Pravila in pogoji uporabe bolha.com – dodatek za Spletno trgovino bolha.com

Splošne določbe

 1. Ta dodatek dopolnjuje splošna Pravila in pogoje bolha.com, in sicer se dopolnitev nanaša na uporabo Spletne trgovine bolha.com.

Nekateri izrazi opredeljeni v Pravilih imajo v sklopu Spletne trgovine bolha.com razširjen pomen ali pa imajo nov pomen, ki je natančneje opredeljen v nadaljevanju, vsi ostali izrazi, ki na tem mestu niso opredeljeni, ohranijo enak pomen kot v splošnem delu Pravil:

Spletna trgovina bolha.com je storitev na voljo v sklopu spletnega mesta bolha.com, in sicer na eni izmed njegovih poddomen ter omogoča vzpostavitev plačilnega sistema in logističnih storitev za Trgovino bolha.com z namenom zagotoviti celovito spletno nakupovanje svojim kupcem.

Trgovina bolha.com, kot opredeljeno v splošnem delu Pravil, lahko zakupi storitev Spletna trgovina bolha.com za enostavno vzpostavitev spletnega plačilnega sistema in, kjer smiselno, distribucije kupljenega blaga preko Ponudnikov logističnih storitev, ki jih omogoča Spletna trgovina bolha.com.

Kupec v sklopu Spletne trgovine bolha.com je vsaka pravna ali fizična oseba, ki želi opraviti nakup blaga in/ali storitev, ki so na voljo preko Spletne trgovine bolha.com. Nakup lahko opravi kot gost ali pa kot registriran kupec.

Gost je vsaka pravna ali fizična oseba, ki želi opraviti enkraten nakup preko Spletne trgovine bolha.com. Registracija za gosta ni potrebna, za realizacijo nakupa pa mora ta posredovati vse zahtevane podatke v za to predvidenih obrazcih.  

Registrirani kupec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki želi opraviti registracijo dodatnega uporabniškega profila za potrebe večkratnega nakupovanja preko Spletne trgovine bolha.com.

Potrošnik je fizična oseba po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki nastopa v vlogi Kupca v Spletni trgovini bolha.com.

Ponudnik logističnih storitev je lahko katerikoli ponudnik logističnih rešitev, s katerim je Upravljavec spletnega mesta bolha.com sklenil pogodbo o zagotavljanju distribucije paketov in ostalih povezanih logističnih rešitev, kot na primer GLS Slovenia. Upravljavec spletnega mesta bolha.com lahko kadarkoli po lastni presoji spremeni ali razširi seznam ponudnikov logističnih rešitev.

 1. Upravljavec je posrednik pri nakupu, ki zagotavlja prenos plačilnih sredstev od Kupca k Trgovini bolha.com in, v kolikor dogovorjeno, dostavo blaga od Trgovine bolha.com h Kupcu, pri čemer za opravljeno storitev zaračunava provizijo po veljavnem ceniku in skladno z individualno dogovorjenimi pogoji. V kolikor ni drugače dogovorjeno se provizija zaračuna Trgovini bolha.com, in sicer na način, da se znesek prejetih plačil za opravljene nakupe v posameznem mesecu zmanjša za znesek provizije in dodatnih stroškov, ki bremenijo Trgovino bolha.com, razlika pa se nakaže na njen račun naveden ob registraciji.
 1. Kupoprodajna pogodba se sklene neposredno med Kupcem in Trgovino bolha.com, in sicer v trenutku, ko Kupec prejme potrdilo o naročilu.
 1. Spletna trgovina bolha.com je na voljo skladno s cenikom, ki je dostopen na Spletnem mestu bolha.com. Storitev je za Trgovino bolha.com na voljo proti doplačilu, za Kupca pa je brezplačna, v kolikor ni drugače opredeljeno v teh Pravilih.
 1. Spletna trgovina bolha.com omogoča plačilo blaga in storitev z uporabo plačilnih kartic označenih na plačilnem mestu, pri čemer je končna cena za plačilo razvidna pred plačilom in je odvisna od izbranega blaga in/ali storitev ter dodatnih storitev, ki jih je možno zakupiti (dostava blaga in drugo).
 1. Spletna trgovina bolha.com lahko omogoča prevzem blaga na sledeče načine:
 • osebni prevzem,
 • dostava preko Trgovine bolha.com,
 • dostava preko Spletne trgovine bolha.com.

Osebni prevzem in dostavo preko Trgovine bolha.com Kupec dogovori neposredno s ponudnikom Trgovine bolha.com.

Dostava preko Spletne trgovine bolha.com se za Spletno trgovino bolha.com izvaja preko Ponudnikov logističnih storitev, v skladu s splošnimi pogoji takega ponudnika. Za dostavo blaga je od prevzema paketa dalje v celoti odgovoren Ponudnik logističnih storitev, v kolikor paket ustreza vsem zahtevam takega ponudnika. Cena dostave je razvidna pred plačilom in je odvisna od teže, velikosti paketa, števila paketov ter ostalih pogojev, ki jih opredeli Ponudnik logističnih storitev. Primarno je strošek dostave na strani Kupca, možen pa je tudi drugačen dogovor s Trgovino bolha.com, ki tako blago zagotavlja.

 1. Ponudniki logističnih storitev in pogoji poslovanja, katere Trgovina bolha.com in Kupec sprejemata z uporabo Spletne trgovine bolha.com in uporabo logističnih storitev:

Spletna trgovina za Trgovino bolha.com

 1. Trgovina bolha.com na podlagi naročila in plačila Spletne trgovine bolha.com pridobi dodaten uporabniški profil in uporabniške podatke (lastno uporabniško ime in geslo) za dostop do platforme, v kateri je možno opraviti konfiguracijo lastne Spletne trgovine bolha.com z namenom zagotoviti celovito rešitev za spletno prodajo svojega blaga/storitev.
 1. Trgovina bolha.com se zavezuje konfigurirati svojo spletno trgovino skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in prevzema vso odgovornost za morebitne napake, ki bi pri tem nastale.
 1. Trgovina bolha.com se zavezuje zagotoviti Kupcu resnične in popolne podatke o:
 • svojem sedežu in dejavnosti;
 • kontaktih, na katere je dosegljiva;
 • bistvenih značilnostih blaga/storitev, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
 • ceni blaga/storitev z DDV in ostalimi stroški (dostave ipd.);
 • dostopnosti blaga/storitev;
 • rokih veljavnosti ponudb in garancij;
 • načinih in pogojih plačila ter dostave;
 • rokih dostave;
 • rokih, v katerih je možno odstopiti od pogodbe;
 • informacije v zvezi s postopkom pritožbe.
 1. Po opravljenem nakupu se Trgovina bolha.com zavezuje Kupcu izstaviti račun, na katerem bo skladno z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) obračunan tudi DDV.
 1. Upravljavec ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z izpolnitvijo nakupa preko Spletne trgovine bolha.com. Za izpolnitev je v celoti odgovorna Trgovina bolha.com, ki ponuja posamezno blago in/ali storitev. Trgovina bolha.com v celoti prevzema odgovornost za:
 • izpolnitev nakupa, katerega je preko Spletne trgovine bolha.com opravil Kupec;
 • dostavo blaga, v kolikor je ta del nakupa in v kolikor ni drugače opredeljeno v teh Pravilih;
 • komunikacijo s Kupci;
 • kritje stroškov v zvezi z dostavo blaga, v kolikor ni drugače dogovorjeno s Kupcem;
 • kritje stroškov v zvezi z dostavo blaga, v primeru odstopanj med vplačano vrednostjo dostave na strani Kupca in obračunano vrednostjo s strani Ponudnika logističnih storitev;
 • obdelavo reklamacij s strani Kupca;
 • vračilo vplačanih sredstev Kupcu v primeru upravičenih reklamacij, vračil in odstopa od pogodbe, in sicer na lastne stroške;
 • izdajo in zagotavljanje garancij skladno z veljavno zakonodajo;
 • stvarne napake na blagu;
 • izvensodno reševanje sporov in kritje stroškov v zvezi s tem.
 1. Trgovina bolha.com se zavezuje ažurno obveščati Upravljavca o nastanku katerihkoli sprememb, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na poslovno sodelovanje med Upravljavcem in Trgovino bolha.com zlasti, vendar ne izključno, v zvezi s spremembo transakcijskega računa za prenakazilo prejetih plačil, skladno s temi Pravili. V nasprotnem primeru Upravljavec ni odgovoren za napake in zamude pri izvajanju svojih obveznosti.
 1. Trgovina bolha.com se zavezuje spoštovani ta Pravila ter zagotavljati blago in storitve skladno z glavnimi značilnostmi ponudbe in na način, kot opredeljeno pri posamezni ponudbi. V primeru, da Upravljavec ugotovi, da ima posamezna Trgovina bolha.com več kot 50 % reklamacij pri prodanemu blagu/storitvah, si pridržuje pravico do preverbe Trgovine bolha.com in prekinitve poslovnega sodelovanja s takšno Trgovino bolha.com brez kakršnihkoli posledic ali nadaljnjih obveznosti Upravljavca.

Spletna trgovina za Kupca

 1. Kupec lahko opravi nakup preko Spletne trgovine bolha.com brez registracije, kot Gost. V primeru, da Kupec želi opraviti več nakupov in si pri tem olajšati nakupni proces, se lahko registrira in opravlja nakupe kot Registrirani kupec. Kupec ob registraciji izpolni vsa obvezna polja na registracijskem obrazcu, za nakupovanje pa vnese svoj e-naslov in si določi geslo, s katerim nato dostopa do lastnega uporabniškega profila.
 1. Spletno nakupovanje, kot opisano v teh Pravilih, je na voljo le v primeru, da se Trgovina bolha.com odloči ponuditi svoje blago in/ali storitve preko Spletne trgovine bolha.com. Na podlagi navedenega je možno odstopanje med oglaševano ponudbo na Spletnem mestu bolha.com in ponudbo, ki je na voljo v Spletni trgovini bolha.com.
 1. Vse ponudbe v Spletni trgovini bolha.com so veljavne dokler so javno dostopne na Spletnem mestu bolha.com, v kolikor ni na sami ponudbi drugače opredeljeno.
 1. Kupec se z vnosom podatkov za plačilo v za to predvidene obrazce in potrditvijo plačila strinja, da bo njegova plačilna kartica bremenjena za navedeni znesek z jasno opredeljenim DDV. Kupec ob koncu plačilnega procesa prejme potrdilo o plačilu. Takšno potrdilo je zgolj dokazilo o uspešno izvedeni transakciji, račun za opravljeno storitev pa izstavi in dostavi Trgovina bolha.com, kot ponudnik kupljenega blaga in/ali storitev.
 1. Potrošnik lahko v roku 14 dni odstopi od pogodbe oziroma vrne prejeto blago brez navedbe razloga za to, o čemer obvesti neposredno Trgovino bolha.com, pri kateri je opravil nakup. Potrošnik je v zvezi z vračilom odgovoren le za kritje stroškov vračila blaga.

Odstop od pogodbe ni mogoč za sledeče blago in storitve:

 • blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera Trgovina bolha.com nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • opravljanje storitev, če Trgovina bolha.com pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi Potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo Trgovina bolha.com v celoti izpolni;
 • dobavo zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je Potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 • dobavo časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 • dobavo zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je Potrošnik po dostavi odprl pečat;
 • dobavo blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • dobavo alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera Trgovina bolha.com nima vpliva;
 • sklenjenih na javnih dražbah;
 • pri katerih je Potrošnik izrecno zahteval obisk Trgovine bolha.com na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če Trgovina bolha.com pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih Potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima Potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 • nastanitev, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se Trgovina bolha.com zaveže, da bo izpolnila svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 • dobavo digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi Potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
 1. Artikli imajo garancijo, v kolikor je tako navedeno na ponudbi, garancijskem listu ali računu, ki ga izstavi Trgovina bolha.com. Več informacij v zvezi z garancijo in pogoji za njeno uveljavljanje zagotovi Trgovina bolha.com.
 1. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake neposredno pri Trgovini bolha.com tako, da ga o obstoju stvarne napake v zakonsko določenem roku obvesti na enega izmed navedenih kontaktov, in sicer to lahko stori v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Pri tem mora Kupec natančneje opisati napako in omogočiti Trgovini bolha.com, da blago pregleda.

Stvarna napaka je napaka na blagu, v kolikor ta:

 • nima lastnosti potrebnih za njegovo normalno rabo ali promet;
 • nima lastnosti potrebnih za posebno rabo, za katero jo Kupec kupuje, ki pa je bila Trgovini bolha.com znana ali pa bi ji morala biti znana;
 • nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • je Trgovina bolha.com izročila blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen, če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
 1. Spletna trgovina bolha.com v sklopu svojih funkcionalnosti omogoča obveščanje o procesu nakupa in dostave. Vsa sporočila, ki jih prejme Kupec v zvezi z nakupom in dostavo, so zgolj informativne narave in Upravljavec ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo pravilnost, ustreznost ali pravočasnost.
 1. Upravljavec do Kupca nima nikakršnih obveznosti in ne podaja nikakršnih jamstev, razen tega, da je plačilo oziroma transakcija uspešno izvedena. Kupec se za vsa vprašanja, zahteve, reklamacije, vračila ter ostale nepravilnosti v zvezi s ponudbo in kupljenim blagom/storitvijo obrne neposredno na Trgovino bolha.com.
 1. Sporazumno reševanje sporov med Kupcem in Trgovino bolha.com je v celoti na strani vpletenih strank in Upravljavec v zvezi s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti. V kolikor ni drugače dogovorjeno s posamezno Trgovino bolha.com, se za izvensodno reševanje sporov ne priznavajo nikakršni izvajalci izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju sporov.

Ljubljana, 13. 01. 2021