Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Družba Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, kot upravljavec spletnega mesta bolha.com, veliko pozornosti posveča zaščiti vaših osebnih podatkov. Z vašimi podatki ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo ter skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji s področja varstva osebnih podatkov, predvsem pa skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/22 s spremembami) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES). Obdelavo podatkov izvajajo le za to pooblaščene osebe in naši skrbno izbrani pogodbeni obdelovalci. Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih pridobiva družba Sytria digital marketplaces, d.o.o. ob vašem dostopanju do spletnih strani bolha.com oziroma pri vaši uporabi storitev spletnega mesta bolha.com. Obdelava osebnih podatkov vselej sloni na eni izmed pravnih podlag iz 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

V okviru te Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov vas seznanjano s sledečimi informacijami:

1. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V kolikor imate kakršna koli vprašanja glede naše Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ali obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, in sicer na elektronski naslov dpo_styria-slo@styria.com .

2. Pridobitev in namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki so vsi podatki, ki posameznika določajo ali ga delajo določljivega, kot na primer ime in priimek, naslov, elektronski naslov itd.. Varstvo osebnih podatkov uživajo posamezniki, zato se ta Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ne nanaša na obdelavo osebnih podatkov fizičnih oseb, ki na trgu opravljajo dejavnost in v tem svojstvu nastopajo tudi kot Registrirani uporabniki po Pravilih in pogojih uporabe bolha.com, kot tudi ne na podatke pravnih oseb. Vaše osebne podatke pridobivamo in naprej obdelujemo z namenom zagotavljanja storitev na teh spletnih straneh, izboljšanja vaše uporabniške izkušnje kot tudi naših storitev ter z namenom komuniciranja in informiranja z uporabo različnih komunikacijskih sredstev (elektronske pošte, telefonske ali GSM številke oziroma preko spletnega ponudnika za zagotavljanje »oddaljene pomoči« ali »pogovora v živo«) ter izpolnjevanja zakonskih obveznosti.

I. Podatke pridobimo ob vaši registraciji na spletnem mestu bolha.com. Ob registraciji sprejmete Pravila in pogoje uporabe bolha.com, s čimer pridobite položaj Registriranega uporabnika. Osebni podatki, potrebni za registracijo (za osnovno identifikacijo uporabnika) so:

 1. ime in priimek,
 2. naslov (ulica, hišna številka, mesto, poštna številka),
 3. kontaktni podatki (elektronski naslov in telefonska številka, slednja je potrebna tudi za verifikacijo identitete Registriranega uporabnika. Po registraciji (praviloma šele kot Prodajalec) prejme uporabnik prek SMS sporočila t.i. potrditveno kodo, ki jo vnese v registracijski obrazec, s čimer zaključi postopek registracije).d
Če želite, lahko dodate še:
 1. fotografijo v uporabniškem profilu Moja bolha.com,
 2. ostale podatke, ki se prosto vnašajo na teh spletnih straneh.
Vaše osebne podatke zbiramo in dalje obdelujemo tudi v okviru različnih obrazcev na spletnem mestu bolha.com, kadar je to potrebno za izvajanje naročenih storitev:
 1. IBAN številko, davčno številko ali rojstni kraj, rojstni datum, veljaven osebni dokument in potrdilo o davčnem rezidentstvu, če pri uporabi spletnega mesta bolha.com opravljate finančne transakcije,
 2. v okviru drugih obrazcev, ki so občasno na voljo na spletnem mestu bolha.com.

Kadar uporabljate storitve, za katere ni potrebna registracija uporabnika (na primer storitve v kategoriji Turizem), vaše osebne podatke pridobimo ob rezervaciji nastanitveno gostinskih storitev, ko sprejmete Pravila in pogoje uporabe bolha.com. Osebni podatki, potrebni za zagotavljanje navedenih storitev, so:

 1. uporabniško ime,
 2. ime in priimek,
 3. naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta, država),
 4. kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka),
 5. podatki o opravljeni rezervaciji nastanitveno gostinskih storitev,
 6. v primeru morebitnih vračil vplačanih denarnih sredstev pa tudi podatki o vašem računu (IBAN, swift koda in naziv banke, pri kateri je račun odprt).

Ti podatki se obdelujejo na podlagi točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (izvajanje pogodbe).

II. Podatke, k ste jih posredovali ob registraciji ali tekom uporabe storitev, obdelujemo tudi v primerih vaših naročil plačljivih storitev spletnega mesta bolha.com, za izvedbo plačil in vračil vplačanih sredstev, zagotavljanje podpore pri dostopanju do vsebin in storitev bolha.com, za potrebe sistemskega in tehničnega obveščanja o spremembah in delovanju spletnega mesta bolha.com ter komunikacije z drugimi uporabniki na teh spletnih straneh. V vseh teh primerih gre za obdelave osebnih podatkov povezanih z izvajanjem storitev spletnega mesta bolha.com (pravni temelj iz točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – izvajanje pogodbe).

III. Podatek o vašem elektronskem naslovu bomo uporabili tudi za namene e-obveščanja o novostih in sorodnih storitvah spletnega mesta bolha.com (e-novice bolha.com), če prejemanje tovrstnih vsebin niste preklicali v času registracije na podlagi prejetih navodil v potrditvenem sporočilu ali v katerem koli trenutku po opravljeni registraciji. E-novice so namenjene le Registriranim uporabnikom, zato bomo v tem primeru obdelovali tudi podatek o tem, da ste registrirani uporabnik bolha.com. Obdelava podatkov za namen pošiljanja e-novic bolha.com sloni na točki f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – zakoniti interes upravljavca – oziroma 2. odstavku 226. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 130/22 s spremembami).

IV. V primerih vašega naročila na prejemanje e-obvestil, za katera ne razpolagamo z drugo pravno podlago, bomo uporabili podatek o vašem elektronskem naslovu in podatek o tem, da ste registrirani uporabnik bolha.com, slednjim so tovrstna e-obvestila tudi namenjena: obdelava osebnih podatkov za namen pošiljanja navedenih e-obvestil sloni na točki a 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (vaši privolitvi).

V. Ob vaši uporabi storitev na bolha.com se lahko sistemsko beležijo tudi drugi podatki oziroma informacije, ki jih avtomatizirano obdelujemo za potrebe internih analiz, za izvajanje in izboljšanje naših storitev, za statistične obdelave, iz varnostnih razlogov in v okviru zakonskih obveznosti. Podatki, ki jih obdelujemo za opisane namene so:

 1. geolokacijski podatki in piškotki (na podlagi podane privolitve),
 2. podatki o uporabi storitev (spletni brskalnik in trenuten IP naslov naprave, čas in trajanje dostopanja do teh spletnih strani),
 3. podatke o telefonskih in spletnih pogovorih (uporabniško ime (opcijsko), čas in trajanje),
 4. podatki o opravljenih storitvah (podatki o opravljenih dejavnostih oziroma transakcijah na spletnem mestu bolha.com).

V primerih iz točk 1. – 3. naslanjamo obdelavo osebnih podatkov na točko f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (na zakonite interese upravljavca, da zagotovi uporabnikom prijazne in njihovim potrebam čim bolj prilagojene storitve, zmanjša tveganje zlorab, njihovo ugotavljanje ter zagotovi varnost svojega omrežja in informacij).

Kadar lahko dosežemo zasledovani namen, se v statističnih obdelavah uporabijo anonimizirani podatki. Anonimiziranih podatkov ni več možno povezati z uporabnikom, ki je takšne osebne podatke posredoval, zato se pri njihovi obdelavi ne uporablja ta Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

V primeru iz točke 4. naslanjamo obdelavo osebnih podatkov na točko b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (izvajanje pogodbe).

VI. Vaše podatke lahko pridobimo tudi s strani tretjih oseb, in sicer:

 1. s strani drugih uporabnikov spletnega mesta bolha.com (npr. preko prijave zlorab, kršitev),
 2. s strani pogodbenih partnerjev, ki samostojno obdelujejo vaše podatke, a le v obsegu potrebnem za realizacijo njihovih storitev na teh spletnih straneh (npr. vašo telefonsko številko pri plačevanju preko Premium SMS kanala; pri uporabi storitev družbe Adyen N.V. pa tudi ime, priimek, elektronski naslov, državo prebivališča, naslov, datum rojstva, telefonsko številko, IBAN številko in druge podatke, ki jih družba Adyen N.V. občasno zahteva za preprečevanja pranja denarja),
 3. s strani družbenih omrežij, če povežete vaš bolha.com profil s profilom družbenega omrežja (npr. vaše uporabniško ime, kontaktne podatke in morebitne druge podatke, ki nam jih na ta način posredujete).

V primeru iz 1. točke vaše osebne podatke pridobimo in naprej obdelujemo na podlagi točke f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interes upravljavca za zmanjševanje tveganja zlorab in njihovo ugotavljanje).

V primeru iz 2. točke vaše osebne podatke pridobimo in naprej obdelujemo na podlagi točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (za izvajanje pogodbe).

V primeru iz 3. točke vaše osebne podatke pridobimo in naprej obdelujemo na podlagi točke a 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (vaše privolitve).

VII. Osebne podatke, ki smo jih pridobili pri izvajanju storitev spletnega mesta bolha.com oziroma v zvezi z izvajanjem storitev smo dolžni uporabiti tudi za namen izvajanja zakonskih obveznosti (na primer identifikacije uporabnika na podlagi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno; za računovodske namene na podlagi davčne zakonodaje, za izvajanje postopkov dolžne skrbnosti in poročanja pristojnim organom na podlagi Zakona o davčnem postopku ipd). V teh primerih obdelava vaših osebnih podatkov sloni na točki c 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (izvajanje zakonske obveznosti).

2.1 Starostna omejitev storitev informacijske družbe

Storitve spletnega mesta bolha.com so namenjene osebam starejšim od 16 let, saj že registracija na portalu predstavlja vstop v pogodbeni odnos, za katerega je potrebna vsaj omejena poslovna sposobnost. Podatek o starosti ni pogoj za registracijo na spletnem mestu bolha.com in nismo pristojni preverjati, kateri podatki se nanašajo na osebe mlajše od 16 let. Staršem in zakonitim zastopnikom otrok mlajših od 16 let svetujemo, da o varni uporabi spleta in posredovanju svojih osebnih podatkov ustrezno poučijo otroke mlajše od 16 let. Vsa tveganja, ki bi izhajala iz nesposobnosti mladoletne osebe, da prevzame veljavne zaveze, so na strani njihovih staršev in skrbnikov.

3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim

Seznanjamo vas, da so vaši osebni podatki lahko dostopni tudi:
 • drugim uporabnikom spletnega mesta bolha.com v obsegu, ki ga sami določite ali v primerih, ko podatke prostovoljno posredujete drugim uporabnikom (na podlagi točke a 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov; vaše privolitve),
 • ponudnikom nastanitveno gostinskih storitev v kategoriji Turizem, kadar naročate navedene storitve (na podlagi točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov - izvajanja pogodbe),
 • ostalim družbam znotraj skupine Styria Media Group, katere del je upravljavec (na podlagi točke f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov; zakonitega interesa družb v skupini, za notranje upravne namene analitike, statistike), družbi Njuškalo d.o.o., Miroslava Miholića 2, Zagreb, Hrvaška (upravljavec spletnega mesta www.njuskalo.hr), ki skupaj z družbo Styria digital marketplaces, d.o.o. (upravljavec spletnega mesta www.bolha.com) obdeluje vaše osebne podatke, kadar koristite storitve kategorije Turizem, pri tem pa družbi nastopata v vlogi skupnih upravljavcev vaših osebnih podatkov z namenom zagotavljanja rezervacije nastanitveno gostinskih storitev in podpore pri uporabi storitev kategorije Turizem (na podlagi sklenjene pogodbe o storitvi in dogovoru po 26. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov),
 • našim preverjenim pogodbenim obdelovalcem, ki nam omogočajo razvoj in vzdrževanje teh spletnih strani, zagotavljanje plačilnih storitev, storitev elektronskega obveščanja, izvedbo nagradnih iger ipd., kadar je to mogoče, nam tovrstne storitve zagotavljajo družbe znotraj skupine Styria Media Group (na podlagi sklenjene pogodbe o storitvi in dogovora po 28. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov),
 • pooblaščenim osebam in pristojnim državnim organom, ki za pridobivanje in obdelavo podatkov razpolagajo z ustrezno pravno podlago v svojih zakonskih predpisih (na podlagi točke c 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov - izvajanja zakonske obveznosti).
Pri vsakem posredovanju vaših osebnih podatkov poskrbimo za ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe z namenom zagotavljanja varnosti vaših osebnih podatkov, k enakim ukrepom pa so zavezani tudi vsi prejemniki vaših podatkov.

3.1 Posredovanje osebnih podatkov v tretje države

Podatke posredujemo v tretje države (izven EU in EGP) samo v primeru, da za tak prenos razpolagamo z vašim izrecnim soglasjem in kadar je to nujno potrebno za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti. V primeru izvoza vaših osebnih podatkov, slednjega izvedemo v minimalnem obsegu potrebnem za zagotavljanje storitev na teh spletnih straneh. Vaši podatki se lahko prenašajo:
 • v ZDA v primeru vašega soglasja za prikazovanje prilagojenih oglasov na teh spletnih straneh (npr. družbi Google, Inc.), v primeru uporabe plačilne aplikacije Stripe (družbi Stripe, Inc.) in pri komuniciranju z družbenimi omrežji (več si preberite v poglavju 4. te Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov bolha.com);
 • v Švico pri uporabi plačilnega kanala Premium SMS (družbi NTH AG) ter
 • v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske v primeru verifikacije vaše mobilne številke (družbi Infobip).
Pri prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države, poleg ustrezne pravne podlage za tak prenos, zagotovimo tudi dodatne ukrepe z namenom ohranjanja ustrezne ravni varnosti vaših podatkov tekom prenosa, pri tem se naslanjamo na načela V. poglavja Splošne uredbe o varstvu podatkov. Prenos vaših podatkov v tretje države vršimo na podlagi:
 • izdanega sklepa o zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov s strani Evropske komisije ali Informacijskega pooblaščenca RS (npr. prenosi podatkov v Švico in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske);
 • standardnih pogodbenih klavzul, ki jih sprejme Evropska komisija in Informacijski pooblaščenec RS in jih odobri Evropska komisija (npr. prenosi podatkov v ZDA).

4. Družbena omrežja

Za potrebe komunikacije in posredovanja zanimivih vsebin uporabnikom spletnega mesta bolha.com uporabljamo tudi poslovne profile na sledečih družbenih omrežjih:
 • Meta Platforms, Inc., ki upravlja z omrežji Facebook in Instagram;
 • Google, Inc., ki upravlja z omrežjem YouTube in
 • Twitter, Inc., ki upravlja z istoimenskim omrežjem Twitter.
V navedenih primerih lahko pridobivamo in obdelujemo vaše podatke, pri čemer jih ne prenašamo v naše interne baze spletnega mesta bolha.com. Pri uporabi navedenih poslovnih profilov imajo pooblaščene osebe upravljavca dostop do vaših zasebnih sporočil in javnih objav. S strani družbenih omrežij pa pridobivamo statistična poročila o obisku naših profilov, splošnih interesih obiskovalcev in demografske podatke. Navedena poročila ne vsebujejo osebnih podatkov in so nam le v pomoč pri zagotavljanju zanimivih vsebin uporabnikom naših storitev. V primeru uporabe storitev navedenih družbenih omrežij in njihove interakcije s temi spletnimi stranmi se podatki prenašajo v ZDA, pri čemer družbe, ki upravljajo s posameznim omrežjem, samostojno upravljajo tudi s prejetimi osebnimi podatki, kar pomeni, da določajo vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujejo, ter namene in pravne podlage, na katerih se obdelava osebnih podatkov izvaja, ravno tako pa v celoti samostojno upravljajo s piškotki na svojih spletnih straneh in določajo njihove namene uporabe. Pozivamo vas, da se, v primeru interakcije z družbenimi omrežji iz prvega odstavka te točke, seznanitev z njihovimi politikami zasebnosti, ki so na voljo na spodnjih povezavah:

5. Piškotki

Spletno mesto bolha.com uporablja različne vrste piškotkov. Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki se naložijo na uporabnikov trdi disk in omogočajo prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku. Tako vam ni potrebno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev teh spletnih strani. Za upravljanje piškotkov uporabljamo aplikacijo Didomi, ki uporabnikom omogoča informiranje o naloženih piškotkih ter upravljanje s soglasji za namestitev posameznih piškotkov na uporabnikovo napravo. Več informacij o piškotkih, ki jih uporablja spletno mesto bolha.com si lahko preberete na povezavi Piškotki na bolha.com.

Osebni podatki se s piškotki obdelujejo na podlagi določb Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 130/22 s spremembami). Razen obdelave osebnih podatkov s piškotki, ki so nujni za delovanje spletnih strani, se ostali piškotki namestijo le ob predhodnem soglasju posameznika.

6. Varnost

Družba Styria digital marketplaces, d.o.o. veliko pozornosti posveča zaščiti vaših podatkov, zato pri vnosu podatkov na nekaterih podstraneh uporabljamo t.i. SSL (Secure Socets Layer) tehnologijo, ki je de facto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svoji napravi. Vaši podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb. Ravno tako so naši zaposleni zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov, spoštovanju veljavnih predpisov in internih pravilnikov družbe Styria digital marketplaces, d.o.o.. Redno preverjamo sprejete zaščitne ukrepe in jih dopolnjujemo. Skrbno in odgovorno izbiramo naše poslovne pogodbene partnerje. Visok nivo zaščite pa dosegamo tudi z ukrepi psevdonimiziranja in anonimiziranja podatkov, ko takšni podatki še vedno dopuščajo ustrezno zagotavljanje storitve.

Več informacij o varnostnih ukrepih, ki jih lahko sami zagotovite, je na voljo na povezavi Nasveti za varnost.

7. Rok hrambe

Vaše osebne podatke hranimo skladno s predpisanimi roki hrambe oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni, in sicer:
 • Osebne podatke pridobljene na podlagi sklenjene pogodbe obdelujemo do izteka zastaralnih rokov po splošnih pravilih civilnega prava. To velja tudi v primeru izbrisa uporabniškega profila na spletnem mestu bolha.com oziroma ukinitve uporabniškega profila v skladu s Pravili in pogoji uporabe bolha.com, razen če daljši rok hrambe ni predpisan z veljavno zakonodajo (kot na primer 10. letni rok hrambe za podatke povezane z računi in druge finančne dokumente).
 • Osebne podatke pridobljene za namene pošiljanja e-novic bolha.com hranimo do prejema vaše odjave od prejemanja tovrstnih obvestil.
 • Osebne podatke pridobljene na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica, če ni drugačen rok predviden v podanem soglasju. Spletno mesto bolha.com lahko, v primeru novih funkcionalnosti in kadar je to potrebno za nemoteno in zakonito zagotavljanje storitev, na teh spletnih straneh pripravi nove obrazce za pridobitev soglasja ali pa preneha z njihovim pridobivanjem. Takšna sprememba ne vpliva na veljavnost pred tem pridobljenih soglasij. Z danimi soglasji registrirani uporabnik upravlja (jih poda ali prekliče) sam, prek uporabniškega profila Moja bolha.com ali preko pisne zahteve naslovljene na upravljavca
 • Osebne podatke, pridobljene za namen varovanja omrežja in preprečevanja zlorab hranimo 2 leti od njihovega nastanka. V okviru navedenih podatkov se hranijo tudi izbrisani mali oglasi Registriranih uporabnikov, in sicer še 2 leti od njihove izbrisa oziroma do izbrisa uporabniškega profila Registriranega uporabnika, ki je tak mali oglas objavil (kar nastopi prej).
 • Osebne podatke potrebne za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov hranimo še 5 let od pravnomočnosti sodbe, poravnave ali dogovora o izvensodni rešitvi spora.

8. Pravice uporabnikov

Posamezniki oziroma uporabniki spletnega mesta bolha.com sami vnašate in posredujete vaše osebne podatke in v okviru vaši pravic odločate o njihovi obdelavi. Seznanjamo vas, da imate pravico do dostopa, dopolnitve, popravka, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti vaših osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točki f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali za namene neposrednega trženja - vse v obsegu in pod pogoji, kot jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov. Pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov lahko registrirani uporabniki bolha.com uveljavite tudi tako, da samostojno in kadarkoli dostopate do vaših podatkov v okviru uporabniškega profila Moja bolha.com. Zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših osebnih podatkov lahko na tem mestu vnesete tudi morebitne spremembe vaših podatkov, s čimer se ognete posebni zahtevi za popravek podatkov. V primeru dodatnih vprašanj, nemožnosti vnosa sprememb in odprave napak v posredovanih osebnih podatkih ali pri uporabi storitev, za katere ni potrebna registracija na bolha.com (na primer pri koriščenju storitev v kategoriji Turizem), lahko obvestila in zahteve za uveljavljanje vaših pravic posredujete na elektronski naslov podpora@bolha.com ali na naslov Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova 55, SI-1000 Ljubljana.

Obveščamo vas, da lahko:
 • uporabo vašega elektronskega naslova za namene pošiljanja e-novic bolha.com kadarkoli omejite,
 • vse druge dane privolitve pa kadarkoli prekličete
na podlagi pisnega zahtevka posredovanega upravljavcu ali preko za to predvidene funkcionalnosti v profilu Moja bolha.com.

Odjava od prejemanja e-novic bolha.com in preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za druge namene e-obveščanja je zaradi specifike mogoče urediti tudi preko spletne povezave, ki je na voljo v vsakokratnem elektronskem sporočilu, ki ga prejmete.

Preklic soglasja in izbris ne vplivata na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem oziroma izbrisom vaših podatkov.

Pojasnjujemo, da je proces brisanja možno ustaviti v roku 24 ur oziroma najpozneje naslednji dan po oddaji vašega zahtevka za brisanje do 24:00 ure, po tem roku prekinitev ni več možna. Izbris podatkov je nepovraten, njihova naknadna pridobitev pa ni možna.

Posamezniki, kot imetniki podatkov, imate pravico zahtevati prenos vaših podatkov k drugemu upravljavcu. Iz tehničnih razlogov prenos podatkov ni možno izvesti samostojno preko profila Moja bolha.com. V navedenih primerih se upravljavcu spletnega mesta bolha.com posreduje pisna zahteva za prenos vaših podatkov.

Vsi zahtevki se posredujejo v pisni obliki. Kadar zahtevka ni možno oddati prek vašega profila Moja bolha.com (v primeru nezmožnosti uporabe profila Moja bolha.com oziroma kadar uporabljate storitve bolha.com, za katete ni potrebna registracija uporabnika), jih posredujete na naslov Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova 55, SI-1000 Ljubljana ali elektronski naslov podpora@bolha.com oziroma dpo_styria-slo@styria.com . O naši odločitvi vas bomo ravno tako pisno obvestili, v roku kot ga določa Splošna uredba o varstvu podatkov.

Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne in jih moramo izpolniti zgolj v določenih primerih. Ob uveljavljanju vaših pravic bomo najprej preverili vašo identiteto, saj navedene pravice lahko uveljavlja samo posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo.

V primeru suma, da se vaši podatki ne obdelujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in v primeru, da vaši zahtevi za uveljavitev pravice ne ugodimo, imate pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, SI - 1000 Ljubljana.

9. Povezava na druge spletne strani

Ta politika zasebnosti se nanaša na spletno mesto bolha.com. Naše spletne strani lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani ali storitve (npr. nagradne igre), za katere veljajo druge politike zasebnosti. Ob kliku na povezave drugih spletnih strani in ob podaji vaših osebnih podatkov v okviru storitev, za katere ta politika zasebnosti ne velja, se seznanite z njihovimi politikami zasebnosti. Če ni drugače izrecno dogovorjeno, družba Styria digital marketplaces, d.o.o. ni odgovorna za politiko zasebnosti in piškotkov ter vsebine povezanih spletnih strani in drugih storitev.

10. Veljavnost in spremembe

Ta politika zasebnosti stopi v veljavo z dnem objave. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila, obvestilo o spremenjeni Politiki zasebnosti in varovanja osebnih podatkov pa bo vidno objavljeno na začetni spletni strani bolha.com 7 dni od dneva objave prenovljene politike. Vse spremembe bodo objavljene na teh spletnih straneh in stopijo v veljavo z dnem objave na tem spletnem mestu.

Upravljavec vaših podatkov je družba:
Styria digital marketplaces, d.o.o.
Verovškova 55
SI - 1000 Ljubljana
e-naslov: dpo_styria-slo@styria.com

Ljubljana, 12. 05. 2023