le po predhodnem dogovoru z Upravljavcem.

Operater je predstavnik Upravljavca, ki je zadolžen za komunikacijo in zagotavljanje pomoči Uporabnikom. Operater je na voljo Uporabnikom na njihovo zahtevo v okviru delovnega časa Upravljavca dostopnega na Spletnem mestu bolha.com.

Politika zasebnosti je politika Upravljavca, v kateri je natančneje opredeljeno pridobivanje in obdelava zbranih osebnih podatkov Uporabnikov, natančneje opredeljuje uporabo, varovanje, hrambo, brisanje in prenos osebnih podatkov ter uporabo drugih orodij za obdelavo osebnih podatkov.

Z uporabo Spletnega mesta bolha.com se Uporabnik v celoti strinja s temi Pravili. Sprejem Pravil je tudi pogoj za registracijo na Spletnem mestu bolha.com. Uporabniku so vsakokratno veljavna Pravila dostopna na Spletnem mestu bolha.com. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Spremembe stopijo v veljavo z dnem njihove objave. Za Uporabnike, ki imajo z Upravljavcem sklenjeno pogodbo, ta Pravila (verzija, ki je veljavna v času oddaje naročila) predstavljajo tudi del pogodbenih določil.

Pregledovanje Spletnega mesta bolha.com je omogočeno vsem Uporabnikom. Za dostop do vseh funkcionalnosti se mora Uporabnik registrirati. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti vsa obvezna polja in ob tem navesti resnične podatke. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Obseg zahtevanih podatkov je odvisen od tipa Registriranega uporabnika. Uporabniki, ki lahko objavljajo male oglase na Spletnem mestu bolha.com, morajo pred prvo objavo malega oglasa opraviti verifikacijo uporabniškega računa. Uporabnik se s sprejemom teh Pravil zavezuje, da jih bo spoštoval in se ravnal skladno z njimi.

Registriran uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Upravljavec ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu Uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepal. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli Uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega Uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov. Registriran uporabnik je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi nastala tretji osebi zaradi nepooblaščene dostopa do njegovega uporabniškega računa ter za vse tako objavljene vsebine na Spletnem mestu bolha.com.

Uporabnikom Spletnega mesta bolha.com je na voljo strokovna in tehnična pomoč uporabe spletnega mesta. Uporabniku sta poleg kontaktne telefonske številke in elektronske pošte za vzpostavitev kontakta z Upravljavcem na voljo tudi »pogovor v živo« preko spletnega brskalnika in »oddaljena pomoč«.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da bo Upravljavcu za potrebe uspešne zagotovitve storitve »pogovor v živo« posredoval svoje ime ter da bo z njim po njegovi potrditvi vzpostavljena komunikacija s strani prostega Operaterja. Uporabnik soglaša, da so Upravljavcu za namen nudenja storitve »pogovor v živo« znani podatki, ki se običajno razkrijejo ob zagotavljanju tovrstnih storitev (lokacija, operacijski sistem, brskalnik ...).

Uporabnik, ki se odloči za koriščenje storitve »oddaljena pomoč«, soglaša, da se Operater poveže z njegovim računalnikom ter soglaša, da so Operaterju na vpogled vsi podatki, ki bi mu jih med nudenjem pomoči razkril sam. Za zagotavljanje storitve »oddaljena pomoč« se Uporabniku na podlagi njegove zahteve pošlje spletno povezavo, ki jo Uporabnik potrdi s klikom. S potrditvijo Uporabnik potrjuje, da se Operater poveže z njegovim računalnikom. Med Uporabnikom in Operaterjem se vzpostavi povezava, na podlagi katere je Operaterju omogočeno upravljanje Uporabnikovega računalnika, za namen nudenja pomoči.

Vsak Uporabnik z registracijo na Spletnem mestu bolha.com strinja z uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja Spletnega mesta bolha.com, pošiljanja sistemskih in tehničnih elektronskih sporočil ter komunikacijo z Operaterji, kot opredeljeno v 5. odstavku teh Pravil.

Upravljavec obdeluje prejete osebne podatke v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z Obvestilom o zasebnosti. Uporabnik se mora seznaniti s slednjo politiko ob kreiranju svojega uporabniškega računa. O namenih obdelave posredovanih osebnih podatkov je Uporabnik obveščen ob njihovem posredovanju. Upravljavec jamči, da bo prejete osebne podatke obdeloval in hranil v skladu z namenom, za katerega so zbrani in v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec podatke o malem oglasu hrani še 2 leti od zadnje deaktivacije takšnega malega oglasa.

V primeru, da je od zadnjega vpisa v uporabniški račun preteklo več kot 36 mesecev, se takšen uporabniški račun in vsi osebni ter drugi podatki povezani z dotičnim računom, izbrišejo.

Spletno mesto bolha.com Uporabnikom omogoča storitev pošiljanja direktnih elektronskih sporočil med Uporabniki, ob tem Upravljavec ne prevzema odgovornosti za pravočasno in celovito posredovanje vsebine direktnih elektronskih sporočil. V primeru, da Registriran uporabnik sam dokončno izbriše vsebino elektronskega sporočila, Upravljavec te vsebine ne hrani.

Elektronska komunikacija na Spletnem mestu bolha.com je namenjena vzpostavljanju stika med Uporabniki vezano na ponudbo in povpraševanje blaga oziroma storitev iz malega oglasa. Ob tem je strogo prepovedano v elektronski komunikaciji:

oglaševati drugo blago in storitve, ki niso predmet dotičnega malega oglasa;

posredovati povezave na druge spletne strani;

oglaševati posredniške storitve pri prodaji ali oddaji;

posredovati ponudbe, ki niso predmet posameznega malega oglasa;

uporabljati osebne podatke tretjih oseb;

kakorkoli zavajati drugega Uporabnika;

povpraševati po donacijah, sponzorstvih ipd.;

preklinjati, uporabljati žaljivke ali kakršnokoli obliko sovražnega govora;

posredovati preteča oziroma zastrašujoča sporočila ali

uporabljati robote oziroma skripte za avtomatizirano posredovanje več sporočil hkrati.

Upravljavec si prizadeva ohranjati spletno mesto prosto vseh oblik neželene in neprimerne komunikacije ter škodljive programske opreme. Ob tem si pridržuje pravico do preverbe in analize elektronske komunikacije na Spletnem mestu bolha.com, začasnega zadržanja elektronskih sporočil, onemogočanja posredovanja elektronskih sporočil ter deaktivacije uporabniškega računa Uporabnika, ki bi kakorkoli kršil ta Pravila.

Za izboljšanje svojih storitev Spletno mesto bolha.com uporablja piškotke. Upravljavec bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi Uporabnika pod pogojem, da je Uporabnik v to privolil. Pred tem je Uporabnik jasno in izčrpno obveščen o Upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje Uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, Upravljavec pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki Uporabnika; na podlagi obvestitve Uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na Spletnem mestu bolha.com obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., Uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani Uporabnika. Za Uporabnikov sprejem piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo Uporabnik lahko poda ob uporabi Spletnega mesta bolha.com, ob registraciji uporabniškega profila, pri prijavi ali objavi oglasa ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je Uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Uporabnik lahko dano soglasje v kateremkoli trenutku tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo Uporabnike spletnega mesta obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov. Več informacij je na voljo v Piškotki na bolha.com.

SODELOVANJE V NAGRADNIH IGRAH

Spletno mesto bolha.com lahko omogoči tudi izvajanje nagradnih iger. Nagradne igre izvaja tako v lastnem imenu, kot tudi za svoje naročnike (tretje osebe). Za slednje veljajo pravila in pogoji, ki jih pripravi takšna tretja oseba, ki v celoti odgovarja za izvedbo nagradne igre, pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov, žrebanje in podelitev nagrad.

Pri izvedbi nagradnih iger v lastnem imenu Upravljavec pripravi posebne pogoje sodelovanja za vsako posamezno nagradni igro. Ti natančno opredeljujejo pogoje sodelovanja v posamezni nagradni igri. Sodelovanje v nagradnih igrah ni pogojeno z nakupom in ga Upravljavec ne zaračunava.

V nagradnih igrah ne morejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre, to so zlati zaposleni v družbi Styria digital marketplaces, d.o.o., njeni pogodbeni sodelavci ali njihovi ožji družinski člani. Obvezno je posredovanje vseh zahtevanih in resničnih osebnih podatkov udeležencev. Vsak udeleženec lahko sodeluje le v lastnem imenu.

Nagrade niso prenosljive, zamenljive, ne da se je izplačati v gotovini, lahko se jo podeli le enkrat, nagrajenec jo lahko prevzame le tako kot opredeljeno v splošnih pogojih nagradne igre. Naročnik, organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad ali, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

OGLAŠEVANJE MALIH OGLASOV NA BOLHA.COM

Spletno mesto bolha.com je posrednik med kupci in prodajalci oziroma Uporabniki in je namenjeno javni objavi malih oglasov ter s tem povezanih storitev.

Uporabniki, ki objavijo mali oglas, so seznanjeni in soglašajo, da bo vsebina njihovih malih oglasov, oddanih na Spletno mesto bolha.com, vidna vsem obiskovalcem Spletnega mesta bolha.com, ne glede na način dostopa do njega.

Mali oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Mali oglas mora vsebovati specifične podatke o predmetu, ki se prodaja. Opis se mora nanašati zgolj na predmet prodaje. V malih oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni neposredno predmet prodaje. Cena, navedena v posameznem malem oglasu, ki ga objavi Prodajalec, se lahko določi tudi »po dogovoru«.

Prodajalec oziroma Trgovina bolha.com lahko v nastavitvah Moja bolha.com določi, kateri lokacijski podatki o uporabniku in malem oglasu se javno prikažejo. Registrirani uporabnik lahko poljubno označi prikaz naslova, hišne številke in mesta, od koder prihaja; za posamični mali oglas je ob njegovi objavi potrebno navesti tudi regijo in mesto predmeta malega oglasa. V primeru, da Registrirani uporabnik označi prikaz, kateregakoli izmed navedenih podatkov, se šteje, da se strinja z njegovo objavo skupaj z oglasom.

Pri malih oglasih, ki jih objavi Trgovina bolha.com, znesek, ki je naveden v malem oglasu, predstavlja končno in zavezujočo ceno. V primeru, da mali oglas objavi Trgovina bolha.com, ki je zavezanec za DDV, mora cena vključevati DDV. Izjema od tega pravila velja v kategoriji Nepremičnine, kjer je obračun DDV-ja odvisen od vrste transakcije. Navedba cen, ki predstavljajo le del celotne cene, ni dovoljena. Trgovina bolha.com in Prodajalec, ki oglašuje v kategoriji Storitve, lahko vpiše dodatne podatke o svoji fizični ali spletni trgovini, v polja, ki so temu namenjena.

Fotografije v malem oglasu morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja ali oddaja. Pri storitvenih malih oglasih ter malih oglasih tipa »kupim« mora slika ustrezati vsebini malega oglasa. Ni dovoljena objava enake fotografije v več malih oglasih. Objava logotipov, pasic in ostalih slikovnih gradiv v malih oglasih ni dovoljena.

Seznami izdelkov oz. opisi in promocije več izdelkov, niso dovoljeni. V posamezni mali oglas je dovoljeno vpisati le en predmet prodaje, če ta ne predstavlja kompleta (primer: v posameznem malem oglasu je dovoljeno prodajati "mizo in štiri stole", ni pa dovoljeno skupaj prodajati "smučk in motocikla").

Mali oglas mora vsebinsko pripadati v primerno kategorijo. Isti predmet je lahko objavljen le z enim oglasom in v eni kategoriji.

Naslov malega oglasa mora opisovati predmet prodaje. V naslov ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapovrstjo (npr.: *** motor za čoln ***).

Fizične osebe lahko za isti predmet oddajo samo en mali oglas. Sprememba predmeta malega oglasa znotraj posameznega malega oglasa oziroma znotraj paketnega zakupa ni dopustna. V primeru spremembe predmeta posameznega malega oglasa Upravljavec Uporabnika najprej opozori, ob ponovni kršitvi pa takšen oglas deaktivira. V primeru, da gre za objavo v plačljivi kategoriji, Uporabnik ni upravičen do vrnitve sredstev.

Trgovina bolha.com lahko objavi za isti predmet več malih oglasov.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal malih oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.

Uporabnik Spletnega mesta bolha.com se zavezuje:

da bodo njegovi vsebinski in slikovni mali oglasi resnični;

da ne bo oglaševal blaga ali storitev, katerih promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedano;

da njegovi mali oglasi ne bodo vsebovali škodljive, žaljive, vznemirjajoče, preteče, obrekajoče ali mladoletnim osebam škodljive vsebine;

da ne bo objavljal malih oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije;

da ne bo objavljal malih oglasov, ki so diskriminatorni in v nasprotju z Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), predvsem pa da v malem oglasu ne bo razlikoval glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino;

da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ);

da ne bo objavljal osebnih podatkov tretjih oseb v malih oglasih brez soglasja imetnika osebnih podatkov;

da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1) ter

da ne bo prepisoval ali kopiral vsebin iz malih oglasov drugih uporabnikov.

V primeru kršitev teh Pravil si Upravljavec pridržuje pravico zaračunavati administrativne stroške skladno z veljavnim cenikom. V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si Upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi.

Upravljavec bo podatke o malem oglasu posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja Spletnega mesta bolha.com oziroma bo podatke posredoval državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega Uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

Spletno mesto bolha.com, njegov Upravljavec in lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih malih oglasov in njihovo vsebino. Za mali oglas, vključno s fotografijami, video posnetki, povezavami, tekstom in drugimi materiali, ki so sestavni del malega oglasa, je izključno odgovorna oseba, ki ta mali oglas odda.

Cene in pogoji plačila za oglaševanje so Uporabnikom razvidni iz cenika, dostopnega na Spletnem mestu bolha.com. Končna cena za posamezno plačilo je vedno razvidna pred dokončno potrditvijo nakupa naročenih storitev. Uporabnik lahko plača za naročene storitve tudi s pomočjo dobroimetja, ki ga naloži na spletno mesto bolha.com.

Upravljavec vplačanega zneska dobroimetja ne vrača. Ravno tako ni možno uveljavljati vračila vplačanih sredstev v naslednjih primerih:

1. v primeru izbrisa oziroma deaktivacije malega oglasa in z njim povezanih dodatnih storitev in/ali produktov s strani uporabnika;

2. v primeru izbrisa uporabniškega računa, brisanja ali deaktivacije malega oglasa zaradi kršenja ter Pravil in veljavne zakonodaje;

3. v primeru, da je oseba prejela dobroimetje kot del kompenzacije.

Vplačana sredstva na Spletnem mestu bolha.com se lahko koristijo izključno za storitve in produkte tega spletnega mesta. Vplačanih sredstev ni možno koristiti za storitev Brez Skrbi.

V primerih, ko je Prodajalec ali Trgovina bolha.com upravičena do vračila vplačanih sredstev, se vračilo izvede preko istega kanala, preko katerega so bila sredstva vplačana. Izjema od navedenega je vračilo sredstev vplačanih z VALÚ-jem in preko SMS plačila (Premium SMS), kjer se vračilo vplačanih sredstev uredi neposredno preko ponudnika storitve. Prodajalec ali Trgovina bola.com se lahko z Upravljavcem dogovorita tudi za drugačen način vračila vplačanih sredstev.

Objava malih oglasov je za Prodajalca plačljiva le v določenih kategorijah, na voljo pa so mu tudi drugi plačljivi produkti z namenom boljše izpostavitve posameznega malega oglasa. Njihova cena se oblikuje glede na obiskanost posamezne kategorije in se lahko spreminja.

Prodajalec ima na voljo več vrst plačevanja. Možni načini plačila so s plačilnimi karticami, z VALÚ-jem, preko plačilnega sistema PayPal, preko univerzalnega plačilnega naloga (plačilo po predračunu) in z dobroimetjem bolha.com. Možni načini vplačila dobroimetja so s plačilnimi karticami, z VALÚ-jem, preko plačilnega sistema PayPal, preko univerzalnega plačilnega naloga (plačilo po predračunu) in preko SMS plačila (Premium SMS). Vsakokratni minimalni znesek vplačila dobroimetja znaša 0,10 EUR, razen preko SMS plačila (Premium SMS), kjer je minimalni znesek vplačila dobroimetja 1,00 EUR.

V primeru zmotnega nakazila dobroimetja na tuj uporabniški račun, si Upravljavec na podlagi izkazanega zmotnega nakazila, pridržuje pravico do stornacije transakcije in prenakazila vplačanih sredstev.

Neporabljene količine zakupljenih dodatnih storitev oziroma produktov se ob deaktivaciji malega oglasa ne ohranijo oziroma se sorazmerno zmanjšujejo do izteka obdobja, za katerega je bila storitev zakupljena. Ob ponovni aktivaciji malega oglasa v obdobju, za katerega je bila posamezna storitev zakupljena, je možno koristiti sorazmerni delež neporabljenih količin, v kolikor se obdobje, za katerega je bila storitev zakupljena do dneva aktivacije ni izteklo.

S potrditvijo objave malega oglasa po opravljenih tehničnih korakih, ki vodijo do objave malega oglasa, je pogodba med Upravljavcem in Uporabnikom sklenjena. S tem se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena, storitev (objava malega oglasa za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji) pa je po prejetem plačilu opravljena. V kolikor gre za odnose z Uporabniki potrošniki, Upravljavec pri upravljanju spletnega mesta ravna v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 130/22 s spremembami; »ZVPot-1«). Upravljavec Uporabnikom, ki so potrošniki po ZVPot-1, zagotavlja vse pravice, ki izhajajo iz ZVPot-1.

TRGOVINA BOLHA.COM

Trgovina bolha.com je posebna možnost oddaje malih oglasov, ki se od oddaje običajnega oglasa razlikuje le po tem, da omogoča oddajo oglasov subjektom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti take prodaje. Pri oglaševanju preko Spletnega mesta bolha.com so Trgovine bolha.com dolžne spoštovati določbe Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 130/22 s spremembami; »ZVPot-1«), kar pomeni, da morajo pri svojem poslovanju upoštevati vključno določbe o pogodbah sklenjenih na daljavo, v kolikor tako sklepanje Trgovina bolha.com omogoča.

V kolikor uporabnik izpolnjuje pogoje za registracijo kot Trgovina bolha.com je to dolžan storiti. Uporabnik, ki ustvari uporabniški račun na Spletnem mestu bolha.com z namenom oglaševanja in prodaje lastnega blaga in storitev, je dolžan takšno blago ali storitve oglaševati kot Trgovina bolha.com in se ne sme registrirati kot navaden Kupec ali Prodajalec.

Uporabnik ne sme uporabniškega računa, ki je ustvarjen kot navaden Kupec ali Prodajalec uporabljati za namen oglaševanja in prodaje lastnega blaga in storitev.

V kolikor ugotovimo, da uporabnik izpolnjuje pogoje za registracijo kot Trgovina bolha.com (na primer: navajanje spletne strani, prodaja novega ali rabljenega blaga v večjih količinah, možnost popravila ali urejanja izdelkov, dejstva, ki nakazujejo na to, da količina izdelkov ni omejena, cena zapisana brez DDV, …), tak uporabnik prejme elektronsko sporočilo, s katerim ga pozovemo, k odstranitvi oglasa ali posredovanju obrazložitve. V kolikor 3 delovnih dneh ne prejmemo odgovora, deaktiviramo uporabnikov bolha.com račun in ga o tem obvestimo. Ob ponovni kršitvi enake narave, uporabnikov bolha.com račun deaktiviramo.

Spletno mesto bolha.com ne omogoča neposrednega sklepanja pogodb na daljavo med Trgovino bolha.com in potencialnimi kupci oziroma Uporabniki in za Trgovino bolha.com ne opravlja drugih storitev kot posredovanje in objavo malega oglasa. Pri oddaji malega oglasa bo Trgovina bolha.com v vsak mali oglas navedla naziv firme in svoj sedež oziroma naslov poslovne enote, ki oglaševani predmet prodaja.

Upravljavec si pridržuje pravico do presoje ustreznosti posamezne Trgovine bolha.com. in si v primeru kršitev Pogodbe ali teh Pravil pridržuje pravico izklopa Trgovine bolha.com. Tak izklop pomeni prenehanje pogodbenega razmerja. V primeru izklopa Trgovine bolha.com je Upravljavec Trgovini bolha.com upravičen izstaviti fakturo v obsegu dejansko opravljene storitve.

Oglaševanje blaga in storitev je za Trgovino bolha.com na voljo le proti plačilu. Način plačila je predmet dogovora z Upravljavcem. V primeru, da ima Trgovina bolha.com do Upravljavca zapadle in neporavnane obveznosti iz naslova oglaševanja, si Upravljavec pridržuje pravico do poplačila teh obveznosti iz zneska dobroimetja.

Uporabnik, ki v skladu s temi Pravili izpolnjuje pogoje za registracijo Trgovine bolha.com, izključno in v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja (sem sodi tudi oglaševanje na spletnem mestu) ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje.

Trgovina bolha.com ima lahko istočasno aktivnih več malih oglasov tipa »kupim«.

V kategoriji Storitve lahko oglašujejo Trgovine bolha.com in Prodajalci. Prodajalec lahko objavi oglas v tej kategoriji, v kolikor ima urejen status samozaposlene osebe. Samozaposlena oseba je fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ali drugo dovoljeno dejavnost. V kategoriji Storitve ni dovoljeno oglaševanje dejavnosti ali dela, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava, preden je ta sklenjena. Prodajalec, ki je naročnik malega oglasa v kategoriji Storitve, mora ob naročilu malega oglasa poleg osebnega imena in naslova podati izjavo, s katero potrjuje, da ima storitveno dejavnost ustrezno priglašeno in ima za opravljanje oglaševane storitve vsa potrebna dovoljenja. Odgovornost za dopustnost oglaševanja v celoti prevzema Prodajalec (naročnik malega oglasa v kategoriji Storitve). V primeru, da Prodajalec nima urejenega statusa samozaposlene osebe, pa mali oglas vseeno objavi, si Upravljavec pridržuje pravico do izbrisa njegovega malega oglasa.

Spletne povezave (linkanje) iz Spletnega mesta bolha.com so dovoljene le Uporabnikom, ki imajo registrirano Trgovino bolha.com. Takšni Uporabniki lahko s Spletnega mesta bolha.com povezujejo (linkajo) na svojo lastno spletno stran samo z "no follow" atributom. Povezave na spletna mesta, ki oglašujejo razne druge storitve in izdelke niso dovoljene. Povezave na spletna mesta, ki so konkurenčna Spletnemu mestu bolha.com, niso dovoljene. Upravljavec si pridržuje pravico, da sam presodi ali kakšno povezavo dovoli ali ne.

STORITEV BREZ SKRBI

Osnovne informacije o storitvi Brez Skrbi

Storitev Brez Skrbi je dodatna storitev spletnega mesta bolha.com. Namen je povečati zaupanje Uporabnikov bolha.com in zagotavljanje varnosti pri izvajanju plačil prek Bolha.com, in sicer na način, da se Prodajalcu zagotovi plačilo kupnine pred odpremo blaga, istočasno pa se Kupcu zagotovi prejem blaga po njegovem plačilu kupnine oziroma vračilo kupnine, v primeru, da blaga ne prejme ali blago ne ustreza oglaševanemu – vse pod pogoji opredeljenimi v nadaljevanju teh Pravil.

Za uporabo storitve Brez Skrbi je potrebna tudi sklenitev dodatnih pogodb oziroma sprejem splošnih pogojev tretjih ponudnikov, in sicer:

za plačilne storitve sklenitev pogodbe s ponudnikom Payaut (Payaut B.V. ., družbo, ustanovljeno na Nizozemskem pod številko 75292289, s sedežem na naslovu Backershagen 99a, 1082 GT, Amsterdam, prek katerega potekajo vsa izplačila prodajalcem bolha.com v okviru storitve Brez Skrbi),

za logistične storitve sprejem splošnih pogojev ponudnika GLS (GLS General Logistics Systems Slovenia, logistične storitve d.o.o., družbo, ustanovljeno v Republiki Sloveniji, pod številko 1538217000, s sedežem na naslovu Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana, ponudnika logističnih rešitev, prek katerega je zagotovljena distribucija blaga v okviru storitve Brez Skrbi).

Storitev Brez Skrbi je Uporabnikom na voljo le za določene kategorije oziroma podkategorije oglaševanega blaga na spletnem mestu Bolha.com, ki jih Upravljavec po lastni presoji določa in spreminja. Kategorije oziroma podkategorije, ki omogočajo uporabo storitev Brez Skrbi, so vidno označene. Možnost uporabe storitve Brez Skrbi v okviru posameznega malega oglasa lahko aktivira le Prodajalec, ki sklene pogodbo z Payaut in pooblastilo z Upravljavcem, in le za blago v kategorijah, za katere Upravljavec omogoči uporabo storitve Brez Skrbi. Storitev Brez Skrbi je mogoče uporabiti le ob sočasni uporabi storitev GLS.

Prodajalec se lahko ob objavi malega oglasa v kategoriji, v kateri je storitve Brez Skrbi na voljo, prostovoljno odloči za aktivacijo storitve.

Kupec se z uporabo storitve Brez Skrbi strinja ob kliku na gumb »NAKUP BREZ SKRBI« pri malem oglasu, za katerega je prodajalec aktiviral storitev Brez Skrbi. V tem koraku je Kupec že seznanjen s stroškom dostave in stroškom zaščite kupca. Oba stroška nosi Kupec.

Pri izvajanju storitve Brez Skrbi se za razmerje med Prodajalcem in družbo Payaut uporabljajo tudi določbe pogodbe, sklenjene med Prodajalcem in Payaut, ki Prodajalcu omogoča izplačilo Prodajne cene na njegov račun. Sestavni del navedene pogodbe soSplošni pogoji,Seznam prepovediinPolitika zasebnost družbe Payaut (v nadaljevanju: »Payaut pogodba«), ki se med drugim nanašajo tudi na blago, za katero velja prepoved (i) prodaje prek spletnega mesta Bolha.com in (ii) prejemanja plačil prek Payaut storitev. Prodajalec se prostovoljno odloči za sklenitvi Payaut pogodbe z aktivacijo storitve Brez Skrbi s čimer Upravljavcu potrdi, da je seznanjen, razume in sprejema tudi določila Payaut pogodbe.

Pri izvajanju Pogodbe Brez Skrbi se v razmerju med Prodajalcem, Kupcem in GLS uporablja pogodba o zagotavljanju logističnih storitev, ki jo Prodajalec kot pošiljatelj in Kupec kot prejemnik skleneta z družbo GLS in katere del so tudi določila Splošnih pogojev poslovanja in Politika zasebnosti GLS (v nadaljevanju: GLS pogodba). Prodajalec in Kupec se prostovoljno odločita o sklenitvi GLS pogodbe  z aktivacijo storitve Brez Skrbi, s čimer Upravljavcu potrdita, da sta seznanjena, razumeta in sprejemata vsebino GLS pogodbe.

V primeru neskladij med določili Payaut pogodbe in/ali GLS pogodbe z določili Pogodbe Brez Skrbi prevladajo določbe Pogodbe Brez Skrbi.

Prodajalec in Kupec razumeta in sprejemata, da Upravljavec ni odgovoren za izpolnjevanje pravic in obveznosti iz Payaut pogodbe in/ali GLS pogodbe, niti za morebitno škodo, ki bi jo utrpela v zvezi z neizpolnitvijo ali neustrezno izpolnitvijo navedenih pogodb.

Pri izvajanju storitve Brez Skrbi je Upravljavec dolžan ravnati v skladu z vsebino Direktive Sveta 2021/514/EU ter Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 13/11 s spremembami, »ZDavP-2«). Upravljavec ni dolžan poročati o Uporabnikih, za katere je omogočil manj kot 30 zadevnih dejavnosti s prodajo Blaga in za katerega skupni znesek Nadomestila, plačanega ali pripisanega med Poročevalnim obdobjem, ni presegel 2.000,00 EUR. Vse informacije o obdelavi prejetih osebnih podatkov in vaših pravicah so na voljo v Obvestilu o zasebnosti.

Aktivacija in delovanje storitve Brez Skrbi

Kadar je storitev Brez Skrbi na voljo in se Prodajalec odloči za njeno aktivacijo, Prodajalec ob objavi oglasa izbere možnost »Želim prodati s pomočjo storitve BREZ SKRBI«, Prodajalec nato določi težo pošiljke z namenom pravilnega informiranja potencialnega Kupca o Strošku dostave. Na tako objavljenem oglasu se potencialnim kupcem, ki si mali oglas ogledujejo, poleg samega oglasa, ponudi tudi uporaba storitve Brez Skrbi.

Prodajalec se zavezuje predmet prodaje celovito, podrobno in natančno opisati, zlasti pa bo navedel sledeče: stanje blaga, ki ga prodaja (novo, rabljeno, v okvari itd.), podatke o funkcionalnem stanju blaga, morebitne poškodbe (vključno s slikami poškodb), manjkajoče dele, obstoječe spremembe ali spremembe v teku (npr. zamenjave, nadgradnje itd.), fotografije (ki prikazujejo ponujeno blago in nikakor ne bo navajal simboličnih slik), pri tem pa bo v vseh pogledih upošteval Upravljavčeve smernice na spletni povezavi Brez skrbi enostaven in varen nakup. Kupec razume in se strinja s svojo dolžnostjo, da se podrobno pozanima o stanju in funkcionalnosti blaga, ki ga kupuje, ter v primeru dvoma zahteva dodatne fotografije in informacije. Kupec in Prodajalec sta dolžna zagotoviti ustrezno hrambo dokumentacije, ki izkazuje dejansko stanje blaga, to je dokazilo o opisu stanja blaga v pisni obliki, fotografije, in sicer na lastnem računalniku ter prek zunanjega nosilca podatkov (npr. trdega diska, CD-ja, USB-ja, oblačne hrambe in podobno).

Kupec lahko uporablja storitev Brez Skrbi tako, da Prodajalcu posreduje Ponudbo za blago, ki se oglašuje s storitvijo Brez Skrbi. Ponudba se opravi s klikom na možnost »NAKUP Z BREZ SKRBI«, s čimer Kupec sprejme strošek Zaščite kupca in Strošek dostave, kot prikazano v malem oglasu za nakup blaga, ter se strinja z njihovim plačilom. Ponudba velja do preklica, prejema nasprotne ponudbe ali sklenitve kupoprodajne pogodbe, kar nastopi prej.

Prodajalec je zavezan Ponudbe za blago, oglaševano s storitvijo Brez Skrbi, prejemati po elektronski poti na elektronski naslov, ki je naveden v njegovem uporabniškem računu Moja bolha.com oziroma z uporabo drugih komunikacijskih sredstev, ki jih omogoča spletno mesto Bolha.com, z aktivacijo storitve Brez Skrbi pa se Prodajalec strinja s prejemanjem tovrstnih Ponudb.

Kupec lahko v svoji Ponudbi navede katerokoli ceno, tudi nižjo ceno od cene, navedene v Prodajalčevem malem oglasu, kot tudi posreduje sporočilo Prodajalcu. Ko Kupec odda svojo Ponudbo, njene vsebine ni več možno spreminjati. Kupec lahko Ponudbo prekliče dokler je Prodajalec ne sprejme, s klikom na gumb »Prekliči ponudbo«. Po preklicu Ponudbe lahko Kupec odda novo Ponudbo.

Prodajalec lahko prejme eno ali več Ponudb za nakup oglaševanega blaga, pri tem ima na voljo sledeče akcije:

preklicati Ponudbo s klikom na možnost »Prekliči ponudbo«,

Ponudbo sprejeti s klikom na možnost »Sprejem ponudbe«, s pravico do preklica sprejema Ponudbe do plačila dogovorjene Prodajne cene, kar stori s klikom na možnost »Prekliči ponudbo«.

Kupec je dolžan, po prejemu obvestila o sprejemu njegove Ponudbe, plačati Prodajno ceno in preostale stroške. V kolikor plačila ne opravi v 48 urah, se Ponudba smatra za umaknjeno. Storitev Brez Skrbi ne omogoča delnega plačila. Plačilo vseh stroškov se lahko izvede le enkratno. Stroški vključujejo znesek Prodajne cene, Strošek dostave in Zaščite kupca. Plačilo navedenih stroškov se lahko izvede le s klikom na gumb »Nakup«. Ob kliku na gumb »Nakup« boste znotraj spletnega mesta bolha.com preusmerjeni na Mollie plačilni vmesnik, kjer boste navedli podatke o svoji kreditni kartici. Opozarjamo, da lastno spletno banko uporabite le za potrditev nakupa – ne za vpis podatkov Prodajalca in izvedbo plačila.

V primeru, da Prodajalec pravočasno prekliče sprejem Ponudbe, gumb »Nakup« ne bo na voljo in Kupec ne bo mogel opraviti plačila, namesto navedenega gumba bo na voljo gumb “Pošlji ponudbo” za pričetek novega kroga pogajanj med Kupcem in Prodajalcem. Po plačilu vseh stroškov na način, ki ga določa ta člen, Prodajalec ne more več preklicati sprejema Ponudbe. Če je storitev Brez Skrbi aktivirana, je kupoprodajna pogodba med Kupce in Prodajalcem dokončno sklenjena s plačilom Prodajne cene.

Upravljavec lahko omogoči funkcionalnost shranjevanja Kupčevih podatkov o načinu plačila in naslovu za dostavo. Če je funkcionalnost na voljo, lahko Kupec poda svoje soglasje za takšno hrambo podatkov s klikom na ustrezno potrditveno polje. V primeru podaje soglasja, slednje velja tudi za ponudnika Payaut storitev, ki Kupčeve podatke o plačilu shrani za nadaljnja plačila. Če Kupec prekliče postopek plačila pred njegovo uspešno realizacijo, se izpolnjeni podatki (npr. želeni način plačila, naslov za dostavo) ne shranijo, ampak izbrišejo.

Plačilo se izvede z uporabo plačilnega sistema Mollie na Nevtralen račun Prodajalca (to je račun pri podjetju Mollie, do katerega Prodajalec nima dostopa), s katerega se znesek Prodajne cene nakaže s pomočjo podjetja Payaut na Bančni račun Prodajalca, če kupec v roku 48 ur od Prejema pošiljke ne vloži reklamacije v skladu z 6.6. delom teh Pravil.

Prodajalec preda kupljeno blago GLS-u v dostavo in sicer po prejemu Upravljavčevega obvestila o Kupčevem plačilu Prodajne cene. Če Kupec v roku sedem (7) dni od plačila Prodajne cene ne prejme obvestila, da je blago predano GLS-u v dostavo, je Kupec dolžan v naslednjih dveh (2) dneh obvestiti Upravljavca oziroma njegov oddelek Podpore uporabnikom, prek kontaktov, ki so na voljo na spletnem mestu Bolha.com. Po prejemu tovrstnega obvestila bo Kupcu vrnjen celoten vplačani znesek, za takšno kupoprodajno pogodbo pa se šteje, da ni bila sklenjena.

Posebni plačilni pogoji pri uporabi storitve Brez Skrbi

Celoten postopek uporabe storitve Brez Skrbi poteka znotraj spletnega mesta bolha.com (z izjemo plačila, ki se ga opravi preko spletne strani Mollie). Kupca zaradi večje varnosti uporabe storitve Brez skrbi pozivamo, da Prodajalcu ne pošilja svoje telefonske številke ali drugega kontakta ter na klika na povezave, ki vodijo izven spletnega mesta bolha.com. Upravljavec ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane Uporabniku zaradi uporabe spletnega mesta bolha.com.

Upravljavec ne prejema plačil, niti v nobenem trenutku ne razpolaga z vplačanim zneskom, niti zanj ne odgovarja. Upravljavec ni zastopnik ali posrednik družbe Payaut ali Mollie in ni odgovoren za kakršno koli napako s strani družbe Payaut ali Mollie v zvezi z obdelavo plačila Prodajne cene.

Za uporabo storitev Brez Skrbi mora Prodajalec skleniti Payaut pogodbo za Bančni račun, za katerega bo odprt Nevtralen račun v sistemu Payaut, za namene izvajanja storitve Brez Skrbi. Na tak Nevtralen račun bo vplačana Prodajna cena, ki se bo hranila na njem do izteka rokov, določenih s temi Pravili.

Za zagotavljanje svojih storitev je Payaut dolžan spoštovati smernice za preprečevanje pranja denarja in pravila »Know your customer« (»Spoznaj svojo stranko« ali »KYC«), opisane v Splošnih pogojih Payaut. Če Prodajalec v času izplačila sredstev na lastni bančni račun še vedno nima sklenjene Payaut pogodbe, bo Prodajalec preusmerjen na ustrezno Payaut registracijsko stran, kjer je dolžan podatke, ki jih Payaut zahteva za potrebe registracije. Vsi navedeni podatki se Payaut-u posredujejo v šifrirani obliki in jih Payaut obdeluje izključno za namene plačil in preprečevanja goljufij.

Payaut je upravljavec podatkov, zato se mora Prodajalec ob sklenitvi Payaut pogodbe seznaniti z njegovimi pravili varstva osebnih podatkov ter načinom uveljavljanja pravic v zvezi s tovrstno obdelavo svojih osebnih podatkov.

Odvisno od zneska prodaje je Prodajalec Payautu dolžan posredovati tudi:

Če znesek je znesek Prodajne cene nižji od 1.000,00 EUR, je Prodajalec dolžan Payaut-u posredovati polno ime in priimek ter številko bančnega računa;

Če skupni znesek izdelkov prodanih z uporabo storitve Brez Skrbi ne presega 5.000,00 EUR je Prodajalec dolžan Payaut-u posredovati polno ime in priimek, državljanstvo, datum rojstva, naslov, številko bančnega računa in kopijo dokumenta, s katerim potrjuje dejstvo, da je lastnik navedenega bančnega računa;

Če skupni znesek izdelkov prodanih z uporabo storitve Brez Skrbi presega 5.000,00 EUR je Prodajalec dolžan Payaut-u posredovati polno ime in priimek, državljanstvo, datum rojstva, naslov, številko bančnega računa, kopijo dokumenta, s katerim potrjuje dejstvo, da je lastnik navedenega bančnega računa ter kopijo osebnega dokumenta, navedbo vrste osebnega dokumenta, številko osebnega dokumenta, datum in državo izdaje osebnega dokumenta.

Ne glede na znesek plačil prek Bančnega računa Prodajalca je Payaut, kot ponudnik plačilnih storitev, v določenih primerih (na primer ob registraciji skupnega računa ali Bančnega računa, ki je že registriran pri drugem Uporabniku) dolžan od Prodajalca zahtevati identifikacijski dokument z barvno sliko ter potrdilo banke.

Za pravilnost in točnost vnesenih podatkov je odgovoren izključno Prodajalec. Prodajalec je še posebej dolžan skrbeti za pravilnost in ažurno posodobitev bančnih podatkov, posredovanih Payaut (na primer IBAN številke), tako da je mogoče Prodajno ceno pravilno izplačati. Upravljavec in Payaut ne odgovarjata za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnih ali zastarelih podatkov Prodajalca.

Payaut si pridržuje pravico do preklica transakcij v primeru utemeljenega suma, da gre za goljufive transakcije ali da te vključujejo druga nezakonita dejanja, kot je nalaganje ponarejenih dokumentov, kar ima lahko za posledico prekinitev poslovnega odnosa z Payaut in izgubo vseh plačilnih pravic do Payaut, ki v takšnem primeru prejete zneske povrne njihovim plačnikom.

Prodajalec, z vsako aktivacijo storitve Brez Skrbi, izrecno izjavlja in potrjuje, da:

blago iz malih oglasov, za katere je aktivirana storitev Brez Skrbi, prodaja izključno v lastnem imenu in za lasten račun;

sprejema Splošne pogoje Payaut;

spoštuje Seznam prepovedi in da se noben oglas, za katerega je aktivirana storitev Brez Skrbi, ne nanaša na blago, ki jih zajema ali na tisto, katerega prodaja prek interneta je prepovedana vsem ali določenim kategorijam potencialnih kupcev, ter da bo Prodajalec zagotovil, da takšno blago ni ponujeno ali dano v prodajo prek storitve Brez Skrbi;

je Pooblastilo Upravljavcu, dano v skladu z 93. členom teh Pravil veljavno.

Posebna določila dostave pri uporabi storitve Brez Skrbi

Dostava je možna samo v Republiki Sloveniji.

Kadar je dostava na želeno destinacijo možna, bo Prodajalec blago oddal v dostavo GLS-u najkasneje v sedmih (7) koledarskih dneh od dneva plačila Prodajne cene na Nevtralni račun Prodajalca, in sicer na mestu, ki ga določi Prodajalec ob sprejemu Ponudbe Kupca. Dokler blago ni oddano GLS-u v dostavo, bo status blaga v sistemu Bolha.com označen kot »Prevzem pošiljke je naročen«.

Prodajalec ne plača dostave, saj dostavo plača Kupec ob plačilu Prodajne cene. Končni znesek Stroška dostave se določi glede na težo pošiljke, ki jo je Prodajalec izbral ob objavi oglasa.

Prodajalec je dolžan blago zapakirati na način, ki ustreza izdelku, velikosti in/ali teži pošiljke, ki jo je izbral ob objavi oglasa. Dodatne zahteve glede pakiranja in specifikacij pošiljke so opredeljene v členih 75 in 76 teh Pravil. Vse dodatne Stroške dostave, ki so posledica neustreznega pakiranja, prekoračitve velikosti in/ali teže pošiljke, krije Prodajalec.

Pošiljke, oddane v dostavo, morajo biti ustrezno pakirane, da jih je možno samodejno razvrstiti po tekočem traku sistema GLS. Pošiljatelj zagotovi ustrezno zunanjo in notranjo transportno embalažo, ki je venomer varno zaprta. Pakiranje in zapiranje mora učinkovito ščititi vsebino pošiljke pred izgubo in poškodbami v celotnem procesu dostave ter pred obremenitvami, ki jim je pošiljka običajno izpostavljena med transportom, predvsem pritiskom, udarcem ali padcem. Vrsta in vrednost vsebine ne smeta biti vidni, dostop do vsebine brez puščanja vidnih sledi mora biti onemogočen. GLS ne sprejema pošiljk, ki niso zapakirane v skladu s tem členom.

Pošiljka ne sme vsebovati vsebine, ki je prepovedana s pozitivnimi predpisi in Splošnimi pogoji GLS, ne sme presegati teže 30 kg ali dolžine 200 cm, največji obseg paketa pa ne sme presegati 300 cm (2x višina + 2x širina + 1x dolžina). GLS ne preverja embalaže ali njene vsebine. Za embalažo in vsebino pošiljke je v celoti odgovoren pošiljatelj. Dodatni stroški dostave se lahko zaračunajo na podlagi neustreznega pakiranja ali drugih nepravilnosti ugotovljenih v distribucijskem centru GLS, takšna pošiljka pa se lahko tudi naknadno zavrne.

Po Kupčevem Prejemu pošiljke se status blaga spremeni v "Pošiljka je dostavljena", če pa Kupec pošiljke ne prevzame, se status v sistemu označi kot "Dostava je v teku". GLS lahko zagotavlja tudi lastne rešitve za sledenje pošiljki, prek katerih je možno v spletni obliki spremljati status pošiljke. GLS bo Kupcu poskusil vročiti pošiljko v dogovorjenem terminu. V primeru neuspele vročitve se pošiljka odloži v najbližji GLS paketomat. Ponovno dostavo je možno sprožiti s posredovanjem sporočila na elektronski naslov info@gls-slovenia.com, pri čemer se v sporočilo obvezno navede številka pošiljke. Kupec lahko preusmeritev pošiljke v GLS paketomat dogovori tudi neposredno s kurirjem. Vse pošiljke v GLS paketomatu je možno prevzeti v roku pet (5) dni od njihove dostave, po preteku navedena roka se pošiljka vrne pošiljatelju. Stroški vračila ne prevzete pošiljke se ne zaračunavajo. V tem primeru se znesek Prodajne cene vrne Kupcu po preteku petega (5.) dne od dostave pošiljke v GLS paketomat. Kupcu se pri tem ne povrne prvotni Strošek dostave in znesek Zaščite kupca.

Vse pošiljke so zavarovane s strani GLS-a do višine 200,00 EUR ne glede na njihovo dejansko vrednost. Zavarovanje krije morebitno škodo ali izgubo nastalo v času distribucije pošiljke oziroma ko z njo upravlja GLS. Zavarovanje ne krije škode ali izgube, ki izhaja iz sfere Kupca, Prodajalca ali katerekoli tretje osebe. V sfero Kupca in Prodajalca spadajo tudi vse posledice neustreznega pakiranja pošiljke.

Odgovornost družbe GLS za prevzeto pošiljko in vsa druga vprašanja v zvezi z GLS pogodbo, ki niso izrecno drugače urejena s tem Dodatkom Brez Skrbi, so predmet določil Splošnih pogojev poslovanja GLS. Sprejem Splošnih pogojev poslovanja GLS s strani Prodajalca in Kupca je predpogoj za uporabo storitve Brez Skrbi. GLS je pooblastil Upravljavca za prevzem zahtev za določitev poteka dostave in zahtev za povračilo škode, nastale tekom distribucije pošiljke, Prodajalec in Kupec pa bosta take zahteve posredovala izključno Upravljavcu, ki bo okoliščine razjasnil z GLS-om in prijavitelja obvestil o izidu.

Obveznosti Kupca ob Prejemu pošiljke

Kupec je dolžan Prejeto pošiljko pregledati in ugotoviti ustreznost njenega stanja (ali slednje ustreza dogovorjenemu stanju blaga). Kupec razume in sprejema, da dogovorjeno stanje blaga izhaja iz njegovega opisa ob objavi oglasa, priloženih fotografij in predhodne komunikacije s Prodajalcem. Kupec razume in se strinja s svojo dolžnostjo, da se podrobno pozanima o stanju in funkcionalnosti kupljenega blaga ter, v primeru dvoma, zahteva dodatne fotografije in informacije.

Po Prejemu pošiljke ima Kupec 48 ur časa za vložitev razrešitve ali pritožbe v zvezi s kupljenim blagom preko spletnega mesta bolha.com, kar lahko stori prek gumba »Prijava težave«.

Na tem koraku ima Kupec dve možnosti:

Razrešitev Težavo lahko rešuje sam s Prodajalcem s klikom na gumb »Stopite v stik s prodajalcem«. V tem primeru imata Kupec in Prodajalec 10 dni časa, da skleneta ustrezni dogovor. Po desetih dneh, bo Payaut nakazal znesek Prodajne cene iz Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca, pri čemer se šteje, da je storitev Brez Skrbi v celoti opravljena, Kupec pa se za kasnejše pritožbe obrne neposredno na Prodajalca.

Pritožba - Za rešitev težave se obrne neposredno na Upravljavca s klikom na »Nadaljuj s prijavo težave«. V tem primeru Upravljavcu posreduje relevantno dokazno gradivo, nakazilo Prodajne cene iz Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca pa se ustavi, dokler Upravljavec ne razreši pritožbe.

Pritožbeni postopek iz 82. člena je natančneje urejen v členih 85. - 91. teh Pravil.

Če Kupec ne vloži razrešitve ali pritožbe na način in v roku določen v nadaljevanju teh Pravil, bo Payaut nakazal znesek Prodajne cene iz Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca, pri čemer se šteje, da je storitev Brez Skrbi v celoti opravljena, Kupec pa se za kasnejše pritožbe obrne neposredno na Prodajalca.

Postopek reševanja kupčevih pritožb

Kadar Kupec začne postopek Razrešitve (82.a člen teh Pravil), sta o tem obveščena Prodajalec in Kupec preko spletnega mesta Bolha.com (sistemsko obvestilo). Z oddajo pritožbe se plačilo kupnine z Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca odloži za deset (10) dni, v danem roku Prodajalec in Kupec aktivno sodelujeta pri reševanju reklamacije Če Kupec ne vztraja pri pritožbi prek spletnega mesta Bolha.com do preteka desetega dne od dneva vložitve pritožbe, se šteje, da je ta rešena. V tem primeru Upravljavec prekine pritožbeni postopek in Payautu izda nalog za plačilo Prodajne cene z Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca.

Najkasneje en dan pred iztekom desetdnevnega roka iz prejšnjega odstavka tega člena, Upravljavec Kupca obvesti o izteku tega roka in, razen v primeru, ko Kupec vztraja v postopku razrešitve in ni možno najti rešitve prek spletnega mesta Bolha.com, kar sporoči prek gumba »Težava ni rešena«, desetega dne nemudoma izda nalog za plačilo Prodajne cene z Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca. S klikom na gumb »Težava ni rešena« se začne postopek Pritožbe, ki ga vodi Upravljavec.

V primeru, da Kupec posreduje informacijo, da vztraja pri pritožbi prek spletnega mesta Bolha.com do konca desetega (10.) dne od dneva vložitve pritožbe, kar stori s klikom na gumb »Težava ni rešena«, se Prodajalec in Kupec strinjata, da bo Upravljavec Pritožbo rešil po najboljšem znanju, tj. presodil ali dobavljeno blago ustreza dogovorjenemu blagu, glede na objektivne kriterije ter razpoložljive podatke in dokaze.

Kupec v postopku reševanja reklamacije Upravljavcu predstavi vsa dejstva in predloži vse dokaze (vključno s fotografijami, videoposnetki itd.), na katerih temelji Kupčeva pritožba, Prodajalec pa ravno tako predstavi vsa dejstva in predloži vse dokaze za ovržbo trditev in dokazov Kupca. Če na podlagi predloženih dokazov Upravljavec katerega od dejstev ne more z gotovostjo preveriti, bo o njegovem obstoju odločil z uporabo pravil o dokaznem bremenu, ki jih Prodajalec in Kupec razumeta in sprejemata ter se z njimi strinjata.

Če Upravljavec oceni, da je pritožba upravičena, na primer zato, ker kupljeno blago sploh ni dostavljeno ali prejeto blago ne ustreza dogovorjenemu blagu (npr. po barvi, velikosti, stanju ipd.), bo Upravljavec reklamacijo rešil v Kupčevo korist in o tem samodejno obvestil Kupca in Prodajalca preko spletnega mesta Bolha.com. Upravljavec v tem primeru GLS-u naroči povratno dostavo Prodajalcu in po prejemu obvestila GLS-a, da je blago izročeno Prodajalcu, na podlagi Pooblastila iz 93. člena teh Pravil Payautu naloži vračilo Prodajne cene in Stroškov dostave na račun Kupca, s katerega so bili plačani. Kupcu se ne povrne znesek Zaščite kupca.

Če Upravljavec oceni, da je reklamacija neutemeljena, to je, da dobavljeno blago ustreza dogovorjenemu blagu (npr. po barvi, velikosti, stanju ipd.), bo reklamacijo rešil v korist Prodajalca in o tem nemudoma obvestil Prodajalca in Kupca prek spletnega mesta Bolha.com ter, na podlagi Pooblastila iz 93. člena teh Pravil naložil Payautu plačilo Prodajne cene z Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca. Kupcu se ne povrne znesek Zaščite kupca ali Strošek dostave.

Če Upravljavec oceni, da je reklamacija delno utemeljena, to je, da dobavljeno blago delno ustreza dogovorjenemu blagu (npr. po barvi, velikosti, stanju ipd.), bo Prodajalcu in Kupcu predlagal znižanje Prodajne cene. Če se Prodajalec in Kupec dogovorita o višini znižanja in o tem obvestita Upravljavca prek spletnega mesta Bolha.com, ta pošlje sistemsko obvestilo Kupcu in Prodajalcu o znižanju in višini znižanja ter, na podlagi Pooblastila (Pooblastilo se nanaša na pooblastilo Prodajalca dano za vsakokratno aktivacijo storitve Brez Skrbi, za ves čas veljavnosti pogodbe sklenjene z Payaut, ki omogoča uporabo storitve Brez Skrbi) iz 93. točke teh Pravil, izda nalog Payautu za plačilo (i) znižane Prodajne cene z Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca in (ii) razlike med plačano in znižano Prodajno ceno na račun Kupca, s katerega je prejeto prvotno plačilo. Kupcu se ne povrne znesek Zaščite kupca ali Strošek dostave.

Ne glede na določila te točke Dodatka Brez Skrbi lahko Prodajalec in Kupec kadarkoli zahtevata sodno varstvo svojih pravic v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

Pooblastilo Prodajalca za izdajo naročil Payaut-u

Prodajalec razume in sprejema, da z aktivacijo storitve Brez Skrbi ob objavi malega oglasa, Prodajalec pooblašča Upravljavca za upravljanje z zneskom Prodajne cene (izdajanje naročil za prenos Prodajne cene z Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca za prodajano blago v okviru posameznega malega oglasa). Dovoljeni načini upravljanja zajemajo:

Upravljavčevo izdajanje naročil Payautu, da Kupcu vrne znesek Prodajne cene z Nevtralnega računa Prodajalca v primerih iz prejšnjih odstavkov teh Pravil.

Upravljavčevo izdajanje nalogov Payautu za prenos zneska Prodajne cene z Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca v primerih iz prejšnjih odstavkov teh Pravil.

Prodajalec razume in sprejema, da se v primeru, če Prodajalec prekliče Pooblastilo iz 93. člena teh Pravil, Payaut pogodba samodejno prekine in Payaut vrne sredstva z Nevtralnega računa Prodajalca na račun Kupca, s katerega je bila Prodajna cena plačana. V tem primeru se šteje, da je Pogodba Brez Skrbi odpovedana, Prodajalec pa ne bo mogel aktivirati storitve Brez Skrbi ob objavi malega oglasa in sicer vse dokler ponovno ne izda Pooblastilo iz 93. člena teh Pravil.

Pooblastilo iz 93. člena teh Pravil velja ves čas zagotavljanja storitev Brez Skrbi.

Odpoved Pogodbe Brez Skrbi

Pogodba Brez Skrbi se sklene ločeno za vsak mali oglas, pri katerem je storitev Brez Skrbi aktivirana in preneha z njeno izpolnitvijo.

Nobena pogodbena stranka ne more preklicati Pogodbe Brez Skrbi po tem, ko je Kupec vplačal Pogodbeno ceno na Prodajalčev Nevtralni račun pri Payaut-u.

Ne glede na določbo prejšnje točke ima Upravljavec pravico Uporabniku iz utemeljenega razloga preprečiti uporabo določenih ali vseh storitev ali iz utemeljenega razloga brez odpoved nega roka odpovedati uporabniško pogodbo, s čimer preneha veljati tudi Pogodba Brez Skrbi.

MEGABON PONUDBA NA KUPONI.BOLHA.COM

Nekateri izrazi v 7. delu Pravil imajo določene pomene, ki so pojasnjeni v nadaljevanju:

Megabon ponudba na bolha.com je storitev na voljo v sklopu Spletnega mesta bolha.com. Omogoča pregled in nakup Kuponov, ki jih Prodajalec (družba Moderna Ventures SA, Via Industrie 25, 6512 Giubiasco, Švica), ki na podlagi pooblastila Ponudnika (pravna oseba, ki je izdala Kupon oziroma potrdila izdajo Nakupne opcije za nakup turističnih paketov in ostalih storitev iz lastne ponudbe pod posebnimi pogoji in po izredno ugodnih cenah, kjer smiselno, sklicevanje na Ponudnika v teh Pravilih, zajema tudi vse njegove predstavnike in/ali osebje v namestitvi oziroma na lokaciji koriščenja Kupona.) prodaja Kupone ter takšno prodajo na Spletnem mestu bolha.com vrši v sodelovanju s Posrednikom (v kontekstu nakupa Kuponov je posrednik družba Styria Digital markeplaces d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana, ki upravlja spletno mesto bolha.com).

Nakupna opcija pomeni pogodbeno razmerje, v katerem Kupec Nakupne opcije navedene na Kuponu pridobi pravico, ne pa tudi obveznosti, da kupi določene storitve Ponudnika po vnaprej določeni ceni in do izteka Obdobja veljavnosti. Kupec pri Ponudniku predhodno rezervira storitev navedeno na Kuponu.

Kupon pomeni izkazni papir oziroma potrdilo o obstoju Nakupne opcije, ki jo je izdal Ponudnik in ki Kupcu oz. drugemu upravičencu zagotavlja pravico, da v času veljavnosti Kupona opravi nakup storitev pri Ponudniku po vnaprej določeni ceni, vse skladno s temi Pravili, posebnimi pogoji, opredeljenimi na Kuponu, v kolikor takšni pogoji veljajo za posamezne storitve Ponudnika, ter splošnimi pravili in pogoji Ponudnika. Vsak Kupon vsebuje podatke o vrsti storitve, Ceni storitve in Obdobju veljavnosti.

Upravičenec je vsaka fizična oseba, ki razpolaga z veljavnim Kuponom, na podlagi katerega je možno koriščenje storitev Ponudnika. Upravičenec je lahko Kupec ali pa katera koli druga oseba, ki je Kupon prejela s strani Kupca.

Cena storitev (v kontekstu nakupa Kuponov) je cena oz. vrednost za plačilo pri Ponudniku, po kateri je možno storitev kupiti pri Ponudniku v skladu s temi Pravili ter splošnimi pravili in pogoji Ponudnika.

Cena kupona je cena za takojšnje plačilo, po kateri je možno skladno s temi Pravili kupiti Kupon z želeno Nakupno opcijo.

Obdobje veljavnosti (v kontekstu nakupa Kuponov) je obdobje, v katerem je mogoče unovčiti Kupon in tako koristiti Nakupno opcijo na njem. Obdobje veljavnosti je navedeno na Kuponu.

Unovčenje kupona pomeni predložitev Kupona Ponudniku v papirnati in/ali elektronski obliki, v kolikor je elektronska oblika izrecno dogovorjena, z namenom koriščenja storitev, navedenih na Kuponu, po predhodni rezervaciji in pod pogoji, ki jih posamezni Kupon opredeljuje. Ob unovčenju Kupona je potrebno poravnati Ceno storitev Ponudniku.

Prodajalec na podlagi pooblastila Ponudnika prodaja Nakupne Opcije pod pogoji, ki jih je predhodno preveril in odobril Ponudnik, in sicer takšno prodajo opravlja v sodelovanju s Posrednikom, ki zagotavlja spletno okolje za prodajo ter opravlja druge obveznosti v skladu s temi Pravili. Ponudnik pa je tisti, ki Kupcu zagotavlja možnost, da v Obdobju veljavnosti ter pod pogoji, ki jih opredeljujejo ta Pravila ter splošna pravila in pogoji Ponudnika, kupi na Kuponu navedeno storitev, in sicer vedno po predhodni potrditvi rezervacije s strani Ponudnika. Unovčenje kupona je možno nemudoma po nakupu in izdaji Kupona ter ob predhodni rezervaciji storitev pri Ponudniku.

Vsi Kuponi so prenosljivi in unovčljivi s strani Upravičenca. Prenos Kupona je možen od njegovega nakupa do trenutka potrditve rezervacije storitve, opredeljene na Kuponu, s strani Ponudnika. Kupon se lahko, podari ali prenese na novega Upravičenca s predajo Kupona v času Obdobja veljavnosti pod pogojem, da Kupon še ni unovčen.

Upravičenec unovči Kupon v Obdobju veljavnosti in po predhodno potrjeni rezervaciji storitve pri Ponudniku, pri čemer Kupon predloži Ponudniku v tiskani obliki (lahko tudi v elektronski obliki, v kolikor je tako izrecno opredeljeno na Kuponu ali dogovorjeno s Ponudnikom) in plača Ceno storitve navedene na Kuponu. Prvo Unovčenje kupona se šteje za veljavno. Upravičenec je dolžan poskrbeti, da se prepreči neupravičeno razmnoževanje in Unovčenje kupona. V nasprotnem primeru nosi odgovornost za škodo, ki mu iz tega naslova nastane.

Kupec ob plačilu storitve in Unovčenju Kupona predložiti izvirnik Kupona v tiskani obliki (izjemoma je dopustna tudi elektronska oblika). Unovčenje kupona z navedbo šifre ali v kateri koli drugi obliki ni možno.

Ponudnik se zavezuje zagotoviti storitev po Ceni storitve na Kuponu izključno v nastanitvi oziroma na lokaciji, opredeljeni na Kuponu, in sicer na najboljši možni način ter ob upoštevanju standardov kakovosti, ki so vsaj enaki ali višji od tistih, ki jih uporablja pri svojem rednem poslovanju. Po izteku Obdobja veljavnosti je Kupon neveljaven, njegovo podaljšanje in koriščenje storitev pod pogoji, ki jih opredeljuje, pa ni več možno.

Cena storitev se plača pri Ponudniku ob prihodu v nastanitev oziroma na lokacijo, kjer je možno unovčenje storitev na Kuponu, ob predhodni potrditvi termina rezervacije s strani Ponudnika. S plačilom Cene storitev in aktivacijo Kupona je slednji unovčen, njegovo vnovično unovčenje pa ni več možno. Kupon se Ponudniku predloži v tiskani obliki, v kolikor ni dogovorjena drugačna (elektronska) oblika.

Kuponi na bolha.com so na voljo v skladu z navedenimi cenami in pogoji na ponudbi za posamezni Kupon in temi Pravili ter splošnimi pravili in pogoji Ponudnika vse dokler je ponudba javno dostopna na spletnem mestu bolha.com.

Kupone na Spletnem mestu bolha.com je možno kupiti po sledečem postopku:

Kupec poišče ustrezno ponudbo v okviru danih kategorij ter s klikom na »Več« vpogleda v želeno ponudbo;

nakupni proces se sproži s klikom na gumb »Nakup«, ki je na voljo pri posamezni ponudbi;

Kupec nato vnese podatke v za to predvidene obrazce;

pred zaključkom nakupnega procesa Kupec preveri vnesene podatke;

s potrditvijo plačila se nakup zaključi, vsi ostali dokumenti pa se Kupcu posredujejo preko elektronske pošte.

Kupon na Spletnem mestu bolha.com je možno plačati z uporabo plačilnih kartic označenih na plačilnem mestu, pri čemer je končna cena za plačilo razvidna pred plačilom in je odvisna od količine izbranih Kuponov (sistem ne omogoča istočasnega nakupa različnih Kuponov). Kuponi in račun za opravljeni nakup se posredujejo na elektronski naslov naveden tekom plačilnega procesa.

Kupec se z vnosom podatkov za plačilo v za to predvidene obrazce in potrditvijo plačila strinja, da bo njegova plačilna kartica bremenjena za navedeni znesek nakupa z jasno opredeljenim DDV. Račun za opravljeni nakup izstavi Prodajalec.

Nakup je opravljen in ponudba veljavna pod pogoji, potrjenimi s strani Prodajalca, kar zajema ceno, roke, DDV in druge pogoje, ki so vsakokrat na voljo na spletnem mestu bolha.com. Nakup je dokončno zaključen s prejemom Kupona na navedeni elektronski naslov tekom nakupnega procesa.

Prodajalec in Posrednik nista izdajatelja Kupona oz. Nakupne opcije na njem in do Kupca ali Upravičenca nimata nikakršnih obveznosti in ne podajata nikakršnih jamstev vezano na vsebino in Unovčenje kupona. Prodajalec jamči le, da je Ponudnik odobril posamezni Kupon in Nakupno opcijo na njem ter da se je zavezal zagotoviti storitev Upravičencu po Ceni storitve in v Obdobju veljavnosti navedenem na Kuponu. Za izpolnitev storitve in ostalih obveznosti skladno s pogoji posamezne Nakupne opcije je v celoti odgovoren Ponudnik. Kupec oz. Upravičenec se za vsa vprašanja, zahteve, reklamacije ter ostale nepravilnosti v zvezi s ponudbo na Kuponu obrne neposredno na Ponudnika. Ponudnik rešuje reklamacije ob upoštevanju lokalno veljavnih reklamacijskih rokov, zakonodaje države, v kateri Ponudnik zagotavlja storitev, in najboljše prakse.

V kolikor ni drugače opredeljeno na posameznem Kuponu, ponudba na njem velja za dve (2) osebi in določeno število nočitev z zajtrkom ter druge dejavnosti, ki jih določi Ponudnik in so navedene na Kuponu. Samo Ponudnik lahko odloči, da so Kuponi med seboj združljivi in/ali da so združljivi z drugimi promocijami in kuponi.

Potrošnik lahko v roku 14 dni od nakupa odstopi od pogodbe oziroma zahteva vračilo denarja brez navedbe razloga za to, v kolikor drugačni pogoji niso opredeljeni na vsakokrat veljavni ponudbi. Možnost odstopa od pogodbe velja le v primeru, da Kupon še ni bil unovčen. Kupon se šteje za unovčen od trenutka aktivacije Kupona preko vmesnika na spletni strani www.megabon.eu ali plačila storitev na Kuponu, kar nastopi prej.

Kupec se zavezuje vsa vprašanja v zvezi z nakupi Nakupnih opcij, zahteve za vračilo denarja ter ostale poizvedbe in zahteve posredovati na elektronski naslov podpora@bolha.com.

Ponudnik v namestitvi in/ali na lokaciji, kjer je predvideno koriščenje storitev, navedenih na Kuponu, aktivira Kupon preko vmesnika na spletni strani www.megabon.eu. Ponudnik se zavezuje aktivirati vsakega izmed Kuponov v trenutku njegovega koriščenja. Aktivirani Kupon je v celoti unovčen in storitev na njem koriščena, Kupon pa s tem trenutkom ni več veljaven. Delna aktivacija Kupona ni možna.

Ponudnik se zavezuje vsem Kupcem oziroma Upravičencem zagotoviti vse pravice v skladu z veljavno zakonodajo ter sprejeti in obravnavati vse prejete pritožne in reklamacije. Vse stroške v zvezi s tem in v zvezi s ponudbo na Kuponu (denarna nadomestila, sprememba programa ali obsega storitev ipd.) krije izključno Ponudnik, ki je tako Nakupno opcijo predhodno odobril. Enako velja tudi v primeru omejitev, sprememb, izrečenih denarnih kazni in vseh nepredvidenih stroškov v zvezi s ponudbo.

Prodajalec in Posrednik nimata do Kupcev nobenih obveznosti, v kolikor jih izrecno ne predvidevajo ta Pravila ali veljavna zakonodaja. Vsa denarna nadomestila Kupcem v zvezi s storitvijo navedeno na Kuponu v celoti in izključno krije Ponudnik.

Ponudnik se zavezuje zagotoviti čimbolj točne in pravilne informacije ter gradiva za objavo na Spletnem mestu bolha.com, pri čemer morajo tudi storitve in izdelki Ponudnika dosegati čim višje standarde kakovosti in ves čas veljavnosti Kuponov ter objave informacij in gradiv na Spletnem mestu bolha.com, zagotavljati skladnost z veljavno zakonodajo, zlasti z zakonodajo, ki ureja področje intelektualne lastnine.

Prodajalec in Posrednik ne dajeta nikakršnih jamstev v zvezi s točnostjo, pravočasnostjo, učinkovitostjo, popolnostjo ali primernostjo informacij in gradiv objavljenih na Spletnem mestu bolha.com. Celotna odgovornost za objavljene informacije in gradiva je na strani Ponudnika. Pri objavi informacij in gradiva lahko pride do napak, pri čemer sta Prodajalec in Posrednik v največji možni meri odvezana vseh odgovornosti iz naslova tovrstnih napaka v obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja. Kakršna koli uporaba informacij in gradiv izven Spletnega mesta bolha.com je v izključni odgovornosti takšnega uporabnika, v kolikor njihova uporaba ni izrecno prepovedana s temi Pravili.

Spletno mesto bolha.com je avtorsko zaščiteno, kot opredeljeno v teh Pravilih. Prodajalec in Ponudnik nimata nobenih avtorskih pravic na vsebinah bolha.com, v kolikor takšne vsebine niso izrecno v imetništvu Prodajalca in/ali Ponudnika oziroma ni drugače dogovorjeno v pisni obliki. Razmnoževanje vsebin vezanih na Megabon ponudbo na bolha.com je dopustno v skladu z obvestilom o avtorskih pravicah.

Nobena stranka ni odgovorna za ne izvedbo ali zamudo pri izvedbi svojih obveznosti v primeru višje sile. Višja sila so tisti dogodki, ki jih stranke niso mogle predvideti ali pričakovati (naravne katastrofe, požari, poplave, državni ukrepi, vojne in podobni dogodki). O višji sili se v pisni obliki obvesti nasprotno stranko. Vsi roki za čas trajanja višje sile ne tečejo. V kolikor višja sila traja več kot 30 dni, lahko stranki prekineta to pogodbo.

Prodajalec, Posrednik, njuni lastniki in dobavitelji ter poslovni partnerji ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno, naključno ali posledično škodo, vključno z morebitno izgubo dobička, izgubo posla, izgubo podatkov, glede računalniške napake ali napačnega delovanja storitev oziroma drugih škodnih dogodkov, ki bi nastali zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Ponudnikovih storitev in teh spletnih strani. Omejitev odgovornosti velja v največji možni meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja. Ne glede na navedeno je Prodajalčeva in Posrednikova odgovornost omejena na višino prejetih plačil s strani Kupca, v sklopu nakupov opravljenih v zvezi z Megabon ponudbo na bolha.com.

V skladu s 3. odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) se glede nakupov Kuponov in vsebovanih storitev v sklopu Megabon ponudbe na bolha.com ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, v kolikor ni drugače navedeno na posameznem Kuponu. Kupec lahko v primeru spora pridobi več informacij o reševanju spora na spletni povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

OMEJITVE OGLAŠEVANJA IN VEDENJA NA BOLHA.COM

Mali oglasi, ki vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih in piramidnih igrah niso dovoljeni. Prav tako niso dovoljeni mali oglasi, ki vabijo k igranju nedovoljenih iger na srečo.

Prepovedano je naročanje in objavljanje malih oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Registrirani uporabnik se z oddajo malega oglasa zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1. Upravljavec si v primeru, ko iz malega oglasa izhaja, da bi vsebina lahko pomenila objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da takega malega oglasa ne objavi. V skladu z ZPDZC-1 je Upravljavec dolžen organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku malega oglasa.

Alkohol in živila je na spletnem mestu bolha.com dovoljeno oglaševati zgolj upoštevajoč omejitve Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) in Zakona o medijih (ZMed).

Kakršnokoli oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov je prepovedano. Prav tako je prepovedano oglaševanje izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k uporabi tobačnih izdelkov.

Prepovedano je oglaševanje ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga. Ponarejeno blago je blago, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratsko blago je blago, ki je kopija (replika) ali imitacija blaga izdelanega brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice.

Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na recept in zdravil, ki niso pridobila dovoljenja za promet ter medicinskih pripomočkov, ki jih uporabljajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno ali veterinarsko dejavnost, razen pripomočkov, ki nimajo visoke stopnje tveganja za Uporabnika in si je oglaševalec pridobil dovoljenje pristojnega organa. Pri oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov je potrebno spoštovati določbe Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP) in Pravilnika o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov.

Odvetniki lahko v svojih malih oglasih objavljajo izključno podatke o svoji pisarni (področje dejavnosti, priznana specializacija, naslov in delovni čas odvetniške pisarne, skupno poklicno delovanje družbenikov ipd.), če so ti podatki resnični in se nanašajo na njihovo dejavnost. Obveščanje javnosti mora biti v skladu s kodeksom odvetniške poklicne etike in drugimi veljavnimi predpisi. Prepovedano je oddajanje malih oglasov, ki bi vsebovali navajanje finančnih podatkov o prometu in uspešnosti, navajanje referenc o številu dobljenih zadev, številu strank in njihovi pomembnosti, sodelovanju v odmevnih zadevah, težavnosti rešenih zadev, sklicevanje na prejšnjo dejavnost, funkcije ali položaj, sklicevanje na vplivne zveze in poznanstva, dajanje neresničnih ali zavajajočih podatkov o svojem delu in dajanje reklamnih daril zaradi pridobivanja strank.

Pri nakupu, prodaji ali oddaji živali je potrebno upoštevati starostne in druge omejitve, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Pravilnik o zaščiti hišnih živali ter druga veljavna zakonodaja s tega področja. Pri nakupu in prodaji živali in rastlin prosto živečih vrst (vrste, katerih osebki prosto živijo oziroma rastejo v naravi) je potrebno upoštevati določbe Zakona o ohranjanju narave (ZON), podzakonskih aktov in mednarodnih predpisov (Konvencija CITES in druge), ki urejajo področje trgovine, gojitve, obveznosti označevanja in obveščanja o pridobitvi živali ter dovoljenja za odvzemanje živali in rastlin zavarovanih in ogroženih prosto živečih vrst iz narave. Več informacij dobite na spletnih straneh Agencije RS za okolje (ARSO) – Narava.

Oglaševanje oz. mali oglas, ki vsebuje posebno ponudbo (kot npr. popust, darilo ipd.) mora imeti jasen opis te posebne ponudbe v besedilu opisa malega oglasa. Slik v malem oglasu ni dovoljeno označevati s posebno ponudbo. Posebna ponudba ne sme biti zavajajoča. Ponudnik mora v malem oglasu s posebno ponudbo navesti, kje si lahko Uporabnik prebere pogoje za pridobitev ugodnosti oz. pridobi dodatne informacije v zvezi s posebno ponudbo.

Z oddajo ponudbe na posamezni mali oglas in sprejemom ponudbe s strani Prodajalca ali Trgovine bolha.com, ki je mali oglas objavila, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o Uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Prodajalci in kupci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Upravljavec spletnega mesta ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od Uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Prodajalci in kupci s sprejemom Pravil, z odločitvijo poslovanja preko spleta, prevzamejo tveganja povezana z verodostojnostjo identitete posameznega Uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med Uporabniki.

Kontaktni obrazec pri posameznem malem oglasu je namenjen izključno povpraševanju glede konkretne ponudbe. Pošiljanje obvestil s kakršnokoli drugo vsebino ni dovoljeno.

Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma ne objave malega oglasa, če posamezni mali oglas vsebuje:

HTML kodo, ki kvari standardni izgled oglasa;

stile ali klicanje datotek s stili (css) iz drugih spletnih strani;

vtičnik ali več vtičnikov na Facebook, Google +, Twitter ali podobna spletna mesta;

razne skripte;

obrazce z vnosnimi polji;

t.i. »Keyword spamming« – ponavljanje istih besed, določena ključna beseda (ali zlog) ne sme imeti več kot 10 % deleža v vsebini oglasa ali se očitno ponavljati v naslovu;

»skriti tekst« - kar pomeni, da uporabnik v svoj mali oglas vnese tekst, ki za ostale uporabnike ni berljiv ali ostalim uporabnikom ni viden;

oglasne pasice (bannerje) oz. promocijske oglase, akcijske pasice (bannerje) ali druge logotipe, slike, fotografije, s katerimi škodujejo spletnemu mestu bolha.com ter hkrati kršijo ta Pravila ter kakršnokoli označevanje fotografij v posameznem malem oglasu, še zlasti pa označevanje z besedilom ali številkami, ki bi kazale na »akcijo, popust, znižanje cene, ipd.«, je prepovedano;

kakršnekoli števce ogledov malega oglasa;

druge elemente, za katere bi Upravljavec ugotovil, da kakorkoli škodljivo vplivajo na Spletno mesto bolha.com.

Upravljavec si pridružuje pravico do izbrisa oziroma ne objave tistih malih oglasov, če ta pri avtomatskem uvozu malih oglasov (XML uvoz) ne upošteva navodil upravljavca. Kakršnekoli metode za zlorabljanje avtomatskega razvrščanja oglasov na seznamih in v rezultatih iskanja z namenom zagotavljanja boljše uvrstitve niso dovoljene in se smatrajo za kršitev teh Pravil in pogojev uporabe bolha.com.

Poleg navedenega je na spletnem mestu bolha.com prepovedano tudi ostalih nezakonitih vsebin ali vsebin, ki so kako drugače nepoštene, nemoralne ali moralno zavržne. Uporabniki so lahko pravno odgovorni tudi za kršitve veljavne zakonodaje.

Vsebina, ki se deli v okviru spletnega mesta bolha.com, v nobenem primeru ne sme kršiti naslednjih meril:

Goljufije: Vsebina, ki namerno zavaja ali izkorišča druge uporabnike ali tretje osebe ali namerno prikazuje napačna dejstva, da bi osebe ali podjetja spodbudila k dejanjem ali opustitvi dejanj, ki škodujejo premoženju teh ali drugih oseb ali podjetij, z namenom pridobitve njihovega denarja ali premoženja, ni dovoljena. Prepovedane so tudi izjave, ki spodbujajo ali usklajujejo takšne dejavnosti.

Varstvo podatkov: Vsebina, ki nedopustno vsebuje, zahteva ali ponuja osebne ali zaupne podatke drugih uporabnikov ali tretjih oseb, kot so zdravstveni podatki ali podatki o prebivališču in finančni podatki, je prepovedana.

Nasilje: Vsebina, ki poziva k nasilju, ga spodbuja ali podpira, je prepovedana. Prepovedane so izjave, ki drugim grozijo s smrtjo ali drugim zmernim ali hudim nasiljem. Poleg tega so prepovedane vsebine, ki ponujajo ali zahtevajo dejanja hudega nasilja, ter vsebine, ki taka dejanja zagovarjajo ali poveličujejo nasilna dejanja. Prepovedana je tudi vsebina, ki ni mišljena resno ali je zgolj šaljiva.

Sovražni ali podpihovalni govor: Izjave, ki spodbujajo sovraštvo, hujskajo k sovraštvu in/ali so namenjene zaničevanju, žaljenju, omalovaževanju ali škodovanju določenim osebam ali skupinam oseb, niso dovoljene. Prepovedane so izjave, ki so usmerjene proti narodni pripadnosti, etnični pripadnosti, veri, spolni usmerjenosti, spolu, spolni identiteti, invalidnosti ali resni bolezni drugih oseb.

Nezakoniti/nevarni izdelki: Vsebina, ki poskuša prodajati, kupovati, nagovarjati, oglaševati, darovati, podarjati ali kako drugače trgovati z nezakonitimi ali nevarnimi izdelki, ni dovoljena. Takšni izdelki vključujejo: (strelno) orožje in njegove dodatke, droge, zdravila na recept ali zdravila, ki jih daje medicinsko osebje, ogrožene živalske in rastlinske vrste, nevarno blago.

Nadlegovanje, zasledovanje, ustrahovanje: Vsebina, katere namen je izpostavljanje ali poniževanje ljudi, ni dovoljena. Prepovedane so tudi izjave, ki jih je treba obravnavati kot vztrajen nezaželen stik ali služijo zastraševanju/strahu drugih, na primer grozilna sporočila.

Negativen vpliv na razpravo civilne družbe ali volitve: Vsebina, ki bi lahko negativno vplivala na civilno družbo, volitve ali volilne rezultate, ni dovoljena. To vključuje tudi izjave, ki bi lahko zavajale ali neprimerno vplivale na volitve ali druge civilne procese, ter lažna poročila (lažne novice), ki se širijo na manipulativen način.

Osebne pravice (npr. čast, pravica do lastne podobe, pravica do imena): Vsebina, ki krši osebne pravice tretjih oseb, ni dovoljena. Diskreditacija in obrekovanje oseb sta prepovedana. Prepovedana je tudi vsebina, ki nezakonito posega v čast in zasebnost drugih oseb.

Pornografija ali seksualizirana vsebina: Seksualna vsebina, kot so slike ali druge podobe golih ljudi ali spolnih dejanj, se lahko mnogim uporabnikom zdi žaljiva, zato ni dovoljena. Prav tako je prepovedano ponujanje spolnih dejanj.

Tveganje za javno varnost: vsebina, ki jo je mogoče opredeliti kot resno grožnjo javni ali osebni varnosti, je prepovedana. To med drugim vključuje vse vsebine, ki vsebujejo izjave o nameri, grožnje ali pozive k nasilju nad določenimi kraji ali osebami (skupinami) ali k izdelavi ali uporabi orožja ali eksploziva.

Zaščita mladoletnikov: Vsebina, ki bi lahko ogrozila varnost mladoletnikov, ni dovoljena. To med drugim vključuje vsebine, ki bi lahko povzročile telesno, duševno ali moralno škodo mladoletnikom.

Samopoškodovanje: Prepovedane so izjave, ki namerno ali nenamerno promovirajo, poveličujejo ali spodbujajo samomor ali samopoškodovanje. Razprave o tej temi so dovoljene le, če so občutljive in objektivne.

Teroristična vsebina: Izjave, ki neposredno ali posredno spodbujajo k terorističnim dejanjem, ki poveličujejo ali zagovarjajo teroristične dejavnosti, ki pozivajo k sodelovanju v terorističnih organizacijah ali njihovemu financiranju ali jih zagovarjajo ali vsebujejo grožnje s terorističnim dejanjem, niso dovoljene. Poleg tega so prepovedana navodila za izdelavo ali uporabo eksplozivov, strelnega ali drugega orožja ter škodljivih ali nevarnih snovi in kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih snovi (JRKB snovi) ali navodila za druge posebne metode ali postopke z namenom spodbujanja ali prispevanja k storitvi terorističnega dejanja. Teroristična kazniva dejanja so kazniva dejanja, storjena z namenom resnega ustrahovanja prebivalstva, nezakonite prisile javnih organov ali mednarodne organizacije k ukrepanju ali opustitvi ukrepanja ali resne destabilizacije ali uničenja temeljnih političnih, ustavnih, gospodarskih ali socialnih struktur države ali mednarodne organizacije.

Dobrobit živali: vsebina, ki je v nasprotju z dobrobitjo živali, na primer ker omalovažuje krutost do živali ali je namenjena spodbujanju drugih k povzročanju trpljenja, bolečin ali škode živalim, je prepovedana.

Kršitev intelektualne lastnine: spoštovati je treba avtorske pravice, pravice blagovnih znamk in druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb. Deljenje vsebine, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, je dovoljeno le, če so bila pridobljena ustrezna dovoljenja ali soglasja za objavo. Vsebina, ki krši pravice intelektualne lastnine drugih, ni dovoljena.

OMEJITVE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA NA BOLHA.COM

Na spletnem mestu bolha.com je mogoče zakupiti tudi različne oglasne prostore in različne tipe ter formate spletnih oglasov.

Za spletno oglaševanje na spletnem mestu bolha.com veljajo vse omejitve, ki jih ta Pravila določajo za objavo malih oglasov.

Oglasi na spletnem mestu bolha.com morajo vsebovati informacije, ki jih za posamezno vrsto oglasa zahteva veljavna slovenska in/ali evropska zakonodaja. Prav tako morajo slediti pravilom, ki jih postavlja Slovenskih oglaševalski kodeks (SOK).

Cena oglaševanja na spletnem mestu bolha.com je odvisna od vsakokratnega cenika, ki je dostopen na spletnem mestu bolha.com.

NAČIN PRIKAZOVANJA OGLASOV NA BOLHA.COM

Način, kako je prikazan seznam oglasov spletnem mestu na bolha.com je odvisen od številnih dejavnikov. Oglase lahko Uporabnik išče po ključnih besedah, kategorijah in drugih seznamih, kot je na primer ogled vseh oglasov posameznega uporabnika ali trgovine.

Če iščete oglase po ključnih besedah, lahko na vrstni red oglasov vplivajo naslednji dejavniki:

Ustreznost - Rezultati iskanja so razvrščeni po ustreznosti, kar pomeni, da so prvi na seznamu oglasi, ki se ujemajo z vašimi iskalnimi besedami. Za razvrščanje po ustreznosti se uporabljajo kompleksni izračuni številnih tehničnih parametrov, med katerimi sta najpomembnejša pojavnost iskanih besed v naslovu in opisu oglasa ter relativna pomembnost posamezne ključne besede.

Izpostavljeni oglasi na seznamu - Izpostavljeno oglaševanje vključuje promocijo z umeščanjem oglasov na plačane izpostavljene oglasne položaje na seznamu, ki povečajo vidnost oglasa. Tako bodo na primer „Izpostavljeni oglasi“ na vrhu seznama rezultatov iskanja označeni z rumeno barvo.

Če iščete oglase po kategorijah in drugih seznamih (na primer vsi oglasi uporabnika ali trgovine), lahko na vrstni red oglasov vplivajo naslednji dejavniki:

Starost oglasa - Oglasi so na seznamih razvrščeni po datumu objave in najprej so prikazani novejši. Za dvig oglasa na seznamu, lahko uporabniki uporabijo Skok na vrh, ki je brezplačen vsakih 21 dni. Uporabniki, ki želijo svoj oglas dvigniti na seznamu pred iztekom 21 dni, lahko to storijo z nakupom funkcionalnosti Skok na vrh.

Izpostavljeni oglasi na seznamu - Izpostavljeno oglaševanje vključuje promocijo z umeščanjem oglasov na plačane izpostavljene oglasne položaje na seznamu, ki povečajo vidnost oglasa. Tako bodo na primer „Izpostavljeni oglasi“ na vrhu seznama označeni z rumeno barvo.

Seznam rezultatov lahko Uporabnik razvrsti po drugih kriterijih, kot so cena, starost oglasa in razdalja, kar bo v tem primeru vplivalo na prikaz. Na razvrščanje pa lahko še vedno vplivajo dejavniki, kot so ustreznost in izpostavljene oglasne pozicije.

MERILA NAMENJENA ZAGOTAVLJANJU VEČJE VARNOSTI IN PREGLEDNOSTU NA SPLETU

Na spletnem mestu bolha.com uporabljamo orodje za avtomatičen pregled oglasov. Orodje male oglase pregleda na podlagi določenega seznama določenih besed in v kolikor se v malem oglasu katera izmed teh besed pojavi, je objava malega oglasa zadržana, dokler ga ne pregleda naš oddelek za podporo strankam.

Če ob pregledu ugotovimo, da mali oglas ne krši teh Pravil, ga oddelek za podporo strankam odobri in objavi.

Če ob pregledu ugotovimo, da je mali oglas nepopoln, ga oddelek za podporo strankam odobri in objavi, hkrati pa Uporabnika pozove, da ga dopolni ali popravi.

Če ob pregledu ugotovimo, da mali oglas krši ta Pravila, ga oddelek za podporo strankam deaktivira v primeru:

Mali oglas ni v slovenskem jeziku,

Postavljena neustrezna cena,

Predmet malega oglasa so premlade živali,

Mali oglas vsebuje nedovoljene povezave,

Mali oglas je diskriminatoren,

Napačen tip malega oglasa,

Blago malega oglasa, ki se prodaja s pomočjo storitve Brez Skrbi ni v skladu s pravili uporabe storitve Brez Skrbi,

Napačna kategorija ali vrsta ponudbe/tip malega oglasa,

Oglas bi moral biti objavljen v drugi kategoriji razen izjem navedenih v nadaljevanju tega člena.

Če ob pregledu ugotovimo, da mali oglas krši ta Pravila, ga oddelek za podporo strankam izbriše v primeru:

Oddanih več oglasov za isti izdelek, razen v primeru izjem navedenih v teh Pravilih,

Objavljenih več nepovezanih izdelkov v enem oglasu,

Prodaja nezakonitih izdelkov ali izdelkov, katerih prodaja ni dovoljena preko spletnih tržnic (na primer prodaja tobaka, zdravil,…),

Oglas bi moral biti objavljen v plačljivi kategoriji,

Oglas bi moral biti objavljen v drugi kategoriji (za kategorije nepremičnin, avto-moto in nadomestni deli),

Neprimerno oglaševanje,

Ni določenega predmeta prodaje.

V vsakem od zgodnjih primerov je Uporabnik obveščen in ima možnost pritožbe na odločitev z uporabo notranjega sistema za obravnavo pritožb, ki je opisan v nadaljevanju.

V primeru kršitev teh Pravil Uporabnika najprej obvestimo. V primeru, da Uporabnik ta Pravila v obdobju enega leta krši dvakrat (2), Uporabnikov uporabniški račun deaktiviramo.

V kolikor gre za kršitev določb o Trgovina bolha.com Uporabnika obvestimo enkrat (1). Ob naslednji kršitvi enakega tipa Uporabnikov račun takoj deaktiviramo. Več informacij o postopku reševanja kršitev določb vezanih na Trgovina bolha.com najdete v 5. delu teh Pravil.

Uporabniku nemudoma deaktiviramo uporabniški račun v primeru suma na izvajanje goljufije, drugih kaznivih dejanj ali dejanj, ki razširjajo teroristične spletne vsebine, spodbujajo k terorističnim dejanjem, dajejo navodila glede izvedbe kaznivih dejanj ali pozivajo k sodelovanju v terorističnih skupinah ali na drug način širijo teroristične vsebine.

Uporabniki spletnega mesta bolha.com imajo možnost uporabe sistema prijave nezakonitih vsebin drugih uporabnikov spletnega mesta bolha.com. Poleg tega na lastno pobudo prostovoljno in naključno preverjamo vsebino spletnega mesta bolha.com. Če v okviru te prostovoljne preiskave odkrijemo nezakonito vsebino ali vsebino, ki kako drugače krši naše pogoje uporabe, bomo ustrezno ukrepali.

To lahko v primeru nezakonitega oglasa storijo s klikom na gumb »Prijavi oglas«, v kolikor pa do nezakonite vsebine pride v sklopu pošiljanja neposrednih sporočil znotraj bolha.com pa lahko to storijo s klikom na gumb »Prijavi«. V obeh primerih bodo preusmerjeni na stran, kjer izberejo razlog prijave in navedejo zahtevane podatke.

Po oddaji prijave je prijavi dodeljena opravilna številka, pod katero Upravljavec vodi vsak proces reševanja prijave. Vsako prijavo naša moderatorska ekipa skrbno preuči in o odločitvi glede podane prijave obvesti prijavitelja. Prijavitelj ima možnost, da v roku šestih (6) mesecev od prejema informacije o odločitvi glede podane prijave sproži postopek pritožbe zoper prejeto odločitev preko Upravljavčevega notranjega sistema za obravnavo pritožb.

Če je prijava utemeljena, Upravljavec nezakonito vsebino odstrani s spletnega mesta bolha.com ali odreagira na drug primeren način in o tem obvesti uporabnika, ki je nezakonito vsebino objavil. Tak uporabnik ima možnost, da v roku šestih (6) mesecev od prejema informacije o odločitvi glede podane prijave sproži postopek pritožbe zoper prejeto odločitev preko Upravljavčevega notranjega sistema za obravnavo pritožb.

Uporabnikom, ki so predložili prijavo, Upravljavec za obdobje vsaj šestih mesecev po odločitvi iz tega odstavka omogoča dostop do učinkovitega notranjega sistema za obravnavo pritožb.

Notranji sistem za obravnavno pritožb Uporabnikom omogoča, da vložijo elektronske in brezplačne pritožbe zoper odločitev, ki jo je Upravljavec sprejel po prejemu prijave, ali zoper naslednje odločitve, ki jih sprejme Upravljavec z obrazložitvijo, da se informacije, ki so jih zagotovili prejemniki, štejejo za nezakonito vsebino ali so nezdružljive z njegovimi pogoji poslovanja:

odločitve, ali naj se odstranijo informacije ali onemogoči dostop do njih ali se omeji njihova vidnost, ali ne;

odločitve, ali naj se začasno prekine ali preneha zagotavljanje celotne storitve ali njenega dela Uporabnikom ali ne;

odločitve, ali naj se začasno onemogoči ali ukine račun Uporabnikom ali ne;

odločitve, ali naj se začasno onemogoči, ustavi ali drugače omeji možnost monetizacije informacij, ki jo zagotovijo Uporabnikom, ali ne.

Upravljavec pravočasno, nediskriminatorno, skrbno in nepristransko obravnava pritožbe, predložene prek notranjega sistema za obravnavo pritožb. Pritožbe niso obravnavane avtomatsko, ampak jih obravnava Upravljavčeva moderatorska ekipa oddelka za podporo strankam v sodelovanju z Upravljavčevo pravno službo. Kadar pritožba vsebuje zadostne razloge, da Upravljavec meni, da njegova odločitev, da ne bo ukrepal v zvezi s prijavo, ni utemeljena ali da informacije, na katere se nanaša pritožba, niso nezakonite in nezdružljive s pogoji poslovanja spletne platforme, ali vsebuje informacije, ki kažejo, da ravnanje pritožnika ne upravičuje sprejetega ukrepa, ponudnik spletne platforme brez nepotrebnega odlašanja razveljavi svojo prvotno odločitev glede prijave.

Upravljavec pritožnika brez odlašanja obvestijo o svoji utemeljeni odločitvi v zvezi z informacijami, na katere se nanaša pritožba.

Neregistrirani Uporabniki bodo do notranjega sistema za obravnavo pritožb lahko dostopali s pomočjo opravilne številke, ki so jo prejeli ob oddaji prijave/obvestila o nezakonitosti.

Če Upravljavec v procesu reševanja prijave izve za kakršnekoli informacije, ki vzbudijo sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki vključuje ogrožanje življenja ali varnosti ene ali več oseb, ali da se tako kaznivo dejanje izvaja ali je verjetno, da bo storjeno, o svojem sumu takoj obvesti organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ali pravosodne organe zadevne države članice ali držav članic ter predloži vse ustrezne informacije, ki jih ima na voljo.

V skladu z 21. členom Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnih storitvah) lahko Uporabniki, ki so predložili prijave, na katere so naslovljene odločitve iz člena 20(1) DSA, izberejo kateri koli organ za izvensodno reševanje sporov, ki je bil certificiran za reševanje sporov v zvezi z navedenimi odločitvami, vključno s pritožbami, ki niso bile rešene z uporabo notranjega sistema za obravnavo pritožb iz navedenega člena. Več informacij je na voljo na povezavi https://www.bolha.com/?ctl=help§ion_id=47.

Če bodo vložene očitno neutemeljene pritožbe, bomo izdali opozorilo o potrebi po utemeljenih pritožbah in ukrepu začasne prekinitve dostopa do notranjega sistema za obravnavo pritožb, da bi se zaščitili pred zlorabo pritožbenega sistema. Če ista oseba v 7 dneh predloži več očitno neutemeljenih pritožb, bomo po predhodnem opozorilu za 7 dni začasno ustavili obravnavo pritožb te osebe. V kolikor po preteku navedenega obdobja Uporabnik še vedno podaja neutemeljene pritožbe, bo njegov uporabniški račun deaktiviran. Očitno neutemeljena pritožba obstaja, če pritožba ne temelji na nobeni ali razumljivi utemeljitvi.

MERILA ZA BOJ PROTI ŠIRJENJU TERORISTIČNIH VSEBIN

Na spletnem mestu boha.com so prepovedane teroristične vsebine vseh vrst. Da bi vnaprej preprečili teroristično vsebino, uporabljamo sezname blokiranih besed, ki se uporabljajo za samodejno prepoznavanje vsebine, ki vsebuje besede, ki nakazujejo teroristično vsebino.

Uporabnik spletnega mesta bolha.com lahko poda prijavo domnevne teroristične vsebine v malem oglasu ali znotraj možnosti izmenjave direktnih sporočil na bolha.com s klikom na gumb »Prijavi«. Vse prijave pregleda moderatorska ekipa Upravljavčevega oddelka za podporo uporabnikom, ki postopka na enak način, kot je to opredeljeno za podajo prijave nezakonite vsebine v ostalih določbah teh Pravil s to izjemo, da v primeru, da pri pregledu prijave moderatorska ekipa Upravljavčevega oddelka za podporo uporabnikom ugotovi, da je prijava upravičena, Uporabniški račun Uporabnika, ki je takšno vsebino objavil nemudoma deaktivira in onemogoči dostop do takšne vsebine.

Tudi v tem primeru ima Uporabnik, na katerega se nanaša Upravljavčeva odločitev, možnost pritožbe z uporabo notranjega sistema za obravnavo pritožb.

Odločitve Upravljavca o omejitvenih ukrepih zoper Uporabnike so vedno obrazložene in posredovane brez nepotrebnega odlašanja.

INFORMACIJE O KONTAKTNIH TOČKAH

11. člen Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnih storitvah) Kontaktna točka za organe držav članic EU, Komisijo in Odbor

Naslednji elektronski naslov je določen kot enotna kontaktna točka za organe držav članic EU, Komisijo in Odbor za vse zadeve, ki se nanašajo na Akt o digitalnih storitvah: podpora@bolha.com

Komunikacija je možna v slovenskem ali angleškem jeziku. Prosimo, da ob kontaktu navedete ime državnega organa ali institucije, v imenu katere kontaktirate z nami, in elektronski naslov, na katerega ste dosegljivi v primeru dodatnih vprašanj, v kolikor ta ni na voljo v vašem elektronskem podpisu.

12. člen Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnih storitvah) Kontaktna točka za prejemnike storitev

Naslednji elektronski naslov je določen kot enotna kontaktna točka za vse zadeve prejemnikov storitev: podpora@bolha.com

V skladu z 21. členom Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnih storitvah) lahko prejemniki storitve, vključno s posamezniki ali subjekti, ki so predložili prijave, na katere so naslovljene odločitve iz člena 20(1) DSA, izberejo kateri koli organ za izvensodno reševanje sporov, ki je bil certificiran za reševanje sporov v zvezi z navedenimi odločitvami, vključno s pritožbami, ki niso bile rešene z uporabo notranjega sistema za obravnavo pritožb iz navedenega člena. Več informacij je na voljo na povezavi https://www.bolha.com/?ctl=help§ion_id=47.

Informacije o kontaktni točki na podlagi 15. člena Uredbe (EU) 2021/784 o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin

Kontaktna točka za elektronsko sprejemanje odredb o odstranitvi je podpora@bolha.com Komunikacija je možna v slovenskem ali angleškem jeziku.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitno izgubo dobička, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa malega oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta.

Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene 'takšne kot so'. Upravljavec in lastniki ne odgovarjajo za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov, razen, če bi do omenjenega dogodka prišlo zaradi naklepnih ali malomarnih ravnanj Upravljavca, z namenom škodovanja Uporabniku.

Spletno mesto bolha.com vsebuje povezave na druge spletne strani, vendar ne odgovarja za vsebino na takšnih spletnih straneh niti ne jamči ali prevzema odgovornosti za nezakonito delovanje takšnih spletnih strani, vendar bo v primeru prejema obvestila o kršenju veljavnih predpisov s strani drugih spletnih strani, nemudoma ustrezno ukrepal.

Upravljavec ne jamči stalne razpoložljivosti svojih storitev, saj pri zagotavljanju storitev ni mogoče izključiti prekinitev delovanja zaradi vzdrževanja, posodobitev programske opreme in drugih okoliščin, kot so tehnične težave tretjih oseb, višja sila idr.. Kupec in Prodajalec se strinjata, da je odgovornost Upravljavca za razpoložljivost storitev popolnoma izključena, razen v primeru naklepa ali hude malomarnosti.

Upravljavec si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost Spletnega mesta bolha.com in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik malega oglasa oziroma to, kako ga Uporabniki najdejo. Upravljavec ne jamči, da bo Prodajalec oziroma Trgovina bolha.com lahko dostopal do vsebine svojega malega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da vsak sam pri sebi shrani vsebino in fotografije malega oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

KONČNE DOLOČBE

Registrirani uporabnik se strinja, da lahko Upravljavec njegov mali oglas, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Upravljavec v drugih medijih ne bo objavljal osebnih podatkov, temveč le vsebino malega oglasa in povezavo na Spletno mesto www.bolha.com.

Prodajalec in Trgovina bolha.com z vpisom podatkov na Spletno mesto bolha.com ne izključno ter časovno in teritorialno neomejeno, prenašata materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko takšen Uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj mali oglas. Prodajalec oziroma Trgovina bolha.com se izrecno strinja, da se vse fotografije, ki so objavljene na bolha.com, označi z logotipom Upravljavca.

Uporabnik lahko kontaktira drugega Uporabnika preko spletnega mesta bolha.com zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja o predmetu ali storitvi iz malega oglasa. Uporabniku ni dovoljeno kontaktirati drugih Uporabnikov za reklamiranje storitev ali izdelkov.

Vsak Uporabnik spletnega mesta sprejema ta Pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od Upravljavca Spletnega mesta bolha.com, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz razlogov poslovanja, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje Spletnega mesta bolha.com.

Vsebina Spletnega mesta bolha.com je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela Spletnega mesta www.bolha.com, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo Uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja Upravljavca, prepovedano.

Upravljavec ima dolžnost, da kadar izve za kakršne koli informacije, ki vzbudijo sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki vključuje ogrožanje življenja ali varnosti ene ali več oseb, ali da se tako kaznivo dejanje izvaja ali je verjetno, da bo storjeno, o svojem sumu takoj obvesti organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ali pravosodne organe zadevne države članice ali držav članic ter predloži vse ustrezne informacije, ki jih ima na voljo.

Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila. Za spremembo Pogojev, kakor tudi za njihovo razveljavitev, ni potrebno soglasje Uporabnikov, ki so se dolžni seznaniti s Pogoji, ki veljajo ob vsakokratni uporabi Storitev Spletnega mesta bolha.com. Vsi podatki o Upravljavcu spletnega mesta so dostopni na www.bolha.com in na koncu teh Pravil.

Upravljavec in Uporabnik Spletnega mesta bolha.com si bosta prizadevala vse morebitne spore reševati sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Pravila in pogoji uporabe bolha.com se lahko prevedejo v različne jezike, pri čemer je za razlago posameznih določil merodajna verzija v slovenskem jeziku.

Ta Pravila veljajo od 16. 02. 2024

Podatki o Upravljavcu spletnega mesta bolha.com:

Styria digital marketplaces, d.o.o.

Verovškova ulica 55

1000 Ljubljana

Davčna števila: 58257551

Ljubljana, 31. 5. 2024