Pravila in pogoji uporabe bolha.com - dodatek za uporabo storitev v kategoriji Turizem

1. Uvodne določbe 1.1 Ta dodatek k Pravilom in pogojem uporabe spletnega mesta bolha.com za namen rezervacije storitev v nastanitveno gostinskih obratih na spletnem mestu bolha.com (v nadaljnjem besedilu: Pogoji) določa način in pogoje, pod katerimi Uporabniki Spletnega mesta bolha.com lahko rezervirajo nastanitev v nastanitveno gostinskih obratih, ki jih najemodajalci oglašujejo na Spletnem mestu bolha.com. 1.2 Ti Pogoji ne nadomeščajo Pravil in pogojogojev uporabe bolha.com, ampak se vedno uporabljajo skupaj z njimi, čeprav se, v primeru neskladij med določili Pravil in pogojogojev uporabe bolha.com ter teh Pogojev, prednostno upoštevajo določila teh Pogojev. 1.3 Družba Styria digital marketplaces, d.o.o., kot upravljavec spletnega mesta bolha.com, ne zagotavlja storitev nastanitve kot tudi nobenih drugih storitev v Nastanitveno gostinskih obratih in v nobenem primeru ne odgovarja za zagotavljanje storitve v Nastanitveno gostinskih obratih, ampak izključno zagotavlja storitev uporabe Spletnega mesta bolha.com za namen rezervacije Storitve v Nastanitveno gostinskih obratih (v nadaljnjem besedilu: Storitev Spletnega mesta bolha.com), in sicer pod pogoji in na način, kot je določeno s temi Pogoji. Styria digital marketplaces, d.o.o. ne določa pogojev Pogodbe o Storitvah v Nastanitveno gostinskem obratu, zlasti pa ne odgovarja za roke, plačila in/ali vračila, ki so neposredno dogovorjena med Najemnikom nastanitve in Najemodajalcem. Ob sklenitvi Pogodbe o Storitvah v Nastanitveno gostinskem obratu se je Najemodajalec dolžan ravnati skladno s sprejetimi pogodbenimi določili. 1.4. Družba Styria digital marketplaces, d.o.o. je izključni ponudnik storitev na Spletnem mestu bolha.com, ki v okviru kategorije Turizem omogoča uporabo storitev in vsebin Spletnega mesta bolha.com, kot tudi zagotavljanje podpore Uporabnikom, v skladu s temi Pogoji. Styria digital marketplaces, d.o.o. zagotavlja navedene storitve oziroma funkcionalnosti v sodelovanju s partnersko družbo Njuškalo d.o.o., Miroslava Miholića 2, 10 000 Zagreb, Hrvaška s sedežem v Republiki Hrvaški (upravljavec spletnega portala www.njuskalo.hr), na način, da je objava oglasov nastanitveno gostinskih storitev možna na spletnih portalih obeh družb, pri čemer se ustrezno aplicira tudi uporaba teh Pogojev. Navedeno sodelovanje predstavlja skupno določen namen in sredstva zagotavljanja storitev v kategoriji Turizem spletnih portalov obeh družb.

2. Definicije izrazov 2.1 Nekateri izrazi, pisani z veliko začetnico, imajo v predmetnih Pogojih pomen, kot je določen v nadaljevanju:

Agencija pomeni turistično agencijo ali drugo pooblaščeno osebo, ki v imenu Najemodajalca sklepa Pogodbo o Storitvah v Nastanitveno gostinskem obratu, pri čemer tovrstno dejavnost opravlja v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja delovanje turističnih agencij in zagotavljanje storitev nastanitveno gostinske dejavnosti.
Aplikacija za plačilo pomeni aplikacijo za plačilo pogodbenega partnerja družbe Njuškalo d.o.o., Miroslava Miholića 2, 10 000 Zagreb, Hrvaška., ki je integrirana v Spletno mesto bolha,com in prek katere Najemnik nastanitve plača Depozit za izvedbo Rezervacije.
Cena Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu pomeni skupno ceno Storitev v Nastanitveno gostinski enoti, ki je na voljo v okviru Nastanitveno gostinskega obrata in je Najemniku nastanitve prikazana med rezervacijo na Spletnem mestu bolha.com, in sicer na podlagi izbranih parametrov (obdobja, nastanitvene zmogljivosti, števila oseb in drugih parametrov). Takšna cena vsebuje vse davke, pristojbine in druga nadomestila, ki jih je potrebno plačati za Storitve v Nastanitveno gostinskem obratu.
Depozit pomeni znesek, ki ga je Najemnik nastanitve dolžan plačati za izvedbo Rezervacije, pri čemer se takšen depozit šteje kot nadomestilo za storitve, ki jih SDM in partnersko povezana družba Njuškalo d.o.o., Miroslava Miholića 2, 10 000 Zagreb, Hrvaška zagotavljata Najemodajalcu, in sicer v dogovorjenem odstotku od Cene Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu. Najemodajalec lahko po Potrditvi Rezervacije od Najemnika nastanitve zahteva tudi plačilo Dodatnega depozita, kot pogoj za dokončno veljavnost Rezervacije v skladu s 6. členom teh Pogojev.
Dodatni depozit pomeni dodatne stroške, katerih plačilo zahteva Najemodajalec, poleg osnovnega Depozita, ki ga Najemnik ob Rezervaciji Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu plača prek spletnega mesta bolha.com in ki je potreben za veljavnost potrjene Rezervacije.
Gost je katerakoli fizična oseba, upravičena do koriščenja Storitev posamezne Nastanitveno gostinske enote v Nastanitveno gostinskem obratu na podlagi potrjene rezervacije na Spletnem mestu bolha.com.
Najemnik nastanitve pomeni Uporabnik, čigar Rezervacija je potrjena v skladu s 5. členom teh Pogojev. Če je Najemnik nastanitve mladoletna oseba, starejša od 16 let, sklene Pogodbo o Storitvah v Nastanitveno gostinskem obratu v njenem imenu in za njen račun zakoniti zastopnik takšne mladoletne osebe. Osebe, mlajše od 16 let, ne morejo sklepati Pogodb o Storitvah v Nastanitveno gostinskem obratu prek Spletnega mesta bolha.com.
Najemodajalec je pravna ali fizična oseba, ki oglašuje posamezno Nastanitveno gostinsko enoto v Nastanitveno gostinskem obratu na Spletnem mestu bolha.com v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi. Kadar Pogodbo o Storitvah v Nastanitveno gostinskem obratu sklepa Agencija, se izraz Najemodajalec v teh Pogojih smiselno nanaša tudi na takšno Agencijo.
Nastanitveno gostinska enota pomeni enoto v okviru Nastanitveno gostinskega obrata, na katero se navezuje posamezni oglas.
Nastanitveno gostinski obrat pomeni nastanitveni ali nastanitveno gostinski obrat, ki je predmet oglaševanja na Spletnem mestu bolha.com s strani Najemodajalca. Nastanitveno gostinski obrat se lahko nahaja na območju Republike Slovenije, Republike Hrvaške ali na drugih območjih, na katerih Najemodajalec zagotavljanje svoje Storitve v Nastanitveno gostinskih obratih.
Potrditev rezervacije pomeni potrdilo, ki ga SDM izda Uporabniku po opravljenem plačilu Depozita za izvedbo Rezervacije, pri čemer si Najemodajalec pridržuje pravico do preklica Rezervacije v primeru neplačila Dodatnega depozita in/ali drugih predvidenih primerih.
Potrošnik je vsak Uporabnik oziroma Najemnik nastanitve, ki je fizična oseba in nastopa zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
Prekrivanje pomeni nezmožnost izvedbe Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu za Nastanitveno gostinsko enoto, za katero je potrjena Rezervacija, delno ali v celoti, zaradi nerazpoložljivosti Nastanitveno gostinske enote, za katero je potrjena Rezervacija.
Rezervacija pomeni izbor prostih terminov na strani Najemnika nastanitve prek Spletnega mesta bolha.com za sklenitev pogodbe o zagotovitvi Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu, ki so navedene v obrazcu za Rezervacijo.
Sistem pomeni spletni sistem družbe SDM in/ali njenih partnerjev (kot na primer sistem družbe Njuškalo d.o.o. na portalu www.njuškalo.hr), ki ga Najemodajalec sme uporabljati za nalaganje, spreminjaje, potrjevanje, posodobitev in/ali dopolnjevanje informacij o Nastanitveno gostinskem obratu in Storitvah v Nastanitveno gostinskem obratu (vključno z nastanitvenimi enotami, njihovimi cenami, dostopnostjo) in Rezervacijami.
Spletno mesto bolha.com pomeni domeno www.bolha.com in vse njene poddomene v lasti in upravljanju družbe SDM, na kateri so na voljo storitve in vsebine kategorije Turizem. Spletno mesto bolha.com zajema tako storitve na domeni www.bolha.com in njenih poddomenah kot tudi turistične storitve v okviru spletnega mesta www.njuskalo.hr, ki je v lasti in upravljanju partnersko povezane družbe Njuškalo d.o.o., Miroslava Miholića 2, 10 000 Zagreb, Hrvaška.
Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu pomeni storitev nastanitve ter, odvisno od primera, z njo povezano storitev zajtrka in/ali priprave ter postrežbe drugih obrokov v Nastanitveno gostinskem obratu in/ali Nastanitveno gostinski enoti, ki jih je Najemodajalec objavil na Spletnem mestu bolha.com.
Uporabnik je oseba, ki uporablja Spletno mesto bolha.com za namen rezervacije Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu.
Višja sila je dogodek, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, preprečiti ali odkloniti ter ki zadeva večino Najemodajalcev in njihovih Nastanitvenih gostinskih obratov. Višja sila med drugim vključuje naravne nesreče in katastrofe (potrese, poplave, požare), vojne, vstaje ter državne proteste, epidemije in podobno. Za višjo silo ni odgovorna nobena pogodbena stranka.
2.2 Podnaslovi v teh Pogojih so namenjeni lažjemu pregledovanju besedila in ne vplivajo na razlago teh Pogojev. 2.3 Če sobesedilo ne zahteva drugače, sklic na katerikoli spol predstavlja obenem tudi sklic na vse druge spole v slovenskem jeziku. 2.4 Če sobesedilo ne zahteva drugače, besede v ednini vključujejo tudi dvojino in množino, slednji pa tudi preostali dve številčni obliki.

3. Odgovornost za podatke o Nastanitveno gostinskem obratu in Storitvah v Nastanitveno gostinskem obratu 3.1 Najemodajalec je izključno odgovoren za vnos podatkov o Nastanitveno gostinskem obratu in Storitvah v Nastanitveno gostinskem obratu. SDM ne preverja vnesenih informacij o Nastanitveno gostinskem obratu in Storitvah v Nastanitveno gostinskem obratu ter ne nosi odgovornosti za njihovo pravilnost, resničnost ali ažurnost. 3.2 Dejstvo, da je družba SDM Uporabnikom spletnega mesta bolha.com omogočila dostop do opisa Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu oziroma posamezni Nastanitveno gostinski enoti ne pomeni, da je družba SDM kakorkoli preverila opis Nastanitveno gostinskega obrata ali opis Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu oziroma posamezni Nastanitveno gostinski enoti ali da je zanj odgovorna, vključno z njegovo vsebino, resničnostjo ali ažurnostjo.

4. Cene Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu 4.1 Najemodajalec je odgovoren za zagotavljanje Cen Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu ter da slednje vsebujejo končne cene, vključno z davki, pristojbinami in drugimi nadomestili ter stroški, ki jih plačuje Najemnik nastanitve. V primeru, ko je sprejet predpis, ki še ni stopil v veljavo, bo pa z njim povečano nadomestilo, davek ali pristojbina, ki je vključena v objavljeno Ceno Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu, je Najemodajalec obvezan objaviti tudi takšno povečano ceno, najpozneje v roku treh dni od objave predmetnega predpisa, z navedbo datuma, od katerega bo povečana cena veljala. 4.2 Kot izjema od prejšnjega člena, in ne glede na pravila odpovedi Najemodajalca, če pride do primera, v katerem je zaradi spremembe predpisa v obdobju od Rezervacije do začetka uporabe Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu Najemnik nastanitve dolžan plačevati dodatne davke, stroške ali nadomestila, se Najemodajalec zavezuje nemudoma, in sicer najpozneje v roku treh dni od objave predpisa, obvestiti SDM oziroma njegovega pogodbenega partnerja in Najemnika nastanitve o tem, v slednjem primeru je Najemnik nastanitve upravičen do brezplačne odpovedi Rezervacije.

5. Rezervacija Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu in njihov preklic 5.1 Rezervacijo lahko izvede le Uporabnik, ki v za to predvidene obrazce vnese vse obvezne podatke in sprejme te Pogoje ter na ta način postane Najemnik nastanitve. Za Rezervacijo ni potrebna registracija Najemnika nastanitve na Spletnem mestu bolha.com, vendar se Najemnik namestitve zavezuje, da bo ob sklenitvi Pogodbe o Storitvah v Nastanitveno gostinskem obratu vnesel točne in resnične podatke. 5.2 Najemnik nastanitve razume in soglaša, da bo SDM za Najemnika nastanitve ustvaril Potrditev rezervacije prek Spletnega mesta bolha.com, in sicer na podlagi informacij, ki jih v Sistem vnese Najemodajalec. SDM ne prevzema odgovornosti za pravilnost ali resničnost informacij o razpoložljivosti Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu. 5.3 Ko Najemnik nastanitve izbere Storitve v Nastanitveno gostinskem obratu in vnese vse druge potrebne parametre (vključno s terminom in številom oseb), se mu omogoči izbor možnih rezervacij. Če je Rezervacijo mogoče izvesti glede na informacije v Sistemu, bo Spletno mesto bolha.com Najemnika nastanitve preusmerilo na Aplikacijo za plačilo, kjer bo Najemniku nastanitve zaračunan Depozit v višini 9,5 % Cene Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu. 5.4 V izogib dvomu je prek Aplikacije za plačilo mogoče plačati izključno Depozit Cene Storitve v Nastanitveno gostinskem obratu iz prejšnjega odstavka tega člena. Najemnik nastanitve preostali znesek Cene Storitve v Nastanitveno gostinskem obratu, kot tudi morebitni Dodatni depozit, plača neposredno Najemodajalcu. 5.5 Najemnik nastanitve soglaša, da se na nakazani Depozit in/ali dodatni depozit ne zaračunavajo obresti. 5.6 V primeru, da je Najemodajalec zavezan izstaviti račun, ob prejemu obvestila o plačani Rezervaciji (Depozitu in/ali Dodatnemu depozitu) izstavi račun za takšno predplačilo in ga po elektronski pošti dostavi Najemniku nastanitve. V izogib dvomu se zaračunani Depozit in/ali Dodatni depozit ob zaračunavanju Cene Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu odštejeta od zneska Cene Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu, pri čemer je Najemodajalec dolžan izdati račun za celoten znesek Cene Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu. 5.7 Po zaključku postopka plačila Depozita na Aplikaciji za plačilo bo SDM prek Spletnega mesta bolha.com za Najemnika nastanitve ustvaril Potrditev rezervacije, nato pa bo tudi za Najemodajalca ustvaril obvestilo o potrjeni Rezervaciji z datumom prihoda, Storitvijo v Nastanitveno gostinskem obratu (številu nočitev, vrsti nastanitvene enote, drugih storitvah, kot na primer zajtrku, parkiranju in ostalih storitvah), Ceno Storitve v Nastanitveno gostinskem obratu in imenu Najemnika nastanitve, na katerega se Rezervacija nanaša. 5.8 SDM ne prevzema odgovornosti za celovitost, pravilnost ali resničnost podatkov iz člena 5.7 na podlagi potrjene Rezervacije. 5.9 Najemnik nastanitve soglaša, da izključno Najemodajalec določa roke in druga pravila, ki se nanašajo na odpoved Rezervacij (brezplačno ali proti plačilu). Navedena pravila se vnesejo v Sistem. Če Najemniku nastanitve kateri koli del navedenih pravil ni jasen, lahko stopi v stik s podporo uporabnikom Spletnega mesta bolha.com, in sicer prek elektronskega naslova podpora@bolha.com ali telefonske številke +386 01 420 16 40 ter pridobi dodatna pojasnila. Podpora uporabnikom prejeta vprašanja posreduje Najemodajalcu in nato povratno odgovor Najemniku nastanitve. 5.10 Če se Najemnik nastanitve in/ali Gost ne pojavita v Nastanitveno gostinskem obratu oziroma Nastanitveno gostinski enoti v dogovorjenem terminu (t. i. “no show”) niti Najemnik nastanitve pravočasno ne odpove Rezervacije (zakasnela odpoved oziroma t. i. “late cancellation”), se zneski vplačanega Depozita in/ali Dodatnega depozita ne vračajo Najemniku nastanitve.

Vračilo Depozita in/ali Dodatnega depozita Najemniku nastanitve je možno izključno v primerih, ko Najemodajalec ponudi možnost brezplačne odpovedi do vnaprej opredeljenega roka in pod pogojem, da Najemnik nastanitve takšno odpoved Rezervacije pravočasno in pravilno realizira. V slednjem primeru bodo vplačana denarna sredstva vrnjena Najemniku nastanitve v primernem roku in brez odlašanja.
5.11 Najemnik nastanitve je Najemodajalcu dolžan plačati celotno Ceno Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu. Vsi načini in možnosti plačila Cene Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu se dogovorijo neposredno med Najemnikom nastanitve in Najemodajalcem. 5.12 Najemnik nastanitve ima pravico do brezplačne odpovedi Rezervacije v primeru Višje sile in drugih primerih, ki so izrecno navedeni v teh Pogojih, ter se zavezuje, da bo o tem obvestil Najemodajalca.

6. Prekrivanje 6.1 V primeru Prekrivanja oziroma nezmožnosti izvedbe Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu oziroma Nastanitveno gostinski enoti, za katere je potrjena Rezervacija, delno ali v celoti, zaradi nerazpoložljivosti Nastanitveno gostinskega enote, za katero je potrjena Rezervacija, je Najemnik nastanitve dolžan o tem nemudoma obvestiti SDM. 6.2 Če, v primeru iz prejšnjega odstavka, Najemodajalec na lastne stroške Najemniku nastanitve ne zagotovi nadomestne nastanitve in storitve, ki je najmanj enake ali višje kakovosti glede na tisto iz potrjene Rezervacije, bo SDM Najemniku nastanitve zagotovil vračilo zneska Depozita Cene Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu iz točke 5.3 teh Pogojev prek Aplikacije za plačilo na isto plačilno kartico, s katere je plačilo opravljeno, in sicer prek pogodbenega partnerja iz točke 9.2 teh Pogojev.

7. Dodatni depozit za plačilo Cene Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu 7.1 Če Najemodajalec za potrebe Rezervacije zahteva tudi plačilo Dodatnega depozita, tj, plačilo zneska, ki presega plačilo Depozita iz člena 5.3 , mora takšno zahtevo jasno označiti v opisu Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu ter na predvidenem mestu v Sistemu ob vnosu podatkov o Nastanitveno gostinskem obratu. 7.2 Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru, ko Najemnik nastanitve ne poravna zneska Dodatnega depozita v roku, ki ga Najemodajalec določi v opisu oglasa, je SDM pooblaščen na zahtevo Najemodajalca odpovedati Rezervacijo v skladu s členom 5.9. teh Pogojev. 7.3 Dodatni depozit se vrača Najemniku nastanitve skladno s pravili Najemodajalca opredeljenimi v členu 5.9 in 5.10 teh Pogojev. 7.4 V izogib dvomu se plačila Dodatnega depozita ali preostale Cene Storitev v nastanitveno gostinskem objektu ne plačuje prek Spletnega mesta bolhal.com. Tovrstna plačila se vršijo v skladu z dogovorom neposredno med Najemnikom nastanitve in Najemodajalcem, pri čemer je odgovornost SDM in njenih pogodbenih partnerjev za morebitno škodo, ki bi nastala v zvezi s plačilom in/ali vračilom Dodatnega depozita, v celoti izključena.

8. Pogodba o Storitvah v Nastanitveno gostinskem obratu 8.1 Pogodba o zagotavljanju Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu se sklene na daljavo, v trenutku, ko Najemnik nastanitve prejme Potrditev rezervacije, in sicer izključno med Najemodajalcem in Najemnikom nastanitve, pri čemer SDM ne nastopa kot posrednik ali zastopnik nobene pogodbene strani. 8.2 Če je Najemodajalec sklenil Pogodbo o zagotavljanju Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu s Potrošnikom, se Najemodajalec zavezuje izpolniti vse obveznosti v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 130/22 s spremembami, v nadaljnjem besedilu »ZVPot-1«) oziroma predpisom, ki ga nadomesti, in drugimi predpisi, ki veljajo pri sklepanju pogodb s Potrošniki (vključno s pošiljanjem potrditve o sklenitvi pogodbe in drugimi obvestili). 8.3 V skladu z 12. točko 135. člena ZVPot-1 Najemnik nastanitve ni upravičen do enostranske odpovedi pogodbe, sklenjene na daljavo, saj je predmet pogodbe, sklenjene med Najemnikom nastanitve in Najemodajalcem, zagotovitev storitev nastanitve, ki ni namenjena stalnemu bivanju, pri čemer se Najemodajalec vsakokrat zaveže storitev opraviti na določen datum ali v točno določenem roku. 8.4 Najemodajalec je v skladu z veljavnimi predpisi dolžan omogočiti vložitev ugovora Najemniku nastanitve in Gostu, pri čemer je dolžan vsak vloženi ugovor tudi rešiti v zakonsko določnem roku. 8.5 Uporabnik razume in soglaša, da se SDM lahko neobvezno vključi v reševanje ugovora, ter se zavezuje, da mu bo na zahtevo zagotovil vse informacije, ki jih SDM potrebuje za oceno utemeljenosti ugovora.

9. Obdelava transakcij s plačilnimi karticami 9.1 SDM ne zagotavlja plačilnih storitev in tudi v nobenem trenutku ne razpolaga s sredstvi, ki jih je Najemnik nastanitve plačal kot Depozit za Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu (vključno z Dodatnim depozitom potrebnim za veljavnost Rezervacije). 9.2 SDM omogoča plačilo Depozita s plačilnimi karticami na Spletnem mestu bolha.com prek spletne povezave Aplikacije za plačilo, v okviru katere plačilne storitev zagotavlja družba, pooblaščena za zagotavljanje tovrstnih storitev, pri čemer SDM v nobenem trenutku ne razpolaga s podatki o plačilnih karticah in tudi ni odgovoren za izvršitev ter obdelavo transakcij s plačilnimi karticami.

10. Varstvo osebnih podatkov 10.1 Uporabnik oziroma Najemnik nastanitve je dolžan varovati svoje uporabniške podatke, vključno (vendar ne omejeno) z uporabniškim imenom in geslom, identifikacijskimi številkami Rezervacij in drugimi podatki v zvezi z Rezervacijo. 10.2 Uporabnik oziroma Najemnik nastanitve izjavlja in jamči, da je pridobil vnaprejšnje soglasje vsakega Gosta, čigar osebne podatke vnaša v Sistem za namen Rezervacije Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu za vsako takšno posredovanje osebnih podatkov, pri čemer se zavezuje, da bo družbi SDM povrnil vsakršno škodo, ki bi ji lahko nastala iz naslova nepravilnosti takšne izjave oziroma jamstva in/ali v zvezi s tem povezanimi zahtevki tretjih oseb. 10.3 V razmerju do osebnih podatkov Uporabnika, Najemnika nastanitve in Gosta, ter v smislu predpisov, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, Najemodajalec in SDM nastopata v vlogi samostojnih upravljavcev osebnih podatkov, saj Najemodajalec prek Spletnega mesta bolha.com ponuja Storitve v Nastanitveno gostinskem obratu ter sklenitev Pogodbe o zagotavljanju Storitev v Nastanitvenem gostinskem obratu, SDM pa določa namen in sredstva obdelave osebnih podatkov na Spletnem mestu bolha.com.

Skladno z navedenim v prejšnjem odstavku se osebni podatki Uporabnika v trenutku transakcije posredujejo Najemodajalcu za namen nadaljnje obdelave tovrstnih podatkov za potrebe realizacije Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu. Najemodajalec je zavezan o vsaki obdelavi osebnih podatkov informirati posameznika, čigar podatke obdeluje (Najemnika nastanitve in/ali Gosta). Informiranje posameznika zajema posredovanje informacij o obdelavi osebnih podatkov posameznika, čigar podatki se obdelujejo, v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES).

SDM ni odgovoren za zakonitost obdelave osebnih podatkov na strani Najemodajalca, vendar se bo v razumnih mejah trudil preprečiti morebitne kršitve pravic posameznikov. Uporabnik oziroma Najemnik nastanitve se zavezuje, da bo posebno pozoren v primeru, da osebne podatke, potrebne za izvajanje Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu, posreduje Najemodajalcu, ki se nahaja izven območja držav članic EU ali EGP.
10.4 Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov bolha.com ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih pridobiva družba SDM ob vašem dostopanju do Spletnega mesta bolha.com oziroma pri vaši uporabi storitev Spletnega mesta bolha.com. 10.5 SDM odgovarja za zakonitost pridobljenih osebnih podatkov in njihovo nadaljnjo obdelavo z namenom potrditve Rezervacije prek Spletnega mesta bolha.com, pri čemer vsak Najemodajalec odgovarja za zakonitost obdelave prejetih osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, za namen izvedbe Rezervacije in rezerviranih Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu. 10.6 SDM je upravičen osebne podatke obdelovati z namenom realizacije pogodbenega razmerja. 10.7 SDM in družba Njuškalo d.o.o. v okviru obstoječega poslovnega sodelovanja, kot skupna upravljavca, obdelujeta prejete osebne podatke, ki jih Uporabniki vnašajo za namen Rezervacije Storitev v Nastanitveno gostinskem obratu ter za potrebe zagotavljanja podpore Uporabnikom oziroma Najemnikom nastanitve. 10.8 Obdelava osebnih podatkov iz tega člena se odvija prek spletne platforme MyRent v lastništvu družbe J.P. Atelier d.o.o., ki osebne podatke obdeluje, kot obdelovalec oziroma podobdelovalec osebnih podatkov, vse na podlagi sklenjenega pogodbe o storitvi in dogovoru o obdelavi osebnih podatkov.

11. Omejitev odgovornosti 11.1 SDM si bo prizadeval, da bo Spletno mesto bolha.com na voljo vse dni v letu, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše prekinitve zaradi iz tehničnih razlogov, vzdrževanja, posodobitev programske opreme, višje sile in drugih nepredvidenih okoliščin, ki lahko vplivajo na delovanje teh spletnih strani. SDM si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje Spletnega mesta bolha.com, delno ali v celoti, če meni, da je to potrebno za zagotavljanje varnosti Spletnega mesta bolha.com in/ali njegovih Uporabnikov. Ne glede na razlog prekinitve, SDM ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi jo Uporabniki utrpeli iz naslova tovrstnih prekinitev, razen v primeru naklepa in hude malomarnosti. 11.2 Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene 'takšne kot so'. SDM in njegovi lastniki ne odgovarjajo za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe Spletnega mesta bolha.com, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja teh spletnih strani oziroma drugih škodnih dogodkov, razen, če bi do omenjenega dogodka prišlo zaradi naklepnih ali malomarnih ravnanj SDM, z namenom škodovanja Uporabniku. 11.3 Spletno mesto bolha.com vsebuje povezave na druge spletne strani, vendar ne odgovarja za vsebino takšnih spletnih strani niti ne jamči ali prevzema odgovornosti za nezakonito delovanje takšnih spletnih strani, vendar bo v primeru prejema obvestila o kršenju veljavnih predpisov s strani drugih spletnih strani, nemudoma ustrezno ukrepal.

12. Končne določbe 12.1 Za uporabo Storitev Spletnega mesta bolha.com se uporablja slovensko pravo. Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani. 12.2 Ti Pogoji kot tudi Pravila in pogoji uporabe bolha.com se lahko prevedejo v različne jezike, pri čemer je za razlago posameznih določil merodajna verzija v slovenskem jeziku. 12.3 Za spremembo Pogojev, kakor tudi za njihovo razveljavitev, ni potrebno soglasje Uporabnikov, ki so se dolžni seznaniti s Pogoji, ki veljajo ob vsakokratni uporabi Storitev Spletnega mesta bolha.com. 12.4 Ti Pogoji, kot tudi kakršna koli sprememba in dopolnitev, stopijo v veljavo z dnem objave na Spletnem mestu bolha.com ter se uporabljajo pri vsakokratni zagotovitvi Storitev Spletnega mesta bolha.com od trenutka, ko stopijo v veljavo do prenehanja njihove veljavnosti. 12.5 Ti Pogoji stopijo v veljavo dne, 12. 05. 2023.