Pravila in pogoji uporabe bolha.com – dodatek za storitev Brez Skrbi

Kazalo:

 1. Uvodna določila
 2. Pojmi
 3. Razpoložljivost storitve Brez Skrbi
 4. Sklenitev pogodbe za uporabo storitev Brez Skrbi
 5. Aktivacija in delovanje storitve Brez Skrbi
 6. Posebni plačilni pogoji pri uporabi storitve Brez Skrbi
 7. Dostava pri uporabi storitve Brez Skrbi
 8. Obveznosti kupca ob Prejemu blaga
 9. Postopek reševanja kupčevih pritožb
 10. Pooblastilo prodajalca za izdajo naročil Adyen-u
 11. Končne določbe in možnosti alternativnega reševanja sporov
 12. Izključitev odgovornosti
 13. Odpoved pogodbe Brez Skrbi

1. Uvodna določila 1.1 Ta dodatek k Pravilom in pogojem uporabe Bolha.com (v nadaljevanju: Dodatek Brez Skrbi) se nanaša na uporabo storitve Brez Skrbi, določa pogoje in načine naročanja in uporabe storitve Brez Skrbi, kot dodatne storitve spletnega mesta bolha.com, katere namen je povečati zaupanje Uporabnikov bolha.com in zagotavljanje varnosti pri izvajanju plačil prek Bolha.com, in sicer na način, da se Prodajalcu zagotovi plačilo kupnine pred odpremo blaga, istočasno pa se Kupcu zagotovi prejem blaga po njegovem plačilu kupnine oziroma vračilo kupnine, v primeru, da blaga ne prejme, vse pod pogoji opredeljenimi v nadaljevanju tega Dodatka Brez Skrbi. 1.2 Splošna Pravila in pogoji uporabe bolha.com ter Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ter veljajo skupaj s tem Dodatkom Brez Skrbi, kot enoten dokument. V primeru odstopanj med določili navedenih dokumentov, se za presojo storitev Brez Skrbi primarno uporabljajo določila tega Dodatka Brez Skrbi1.3 Za uporabo storitve Brez Skrbi je potrebna tudi sklenitev dodatnih pogodb oziroma sprejem splošnih pogojev tretjih ponudnikov, in sicer (i) za plačilne storitve sklenitev pogodbe s ponudnikom Adyen in (ii) za logistične storitev sprejem splošnih pogojev ponudnika GLtev sprejem splošnih pogojev ponudnika GL S, kot natančneje opredeljeno v nadaljevanju tega Dodatka Brez Skrbi.

2. Pojmi

Adyen se nanaša na Adyen N.V., družbo, ustanovljeno na Nizozemskem pod številko 34259528, s sedežem na naslovu Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, enega največjih ponudnikov plačilnih storitev na svetu, prek katerega potekajo vsa plačila v okviru storitve Brez Skrbi.
Bančni račun se nanaša na SEPA bančni račun, ki omogoča dnevno obdelavo brezgotovinskih plačilnih transakcij, za katere je sklenjena pogodba z Adyen-om.
Nevtralni račun se nanaša na prehodni račun Prodajalca, ki je odprt pri ponudniku Adyen z namenom začasnega zadržanja prejetih plačil Kupca, do izpolnitve pogojev za nakazilo tovrstnih plačil na transakcijske račune upravičenih prejemnikov (plačilo Prodajne cene na račun Prodajalca, plačilo preostalih stroškov in stroškov na račun Upravljavca).
GLS se nanaša na GLS General Logistics Systems Slovenia, logistične storitve d.o.o., družbo, ustanovljeno v Republiki Sloveniji, pod številko 1538217000, s sedežem na naslovu Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana, ponudnika logističnih rešitev, prek katerega je zagotovljena distribucija blaga v okviru storitve Brez Skrbi.
Prejem pošiljke se nanaša na trenutek izročitve pošiljke Kupcu. Takrat ponudnik logističnih rešitev (GLS) v svojem sistemu označi pošiljko kot "dostavljeno".
Kupec se nanaša na katero koli osebo, ki kupi oglaševano blago od Prodajalca z uporabo storitve Brez Skrbi.
Prodajalec se nanaša na vsako fizično osebo, ki nastopa izven svoje poslovne dejavnosti, in pri tem prodaja blago z uporabo storitve Brez Skrbi ter je za takšno prodajo sklenila ustrezno pogodbo z Adyen-om, kot predpogoj za uporabo storitev Brez Skrbi.
Prodajna cena se nanaša na ceno, ki je dogovorjena med Prodajalcem in Kupcem za nakup določenega blaga prek storitve Brez Skrbi.
Ponudba se nanaša na ponudbo, ki jo Kupec poda Prodajalcu za oglaševano blago Prodajalca, pri čemer vsak oglas predstavlja vabilo k oddaji ponudbe, z aktivirano storitvijo Brez Skrbi.
Brez Skrbi se nanaša na storitev, ki obsega realizacijo plačila z zaščito Kupca in dostavo blaga in jo Upravljavec zagotavlja proti plačilu v sodelovanju s ponudnikoma  Adyen in GLS.
Zaščita kupca se nanaša na strošek zagotavljanja storitve Brez Skrbi z zaščito Kupca, ki ga v celoti plača Kupec, kot natančneje opredeljeno v tem Dodatku Brez Skrbi.
Pooblastilo se nanaša na pooblastilo Prodajalca dano za vsakokratno aktivacijo storitve Brez Skrbi, za ves čas veljavnosti pogodbe sklenjene z Adyen, ki omogoča uporabo storitve Brez Skrbi v skladu s točko 10 tega Dodatka Brez Skrbi.
Upravljavec se nanaša na upravljavca spletnega mesta bolha.com in ponudnika storitve Brez Skrbi, družbo Styria digital marketplaces, d.o.o., s sedežem na Verovškova 55, 1000 Ljubljana, ID za DDV: 58257551.
Bolha.com se nanaša na domeno www.bolha.com , vse njene poddomene, spletno in mobilno aplikacijo ali katerikoli drug dostop, prek katerega je na voljo storitev Brez Skrbi.
Strošek dostave se nanaša na strošek pošiljanja pošiljke oziroma distribucije blaga prek GLS, ki so prikazani kot del storitve Brez Skrbi in so odvisni od teže in/ali velikosti pošiljke ter morebitnih drugih pogojev GLS, takšen strošek pa v celoti nosi Kupec.
Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki dostopa do spletnega mesta bolha.com, ga pregleduje ali kakorkoli drugače uporablja ne glede na tip uporabnika (registriran/neregistriran, kupec/prodajalec).

3. Razpoložljivost storitve Brez Skrbi 3.1 Storitev Brez Skrbi je Uporabnikom na voljo le za določene kategorije oziroma podkategorije oglaševanega blaga na spletnem mestu Bolha.com, ki jih Upravljavec po lastni presoji določa in spreminja, kar se šteje kot del storitve Brez Skrbi in ne predstavlja spremembe tega Dodatka Brez Skrbi. Kategorije oziroma podkategorije, ki omogočajo uporabo storitev Brez Skrbi, so vidno označene. 3.2 Možnost uporabe storitve Brez Skrbi v okviru posameznega malega oglasa lahko aktivira le Prodajalec, ki sklene pogodbo z Adyen, in le za blago v kategorijah, za katere Upravljavec omogoči uporabo storitve Brez Skrbi. 3.3 Storitev Brez Skrbi je mogoče uporabiti le ob sočasni uporabi storitev GLS.

4. Sklenitev pogodbe za uporabo storitev Brez Skrbi 4.1 Prodajalec se lahko ob objavi malega oglasa v kategoriji, v kateri je storitve Brez Skrbi na voljo, prostovoljno odloči za aktivacijo storitve in sklenitve pogodbe za uporabo storitve Brez Skrbi, kar stori s sprejetjem tega Dodatka Brez Skrbi. V primeru Prodajalčeve sklenitve pogodba za uporabo storitve Brez Skrbi je ta veljavna vse dokler se pogodba ne prekine (ne glede na razloge za to). Prodajalec se tako ob objavi nadaljnjih oglasov odloča le o morebitni aktivaciji storitve Brez Skrbi v posameznem oglasu. 4.2 Če se Kupec strinja s sklenitvijo pogodbe za uporabo storitve Brez Skrbi, to potrdi s sprejemom tega Dodatka Brez Skrbi in plačilom Prodajne cene ter preostalih stroškov, kot natančneje opredeljeno v točki 5.10 tega Dodatka Brez Skrbi, s čimer se sklene tripartitna pogodba za uporabo storitve Brez Skrbi med Upravljavcem, Kupcem in Prodajalcem, katerega sestavni del je ta Dodatek Brez Skrbi, vključno s Pravili in pogoji uporabe bolha.com ter Politiko zasebnosti in varovanja osebnih podatkov na Bolha.com (v nadaljevanju: »Pogodba Brez Skrbi«). 4.3 Pri izvajanju Pogodbe Brez Skrbi se za razmerje med Prodajalcem in družbo Adyen uporabljajo tudi določbe pogodbe, sklenjene med Prodajalcem in Adyenom, ki Prodajalcu omogoča izplačilo Prodajne cene na njegov račun. Sestavni del navedene pogodbe so Splošni pogoji , Seznam prepovedi in Politika zasebnost družbe Adyen (v nadaljevanju: »Adyen pogodba«), ki se med drugim nanašajo tudi na blago, za katero velja prepoved (i) prodaje prek spletnega mesta Bolha.com in (ii) prejemanja plačil prek Adyen storitev. Prodajalec se prostovoljno odloči za sklenitvi Adyen pogodbe z aktivacijo storitve Brez Skrbi oziroma prek sprejema tega Dodatka Brez Skrbi, s čimer Upravljavcu potrdi, da je seznanjen, razume in sprejema tudi določila Adyen pogodbe. 4.4 Pri izvajanju Pogodbe Brez Skrbi se v razmerju med Prodajalcem, Kupcem in GLS uporablja pogodba o zagotavljanju logističnih storitev, ki jo Prodajalec kot pošiljatelj in Kupec kot prejemnik skleneta z družbo GLS in katere del so tudi določila Splošnih pogojev poslovanja in Politike zasebnosti GLS (v nadaljevanju: GLS pogodba). Prodajalec in Kupec se prostovoljno odločita o sklenitvi GLS pogodbe  z aktivacijo storitve Brez Skrbi oziroma prek sprejema tega Dodatka Brez Skrbi, s čimer Upravljavcu potrdita, da sta seznanjena, razumeta in sprejemata vsebino GLS pogodbe. 4.5 V primeru neskladij med določili Adyen pogodbe in/ali GLS pogodbe z določili Pogodbe Brez Skrbi prevladajo določbe Pogodbe Brez Skrbi. 4.6 Prodajalec in Kupec razumeta in sprejemata, da Upravljavec ni odgovoren za izpolnjevanje pravic in obveznosti iz Adyen pogodbe in/ali GLS pogodbe, niti za morebitno škodo, ki bi jo utrpela v zvezi z neizpolnitvijo ali neustrezno izpolnitvijo navedenih pogodb. 4.7 Pri izvajanju Pogodbe Brez Skrbi je Upravljavec dolžan ravnati v skladu z Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 13/11 s spremembami, »ZDavP-2«) ter pri tem izvajati postopke dolžne skrbnosti in poročati pristojnim organom oziroma jim posredovati identifikacijske informacije o prodajalcih, ki prodajo opravljajo z uporabo storitve Brez skrbi, njihovih finančnih računih ter opravljenih dejavnostih prek platforme Bolha.com, kot opredeljeno v III.A poglavju ZDavP-2. Za potrebe opravljanja svojih dolžnosti je Upravljavec dolžan zahtevati, Prodajalec pa posredovati pravilne in točne podatke o svojem imenu, priimku, elektronskem naslovu, državi prebivališča, naslovu, davčni številki oziroma, če ta ni na voljo, kraju rojstva, datumu rojstva, telefonski številki in IBAN številki. Upravljavec lahko občasno zahteva tudi druge podatke, katerih zbiranje mu nalagajo pristojni organi v okviru izvajanja ZDavP-2. Vse informacije o obdelavi prejetih osebnih podatkov in vaših pravicah so na voljo v Politiki zasebnosti in varovanja osebnih podatkov bolha.com .

5. Aktivacija in delovanje storitve Brez Skrbi 5.1 Kadar je storitev Brez Skrbi na voljo in se Prodajalec odloči za njeno aktivacijo, Prodajalec ob objavi oglasa izbere možnost » Želim prodati s pomočjo storitve BREZ SKRBI«, sprejme ta Dodatek Brez Skrbi, in nato težo pošiljke, vse z namenom pravilnega informiranja potencialnega Kupca o Strošku dostave. Na tako objavljenem oglasu se potencialnim kupcem, ki si mali oglas ogledujejo, poleg samega oglasa, ponudi tudi uporaba storitve Brez Skrbi. 5.2 Prodajalec se zavezuje predmet prodaje celovito, podrobno in natančno opisati, zlasti pa bo navedel sledeče: stanje blaga, ki ga prodaja (novo, rabljeno, v okvari itd.), podatke o funkcionalnem stanju blaga, morebitne poškodbe (vključno s slikami poškodb), manjkajoče dele, obstoječe spremembe ali spremembe v teku (npr. zamenjave, nadgradnje itd.), fotografije (ki prikazujejo ponujeno blago in nikakor ne bo navajal simboličnih slik), pri tem pa bo v vseh pogledih upošteval Upravljavčeve  smernice na spletni povezavi Brez skrbi enostaven in varen nakup . Kupec razume in se strinja s svojo dolžnostjo, da se podrobno pozanima o stanju in funkcionalnosti blaga, ki ga kupuje, ter v primeru dvoma zahteva dodatne fotografije in informacije. Kupec in Prodajalec sta dolžna zagotoviti ustrezno hrambo dokumentacije, ki izkazuje dejansko stanje blaga, to je dokazilo o opisu stanja blaga v pisni obliki, fotografije, in sicer na lastnem računalniku ter prek zunanjega nosilca podatkov (npr. trdega diska, CD-ja, USB-ja, oblačne hrambe in podobno). 5.3 Kupec lahko uporablja storitev Brez Skrbi tako, da Prodajalcu posreduje Ponudbo za blago, ki se oglašuje s storitvijo Brez Skrbi. Ponudba se opravi s klikom na možnost »Nakup«, s čimer Kupec sprejme strošek Zaščite kupca in Strošek dostave, kot prikazano v malem oglasu za nakup blaga, ter se strinja z njihovim plačilom. Ponudba velja do preklica, prejema nasprotne ponudbe ali sklenitve kupoprodajne pogodbe, kar nastopi prej. 5.4 Prodajalec je zavezan Ponudbe za blago, oglaševano s storitvijo Brez Skrbi, prejemati po elektronski poti na elektronski naslov, ki je naveden v njegovem uporabniškem računu Moja bolha.com oziroma z uporabo drugih komunikacijskih sredstev, ki jih omogoča spletno mesto Bolha.com, z aktivacijo storitve Brez Skrbi pa se Prodajalec strinja s prejemanjem tovrstnih Ponudb. 5.5 Kupec lahko v svoji Ponudbi navede katerokoli ceno, tudi nižjo ceno od cene, navedene v Prodajalčevem malem oglasu, kot tudi posreduje sporočilo Prodajalcu. 5.6 Ko Kupec odda svojo Ponudbo, njene vsebine ni več možno spreminjati. Dokler pa Kupec ni plačal celotne kupnine (zneska Prodajne cene, Zaščite kupcain Strošek dostave), lahko Ponudbo kadar koli prekliče s klikom na gumb »Prekliči ponudbo«. Po preklicu Ponudbe lahko Kupec odda novo Ponudbo. 5.7 Prodajalec lahko prejme eno ali več Ponudb za nakup oglaševanega blaga, pri tem ima na voljo sledeče akcije:a) zavrniti Ponudbo s klikom na možnost »Zavrni ponudbo« oziroma b) zavrniti Ponudbo in hkrati podati nasprotno ponudbo s klikom na možnost »Nova ponudba cene«, oziroma c) Ponudbo pogojno sprejeti s klikom na možnost »Sprejem ponudbe«, s pravico do preklica sprejema Ponudbe do plačila dogovorjene Prodajne cene, kar stori s klikom na možnost »Odstopi od prodaje«. 5.8 Kupec je dolžan, po prejemu obvestila o sprejemu njegove Ponudbe, plačati Prodajno ceno in preostale stroške. Storitev Brez Skrbi ne omogoča delnega plačila. Plačilo vseh stroškov se lahko izvede le enkratno. Stroški vključujejo znesek Prodajne cene, Strošek dostave in Zaščite kupca. Plačilo navedenih stroškov se lahko izvede le s klikom na gumb »Nakup«. V primeru, da Prodajalec pravočasno prekliče sprejem Ponudbe, gumb »Nakup« ne bo na voljo in Kupec ne bo mogel opraviti plačila, namesto navedenega gumba bo na voljo gumb “Pošlji ponudbo” za pričetek novega kroga pogajanj med Kupcem in Prodajalcem. Po plačilu vseh stroškov na način, ki ga določa ta člen, Prodajalec ne more več preklicati sprejema Ponudbe. 5.9 Upravljavec lahko omogoči funkcionalnost shranjevanja Kupčevih podatkov o načinu plačila in naslovu za dostavo. Če je funkcionalnost na voljo, lahko Kupec poda svoje soglasje za takšno hrambo podatkov s klikom na ustrezno potrditveno polje. V primeru podaje soglasja, slednje velja tudi za ponudnika Adyen storitev, ki Kupčeve podatke o plačilu shrani za nadaljnja plačila. Če Kupec prekliče postopek plačila pred njegovo uspešno realizacijo, se izpolnjeni podatki (npr. želeni način plačila, naslov za dostavo) ne shranijo, ampak izbrišejo. 5.10 Če je storitev Brez Skrbi aktivirana, je kupoprodajna pogodba med Kupce in Prodajalcem dokončno sklenjena s plačilom Prodajne cene. Kupec pri tem ne more plačati dogovorjene Prodajne cene brez sočasnega plačila Stroška dostave in Zaščite kupca. 5.11 Plačilo se izvede z uporabo plačilnega sistema Adyen-a na Nevtralen račun Prodajalca, s katerega se znesek Prodajne cene nakaže na Bančni račun Prodajalca, če a) Kupec v roku 48 ur od Prejema pošiljke ne vloži reklamacije v skladu z 8. točko tega Dodatka Brez Skrbi ali b) Kupec omogoči predčasno plačilo s klikom na možnost »Pošiljka ustreza oglasu« v skladu z 8. točko tega Dodatka Brez Skrbi. Plačilni sistem Adyen-a na Bolha.com omogoča plačila le z uporabo kreditnih ali debetnih kartic, ki so navedene na mestu plačila. 5.12 Prodajalec preda kupljeno blago GLS-u v dostavo v skladu s 7. točko tega Dodatka Brez Skrbi, in sicer po prejemu Upravljavčevega obvestila o Kupčevem plačilu Prodajne cene Če Kupec v roku sedem (7) dni od plačila Prodajne cene ne prejme obvestila, da je blago predano GLS-u v dostavo, je Kupec dolžan v naslednjih dveh (2) dneh obvestiti Upravljavca oziroma njegov oddelek Podpore uporabnikom, prek kontaktov, ki so na voljo na spletnem mestu Bolha.com. Po prejemu tovrstnega obvestila bo Kupcu vrnjen celoten vplačani znesek, za takšno kupoprodajno pogodbo pa se šteje, da ni bila sklenjena.

6. Posebni plačilni pogoji pri uporabi storitve Brez Skrbi 6.1 Upravljavec ne prejema plačil, niti v nobenem trenutku ne razpolaga z vplačanim zneskom, niti zanj ne odgovarja. Upravljavec ni zastopnik ali posrednik družbe Adyen in ni odgovoren za kakršno koli napako s strani družbe Adyen v zvezi z obdelavo plačila Prodajne cene. 6.2 Za uporabo storitev Brez Skrbi mora Prodajalec skleniti Adyen pogodbo za Bančni račun, za katerega bo odprt Nevtralen račun v sistemu Adyen, za namene izvajanja Pogodbe Brez Skrbi, na tak Nevtralen račun bo vplačana Prodajna cena, ki se bo hranila na njem do izteka rokov, določenih s tem Dodatkom Brez Skrbi. 6.3 Za zagotavljanje svojih storitev je Adyen dolžan spoštovati smernice za preprečevanje pranja denarja in pravila »Know your customer« (»Spoznaj svojo stranko« ali »KYC«), opisane v Splošnih pogojih Adyen . Če Prodajalec v času sprejema Kupčeve Ponudbe še vedno nima sklenjene Adyen pogodbe, bo Prodajalec preusmerjen na ustrezno Adyen registracijsko stran, kjer je dolžan navesti ime, priimek, elektronski naslov, državo prebivališča, naslov, datum rojstva, telefonsko številko, IBAN številko in druge podatke, ki jih lahko Adyen občasno zahteva za potrebe registracije. Vsi navedeni podatki se Adyen-u posredujejo v šifrirani obliki in jih Adyen obdeluje izključno za namene plačil in preprečevanja goljufij. Adyen je upravljavec podatkov, zato se mora Prodajalec ob sklenitvi Adyen pogodbe seznaniti z njegovimi pravili varstva osebnih podatkov ter načinom uveljavljanja pravic v zvezi s tovrstno obdelavo svojih osebnih podatkov. 6.4 Če skupni znesek prodaje preko Bančnega računa Prodajalca presega 1.000,00 EUR, je Prodajalec dolžan Adyen-u posredovati tudi: a) veljaven osebni dokument z barvno fotografijo (kot veljavni osebni dokument se šteje le potni list, osebna izkaznica ali biometrično vozniško dovoljenje) za potrditev identitete Prodajalca. Glede na to, da Adyen naloženi identifikacijski dokument preveri samodejno z uporabo programske podpore, je obdelava možna le, če ima naloženi dokument naslednje lastnosti: format JPG, JPEG, PNG ali PDF (največ 2 strani); najmanjša velikost 100 KB (PDF 1 KB), največja velikost 4 MB; barvno, ravno položeno, fotografirano naravnost od zgoraj (sprednja in zadnja stran kot ločeni datoteki). Preverjanje KYC ni mogoče, če naloženi dokument vsebuje vodne žige ali druge oznake, če so njegovi deli odrezani (ni viden celoten dokument vključno z robovi), so vidni odsevi svetlobe ali sence ali je slika zasukana ali popačena.b)      dokument, ki ga Adyen šteje kot ustreznega, z vidnim logotipom banke, IBAN številko in imetnikom računa (npr. posnetek zaslona spletnega bančništva, kjer so vidne navedene informacije, ali kopija izpiska računa) z namenom preverjanja imetnika računa. 6.5 Ne glede na znesek plačil prek Bančnega računa Prodajalca  je Adyen, kot ponudnik plačilnih storitev, v določenih primerih (na primer ob registraciji skupnega računa ali Bančnega računa, ki je že registriran pri drugem Uporabniku) dolžan od Prodajalca zahtevati identifikacijski dokument z barvno sliko ter potrdilo banke iz točke 6.4 tega Dodatka Brez Skrbi. 6.6 Za pravilnost in točnost vnesenih podatkov je odgovoren izključno Prodajalec. Prodajalec je še posebej dolžan skrbeti za pravilnost in ažurno posodobitev bančnih podatkov, posredovanih Adyenu (na primer IBAN številke), tako da je mogoče Prodajno ceno pravilno izplačati. Upravljavec in Adyen ne odgovarjata za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnih ali zastarelih podatkov Prodajalca. 6.7 Adyen si pridržuje pravico do preklica transakcij v primeru utemeljenega suma, da gre za goljufive transakcije ali da te vključujejo druga nezakonita dejanja, kot je nalaganje ponarejenih dokumentov, kar ima lahko za posledico prekinitev poslovnega odnosa z Adyenom in izgubo vseh plačilnih pravic do Adyena, ki v takšnem primeru prejete zneske povrne njihovim plačnikom. 6.8 Prodajalec, z vsako aktivacijo storitve Brez Skrbi, izrecno izjavlja in potrjuje, da: a) blago iz malih oglasov, za katere je aktivirana storitev Brez Skrbi, prodaja izključno v lastnem imenu in za lasten račun; b)      sprejema Splošne pogoje Adyen c)       spoštuje Seznam prepovedi in da se noben oglas, za katerega je aktivirana storitev Brez Skrbi, ne nanaša na blago, ki jih zajema ali na tisto, katerega prodaja prek interneta je prepovedana vsem ali določenim kategorijam potencialnih kupcev, ter da bo Prodajalec zagotovil, da takšno  blago ni ponujeno ali dano v prodajo prek storitve Brez Skrbi; d)      je Pooblastilo Upravljavcu, dano v skladu z 10. točko tega Dodatka Brez Skrbi, veljavno.

7. Posebna določila dostave pri uporabi storitve Brez Skrbi 7.1 Dostava je možna samo v Republiki Sloveniji. 7.2 Kadar je dostava na želeno destinacijo možna, bo Prodajalec blago oddal v dostavo GLS-u najkasneje v sedmih (7) koledarskih dneh od dneva plačila Prodajne cene na Nevtralni račun Prodajalca, in sicer na mestu, ki ga določi Prodajalec ob sprejemu Ponudbe Kupca. Dokler blago ni oddano GLS-u v dostavo, bo status blaga v sistemu Bolha.com označen kot »Prevzem pošiljke je naročen«. 7.3 Prodajalec ne plača dostave, saj dostavo plača Kupec ob plačilu Prodajne cene. Končni znesek Stroška dostave se določi glede na težo pošiljke, ki jo je Prodajalec izbral ob objavi oglasa, v skladu s točko 5.1. tega Dodatka Brez Skrbi. 7.4 Prodajalec je dolžan blago zapakirati na način, ki ustreza izdelku, velikosti in/ali teži pošiljke, ki jo je izbral ob objavi oglasa, v skladu s točko 5.1 tega Dodatka Brez Skrbi. Dodatne zahteve glede pakiranja in specifikacij pošiljke so opredeljene v členih 7.5 in 7.6 tega Dodatka Brez Skrbi. Vse dodatne Stroške dostave, ki so posledica neustreznega pakiranja, prekoračitve velikosti in/ali teže pošiljke, krije Prodajalec. 7.5 Pošiljke, oddane v dostavo, morajo biti ustrezno pakirane, da jih je možno samodejno razvrstiti po tekočem traku sistema GLS . Pošiljatelj zagotovi ustrezno zunanjo in notranjo transportno embalažo, ki je venomer varno zaprta. Pakiranje in zapiranje mora učinkovito ščititi vsebino pošiljke pred izgubo in poškodbami v celotnem procesu dostave ter pred obremenitvami, ki jim je pošiljka običajno izpostavljena med transportom, predvsem pritiskom, udarcem ali padcem. Vrsta in vrednost vsebine ne smeta biti vidni, dostop do vsebine brez puščanja vidnih sledi mora biti onemogočen. GLS ne sprejema pošiljk, ki niso zapakirane v skladu s tem členom. 7.6 Pošiljka ne sme vsebovati vsebine, ki je prepovedana s pozitivnimi predpisi in Splošnimi pogoji GLS ,  ne sme presegati teže 30 kg ali dolžine 200 cm , največji obseg paketa pa ne sme presegati 300 cm (2x višina + 2x širina + 1x dolžina). GLS ne preverja embalaže ali njene vsebine. Za embalažo in vsebino pošiljke je v celoti odgovoren pošiljatelj. Dodatni stroški dostave se lahko zaračunajo na podlagi neustreznega pakiranja ali drugih nepravilnosti ugotovljenih v distribucijskem centru GLS, takšna pošiljka pa se lahko tudi naknadno zavrne. e. 7.7 Po Kupčevem Prejemu pošiljke se status blaga spremeni v "Pošiljka je dostavljena", če pa Kupec pošiljke ne prevzame, se status v sistemu označi kot "Dostava je v teku". GLS lahko zagotavlja tudi lastne rešitve za sledenje pošiljki, prek katerih je možno v spletni obliki spremljati status pošiljke.  GLS bo Kupcu poskusil vročiti pošiljko v dogovorjenem terminu. V primeru neuspele vročitve se pošiljka odloži v najbližji GLS paketomat. Ponovno dostavo je možno sprožiti s posredovanjem sporočila na elektronski naslov info@gls-slovenia.com , pri čemer se v sporočilo obvezno navede številka pošiljke. Kupec lahko preusmeritev pošiljke v GLS paketomat dogovori tudi neposredno s kurirjem. Vse pošiljke v GLS paketomatu je možno prevzeti v roku pet (5) dni od njihove dostave, po preteku navedena roka se pošiljka vrne pošiljatelju.  Stroški vračila neprevzete pošiljke se ne zaračunavajo. V tem primeru se znesek Prodajne cene vrne Kupcu po preteku petega (5.) dne od dostave pošiljke v GLS paketomat. Kupcu se pri tem ne povrne prvotni Strošek dostave in znesek Zaščite kupca. 7.8 Vse pošiljke so zavarovane s strani GLS-a do višine 200,00 EUR ne glede na njihovo dejansko vrednost. Zavarovanje krije morebitno škodo ali izgubo nastalo v času distribucije pošiljke oziroma ko z njo upravlja GLS. Zavarovanje ne krije škode ali izgube, ki izhaja iz sfere Kupca, Prodajalca ali katerekoli  tretje osebe. V sfero Kupca in Prodajalca spadajo tudi vse posledice neustreznega pakiranja pošiljke. 7.9 Odgovornost družbe GLS za prevzeto pošiljko in vsa druga vprašanja v zvezi z GLS pogodbo, ki niso izrecno drugače urejena s tem Dodatkom Brez Skrbi, so predmet določil Splošnih pogojev poslovanja GLS. Sprejem Splošnih pogojev poslovanja GLS s strani Prodajalca in Kupca je predpogoj za uporabo storitve Brez Skrbi. 7.10 GLS je pooblastil Upravljavca za prevzem zahtev za določitev poteka dostave in zahtev za povračilo škode, nastale tekom distribucije pošiljke, Prodajalec in Kupec pa bosta take zahteve posredovala izključno Upravljavcu, ki bo okoliščine razjasnil z GLS-om in prijavitelja obvestil o izidu.

8. Obveznosti Kupca ob Prejemu pošiljke 8.1 Kupec je dolžan Prejeto pošiljko  pregledati in ugotoviti ustreznost njenega stanja (ali slednje ustreza dogovorjenemu stanju blaga). Kupec razume in sprejema, da dogovorjeno stanje blaga izhaja iz njegovega opisa ob objavi oglasa, priloženih fotografij in predhodne komunikacije s Prodajalcem. Kupec razume in se strinja s svojo dolžnostjo, da se podrobno pozanima o stanju in funkcionalnosti kupljenega blaga ter, v primeru dvoma, zahteva dodatne fotografije in informacije. 8.2 Po Prejemu pošiljke ima Kupec 48 ur časa za vložitev pritožbe v zvezi s kupljenim blagom prek Bolha.com, kar lahko stori prek gumba »Prijava težave« ob sočasnem posredovanju vseh relevantnih informacij (dokazov in dejstev), na katere opira svojo pritožbo. Pritožbeni postopek je natančneje urejen v točki 9 tega Dodatka Brez Skrbi. 8.3 Če Kupec ne vloži pritožbe na način in v roku iz točke 8.2 tega Dodatka Brez Skrbi, bo Adyen nakazal znesek Prodajne cene iz Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca, pri čemer se šteje, da je storitev Brez Skrbi v celoti opravljena, Kupec pa se za kasnejše pritožbe obrne neposredno na Prodajalca. 8.4 Kadar Kupec nima ugovorov, lahko o tem, še pred potekom roka iz točke 8.2 tega Dodatka Brez Skrbi, obvesti Upravljavca prek gumba »Pošiljka ustreza oglasu«, s čimer se šteje, da je storitev Brez Skrbi v celoti zagotovljena, Kupec pa se obrne neposredno na Prodajalca za morebitne kasnejše pritožbe.

9. Postopek reševanja Kupčevih pritožb 9.1 Kadar Kupec poda pritožbo v skladu s točko 8.2 tega Dodatka Brez Skrbi, sta o tem obveščena Prodajalec in Kupec prek portala Bolha.com (sistemsko obvestilo). Z oddajo pritožbe se plačilo kupnine z Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca odloži za deset (10) dni, v danem roku Prodajalec in Kupec aktivno sodelujeta pri reševanju reklamacije. Pritožnik lahko reklamacijo kadarkoli umakne prek portala Bolha.com, pri čemer se šteje, da je reklamacija rešena, Upravljavec pa v tem primeru prekine pritožbeni postopek in izda nalog Adyenu za plačilo Prodajne cene iz Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca. 9.2 Najkasneje en dan pred iztekom desetdnevnega roka iz prejšnjega odstavka tega člena, Upravljavec Kupca obvesti o izteku tega roka in, razen v primeru, ko Kupec vztraja pri  pritožbi in ni možno najti rešitve prek spletnega mesta Bolha.com, kar sporoči prek gumba »Težava ni rešena«, desetega dne nemudoma izda nalog za plačilo Prodajne cene z Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca. 9.3 Če Kupec ne vztraja pri pritožbi prek spletnega mesta Bolha.com do preteka desetega dne od dneva vložitve pritožbe, se šteje, da je ta rešena. V tem primeru Upravljavec prekine pritožbeni postopek in Adyenu izda nalog za plačilo Prodajne cene z Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca. 9.4 V primeru, da Kupec posreduje informacijo, da vztraja pri pritožbi prek spletnega mesta Bolha.com do konca desetega (10.) dne od dneva vložitve pritožbe, kar stori s klikom na gumb »Težava ni rešena«, se Prodajalec in Kupec strinjata, da bo Upravljavec reklamacijo rešil po najboljšem znanju, tj. presodil ali dobavljeno blago ustreza dogovorjenemu blagu, glede na objektivne kriterije ter razpoložljive podatke in dokaze. 9.5 Kupec v postopku reševanja reklamacije Upravljavcu predstavi vsa dejstva in predloži vse dokaze (vključno s fotografijami, videoposnetki itd.), na katerih temelji Kupčeva pritožba, Prodajalec pa ravno tako predstavi vsa dejstva in predloži vse dokaze za ovrženje trditev in dokazov Kupca. Če na podlagi predloženih dokazov Upravljavec katerega od dejstev ne more z gotovostjo preveriti, bo o njegovem obstoju odločil z uporabo pravil o dokaznem bremenu, ki jih Prodajalec in Kupec razumeta in sprejemata ter se z njimi strinjata. 9.6 Če Upravljavec oceni, da je reklamacija upravičena, na primer zato, ker kupljeno blago sploh ni dostavljeno ali prejeto blago ne ustreza dogovorjenemu blagu (npr. po barvi, velikosti, stanju ipd.), bo Upravljavec reklamacijo rešil v Kupčevo korist in o tem samodejno obvestil Kupca in Prodajalca prek spletnega mesta Bolha.com. Upravljavec v tem primeru GLS-u naroči povratno dostavo Prodajalcu in po prejemu obvestila GLS-a, da je blago izročeno Prodajalcu, na podlagi Pooblastila iz 10. točke tega Dodatka Brez Skrbi Adyenu naloži vračilo Prodajne cene in Stroškov dostave na račun Kupca, s katerega so bili plačani. Kupcu se ne povrne znesek Zaščite kupca. 9.7 Če Upravljavec oceni, da je reklamacija neutemeljena, to je, da dobavljeno blago ustreza dogovorjenemu blagu (npr. po barvi, velikosti, stanju ipd.), bo reklamacijo rešil v korist Prodajalca in o tem nemudoma obvestil Prodajalca in Kupca prek spletnega mesta Bolha.com ter, na podlagi Pooblastila iz 10. točke tega Dodatka Brez Skrbi, naložil Adyenu plačilo Prodajne cene z Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca. Kupcu se ne povrne znesek Zaščite kupca ali Strošek dostave. 9.8 Če Upravljavec oceni, da je reklamacija delno utemeljena, to je, da dobavljeno blago delno ustreza dogovorjenemu blagu (npr. po barvi, velikosti, stanju ipd.), bo Prodajalcu in Kupcu predlagal znižanje Prodajne cene. Če se Prodajalec in Kupec dogovorita o višini znižanja in o tem obvestita Upravljavca prek spletnega mesta Bolha.com, le-ta pošlje sistemsko obvestilo Kupcu in Prodajalcu o znižanju in višini znižanja ter, na podlagi Pooblastila iz 10. točke tega Dodatka Brez Skrbi, izda nalog Adyenu za plačilo (i) znižane Prodajne cene z Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca in (ii) razlike med plačano in znižano Prodajno ceno na račun Kupca, s katerega je prejeto prvotno plačilo. Kupcu se ne povrne znesek Zaščite kupca ali Strošek dostave. 9.9 Ne glede na določila te točke Dodatka Brez Skrbi lahko Prodajalec in Kupec kadarkoli zahtevata sodno varstvo svojih pravic v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

10. Pooblastilo Prodajalca za izdajo naročil Adyen-u 10.1 Prodajalec razume in sprejema, da, z aktivacijo storitve Brez Skrbi ob objavi malega oglasa, Prodajalec pooblašča Upravljavca za upravljanje z zneskom Prodajne cene (izdajanje naročil za prenos Prodajne cene z Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca za prodajano blago v okviru posameznega malega oglasa). Dovoljeni načini upravljanja zajemajo: a) Upravljavčevo izdajanje naročil Adyenu, da Kupcu vrne znesek Prodajne cene z Nevtralnega računa Prodajalca v primerih iz točk 9.6 in 9.8 tega Dodatka Brez Skrbi ter b) Upravljavčevo izdajanje nalogov Adyenu za prenos zneska Prodajne cene z Nevtralnega računa Prodajalca na Bančni račun Prodajalca v primerih iz točk 5.11, 9.3 in 9.7 tega Dodatka Brez Skrbi. 10.2 Prodajalec razume in sprejema, da se v primeru, če Prodajalec prekliče Pooblastilo iz točke 10.1 tega Dodatka Brez Skrbi, Adyen pogodba samodejno prekine in Adyen vrne sredstva z Nevtralnega računa Prodajalca na račun Kupca, s katerega je bila Prodajna cena plačana. V tem primeru se šteje, da je Pogodba Brez Skrbi odpovedana, Prodajalec pa ne bo mogel aktivirati storitve Brez Skrbi ob objavi malega oglasa, v skladu s členom 4.1 tega Dodatka Brez Skrbi, in sicer vse dokler ponovno ne sprejme tega Dodatka Brez Skrbi in s tem ponovno izda Pooblastilo iz točke 10.1 tega Dodatka Brez Skrbi. 10.3 Pooblastilo iz te točke 10 velja ves čas zagotavljanja storitev Brez Skrbi.

11. Končne določbe in možnosti alternativnega reševanja sporov 11.1 Za storitev Brez Skrbi se uporablja slovensko pravo, za reševanje sporov, ki jih ni možno rešiti sporazumno, pa je pristojno sodišče v Ljubljani. 11.2 Za kupoprodajno razmerje med Kupcem in Prodajalcem se uporablja pravo, ki ga izbereta pogodbeni stranki, ali če nista izbrali nobenega in obstaja mednarodni element, se uporablja Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I).

12. Izključitev odgovornosti 12.1 Kupec in Prodajalec se strinjata, da je odgovornost Upravljavca za zagotavljanje storitve Brez Skrbi, predvsem pa za reševanje pritožb, popolnoma izključena, razen v primeru naklepa ali hude malomarnosti, in je omejena na dejansko povzročeno škodo. 12.2 Kupec in Prodajalec se strinjata, da Upravljavec ne jamči stalne razpoložljivosti svojih storitev, vključno s storitvijo Brez Skrbi, saj pri zagotavljanju storitev ni mogoče izključiti prekinitev delovanja zaradi vzdrževanja, posodobitev programske opreme in drugih okoliščin, kot so tehnične težave tretjih oseb, višja sila idr.. Kupec in Prodajalec se strinjata, da je odgovornost Upravljavca za razpoložljivost storitev popolnoma izključena, razen v primeru naklepa ali hude malomarnosti. 12.3 Kupec in Prodajalec se strinjata, da lahko Upravljavec kadarkoli prekine zagotavljanje storitve Brez Skrbi in ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno Uporabnikom zaradi takšne poslovne odločitve. 12.4 Upravljavec ne daje nikakršnih jamstev v zvezi z delovanjem storitve Brez Skrbi, zlasti pa ne glede zadovoljstva in/ali uspešnosti iz naslova uporabe storitev (kot je na primer uspešna sklenitev pogodbe). 12.5 Upravljavec ima pravico do popolne ali delne prekinitve storitve Brez Skrbi, če je ogrožena njegova varnost ali varnost enega ali več Uporabnikov, brez kakršne koli odgovornosti do Uporabnikov.

13. Odpoved Pogodbe Brez Skrbi 13.1 Pogodba Brez Skrbi se sklene ločeno za vsak mali oglas, pri katerem je storitev Brez Skrbi aktivirana in preneha z njeno izpolnitvijo. 13.2 Nobena pogodbena stranka ne more preklicati Pogodbe Brez Skrbi po tem, ko je Kupec vplačal Pogodbeno ceno na Prodajalčev Nevtralni račun pri Adyen-u. 13.3 Ne glede na določbo prejšnje točke ima Upravljavec pravico Uporabniku iz utemeljenega razloga preprečiti uporabo določenih ali vseh storitev ali iz utemeljenega razloga brez odpoved nega roka odpovedati uporabniško pogodbo, s čimer preneha veljati tudi Pogodba Brez Skrbi.

Ljubljana, 14. 04. 2023