Pravila in pogoji uporabe bolha.com – dodatek za Megabon ponudbo na bolha.com

Splošne določbe

1. Ta dodatek dopolnjuje splošna Pravila in pogoje uporabe bolha.com, in sicer se dopolnitev nanaša na nakup Kuponov Megabon preko Spletnega mesta bolha.com.

2. Nekateri izrazi opredeljeni v Pravilih in pogojih uporabe bolha.com imajo v sklopu tega dodatka za Megabon ponudbo razširjen pomen ali pa imajo nov pomen, ki je natančneje opredeljen v nadaljevanju, vsi ostali izrazi, ki na tem mestu niso opredeljeni, ohranijo enak pomen kot v splošnem delu Pravil in pogojev uporabe bolha.com:

Posrednik se nanaša na družbo Styria Digital markeplaces d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana, ki upravlja spletno mesto bolha.com.
Megabon ponudba na bolha.com je storitev na voljo v sklopu Spletnega mesta bolha.com, in sicer na eni izmed njegovih poddomen ter omogoča pregled in nakup Kuponov, ki jih Prodajalec zagotavlja v sodelovanju s Posrednikom.
Pravila se nanaša na splošna Pravila in pogoje bolha.com, ki so na vpogled tu, in na ta dodatek, ki opredeljuje pravila in pogoje nakupa ter Unovčenja kuponov iz Megabon ponudbe na bolha.com, pri čemer je Kupec dolžan dostopati do spletnega mesta in uporabljati vsebine bolha.com na enak način kot vsi ostali Uporabniki.
Prodajalec se nanaša na družbo Moderna Ventures SA, Via Industrie 25, 6512 Giubiasco, Švica, ki na podlagi pooblastila Ponudnika prodaja Kupone ter takšno prodajo na Spletnem mestu bolha.com vrši v sodelovanju s Posrednikom .
Kupec je vsaka fizična oseba, ki opravi nakup Nakupne opcije, ki so na voljo na Spletnem mestu bolha.com, za kar ni potrebna ločena registracija Kupca. Kupec se v primeru nakupa strinja in v celoti sprejema ta Pravila.
Potrošnik je fizična oseba kot jo opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki nastopa v vlogi Kupca na Spletnem mestu bolha.com.
Ponudnik je pravna oseba, ki je izdala Kupon oziroma potrdila izdajo Nakupne opcije za nakup turističnih paketov in ostalih storitev iz lastne ponudbe pod posebnimi pogoji in po izredno ugodnih cenah ter Prodajalca pooblastila za prodajo tovrstnih Kuponov na trgu. Kjer smiselno, sklicevanje na Ponudnika v teh Pravilih, zajema tudi vse njegove predstavnike in/ali osebje v namestitvi oziroma na lokaciji koriščenja Kupona.
Nakupna opcija pomeni pogodbeno razmerje, v katerem Kupec Nakupne opcije navedene na Kuponu pridobi pravico, ne pa tudi obveznosti, da kupi določene storitve Ponudnika po vnaprej določeni ceni in do izteka Obdobja veljavnosti. Kupec pri Ponudniku predhodno rezervira storitev navedeno na Kuponu.
Kupon pomeni izkazni papir oziroma potrdilo o obstoju Nakupne opcije, ki jo je izdal Ponudnik in ki Kupcu oz. drugemu upravičencu zagotavlja pravico, da v času veljavnosti Kupona opravi nakup storitev pri Ponudniku po vnaprej določeni ceni, vse skladno s temi Pravili, posebnimi pogoji, opredeljenimi na Kuponu, v kolikor takšni pogoji veljajo za posamezne storitve Ponudnika, ter splošnimi pravili in pogoji Ponudnika. Vsak Kupon vsebuje podatke o vrsti storitve, Ceni storitve in Obdobju veljavnosti.
Upravičenec je vsaka fizična oseba, ki razpolaga z veljavnim Kuponom, na podlagi katerega je možno koriščenje storitev Ponudnika. Upravičenec je lahko Kupec ali pa katera koli druga oseba, ki je Kupon prejela s strani Kupca.
Cena storitev je cena oz. vrednost za plačilo pri Ponudniku, po kateri je možno storitev kupiti pri Ponudniku v skladu s temi Pravili ter splošnimi pravili in pogoji Ponudnika.
Cena kupona je cena za takojšnje plačilo, po kateri je možno skladno s temi Pravili kupiti Kupon z želeno Nakupno opcijo.
Obdobje veljavnosti je obdobje, v katerem je mogoče unovčiti Kupon in tako koristiti Nakupno opcijo na njem. Obdobje veljavnosti je navedeno na Kuponu.
Unovčenje kupona pomeni predložitev Kupona Ponudniku v papirnati in/ali elektronski obliki, v kolikor je elektronska oblika izrecno dogovorjena, z namenom koriščenja storitev, navedenih na Kuponu, po predhodni rezervaciji in pod pogoji, ki jih posamezni Kupon opredeljuje. Ob unovčenju Kupona je potrebno poravnati Ceno storitev Ponudniku.

3. Prodajalec na podlagi pooblastila Ponudnika prodaja Nakupne Opcije pod pogoji, ki jih je predhodno preveril in odobril Ponudnik, in sicer takšno prodajo opravlja v sodelovanju s Posrednikom, ki zagotavlja spletno okolje za prodajo ter opravlja druge obveznosti v skladu s temi Pravili. Ponudnik pa je tisti, ki Kupcu zagotavlja možnost, da v Obdobju veljavnosti ter pod pogoji, ki jih opredeljujejo ta Pravila ter splošna pravila in pogoji Ponudnika, kupi na Kuponu navedeno storitev, in sicer vedno po predhodni potrditvi rezervacije s strani Ponudnika. Unovčenje kupona je možno nemudoma po nakupu in izdaji Kupona ter ob predhodni rezervaciji storitev pri Ponudniku.

4. Vsi Kuponi so prenosljivi in unovčljivi s strani Upravičenca. Prenos Kupona je možen od njegovega nakupa do trenutka potrditve rezervacije storitve, opredeljene na Kuponu, s strani Ponudnika. Kupon se lahko, podari ali prenese na novega Upravičenca s predajo Kupona v času Obdobja veljavnosti pod pogojem, da Kupon še ni unovčen.
5. Upravičenec unovči Kupon v Obdobju veljavnosti in po predhodno potrjeni rezervaciji storitve pri Ponudniku, pri čemer Kupon predloži Ponudniku v tiskani obliki (lahko tudi v elektronski obliki, v kolikor je tako izrecno opredeljeno na Kuponu ali dogovorjeno s Ponudnikom) in plača Ceno storitve navedene na Kuponu. Prvo Unovčenje kupona se šteje za veljavno. Upravičenec je dolžan poskrbeti, da se prepreči neupravičeno razmnoževanje in Unovčenje kupona. V nasprotnem primeru nosi odgovornost za škodo, ki mu iz tega naslova nastane.

6. Kupec ob plačilu storitve in Unovčenju Kupona predložiti izvirnik Kupona v tiskani obliki (izjemoma je dopustna tudi elektronska oblika). Unovčenje kupona z navedbo šifre ali v kateri koli drugi obliki ni možno.

7. Ponudnik se zavezuje zagotoviti storitev po Ceni storitve na Kuponu izključno v nastanitvi oziroma na lokaciji, opredeljeni na Kuponu, in sicer na najboljši možni način ter ob upoštevanju standardov kakovosti, ki so vsaj enaki ali višji od tistih, ki jih uporablja pri svojem rednem poslovanju. Po izteku Obdobja veljavnosti je Kupon neveljaven, njegovo podaljšanje in koriščenje storitev pod pogoji, ki jih opredeljuje, pa ni več možno.

8. Cena storitev se plača pri Ponudniku ob prihodu v nastanitev oziroma na lokacijo, kjer je možno unovčenje storitev na Kuponu, ob predhodni potrditvi termina rezervacije s strani Ponudnika. S plačilom Cene storitev in aktivacijo Kupona je slednji unovčen, njegovo vnovično unovčenje pa ni več možno. Kupon se Ponudniku predloži v tiskani obliki, v kolikor ni dogovorjena drugačna (elektronska) oblika.

9. Kuponi na bolha.com so na voljo v skladu z navedenimi cenami in pogoji na ponudbi za posamezni Kupon in temi Pravili ter splošnimi pravili in pogoji Ponudnika vse dokler je ponudba javno dostopna na spletnem mestu bolha.com.

10. Kupone na Spletnem mestu bolha.com je možno kupiti po sledečem postopku:
• Kupec poišče ustrezno ponudbo v okviru danih kategorij ter s klikom na »Več« vpogleda v želeno ponudbo;
• nakupni proces se sproži s klikom na gumb »Nakup«, ki je na voljo pri posamezni ponudbi;
• Kupec nato vnese podatke v za to predvidene obrazce;
• pred zaključkom nakupnega procesa Kupec preveri vnesene podatke;
• s potrditvijo plačila se nakup zaključi, vsi ostali dokumenti pa se Kupcu posredujejo preko elektronske pošte.

11. Kupon na Spletnem mestu bolha.com je možno plačati z uporabo plačilnih kartic označenih na plačilnem mestu, pri čemer je končna cena za plačilo razvidna pred plačilom in je odvisna od količine izbranih Kuponov (sistem ne omogoča istočasnega nakupa različnih Kuponov). Kuponi in račun za opravljeni nakup se posredujejo na elektronski naslov naveden tekom plačilnega procesa.

12. Kupec se z vnosom podatkov za plačilo v za to predvidene obrazce in potrditvijo plačila strinja, da bo njegova plačilna kartica bremenjena za navedeni znesek nakupa z jasno opredeljenim DDV. Račun za opravljeni nakup izstavi Prodajalec.

13. Nakup je opravljen in ponudba veljavna pod pogoji, potrjenimi s strani Prodajalca, kar zajema ceno, roke, DDV in druge pogoje, ki so vsakokrat na voljo na spletnem mestu bolha.com. Nakup je dokončno zaključen s prejemom Kupona na navedeni elektronski naslov tekom nakupnega procesa.

14. Prodajalec in Posrednik nista izdajatelja Kupona oz. Nakupne opcije na njem in do Kupca ali Upravičenca nimata nikakršnih obveznosti in ne podajata nikakršnih jamstev vezano na vsebino in Unovčenje kupona. Prodajalec jamči le, da je Ponudnik odobril posamezni Kupon in Nakupno opcijo na njem ter da se je zavezal zagotoviti storitev Upravičencu po Ceni storitve in v Obdobju veljavnosti navedenem na Kuponu. Za izpolnitev storitve in ostalih obveznosti skladno s pogoji posamezne Nakupne opcije je v celoti odgovoren Ponudnik. Kupec oz. Upravičenec se za vsa vprašanja, zahteve, reklamacije ter ostale nepravilnosti v zvezi s ponudbo na Kuponu obrne neposredno na Ponudnika. Ponudnik rešuje reklamacije ob upoštevanju lokalno veljavnih reklamacijskih rokov, zakonodaje države, v kateri Ponudnik zagotavlja storitev, in najboljše prakse.

15. V kolikor ni drugače opredeljeno na posameznem Kuponu, ponudba na njem velja za dve (2) osebi in določeno število nočitev z zajtrkom ter druge dejavnosti, ki jih določi Ponudnik in so navedene na Kuponu. Samo Ponudnik lahko odloči, da so Kuponi med seboj združljivi in/ali da so združljivi z drugimi promocijami in kuponi.

16. Potrošnik lahko v roku 14 dni od nakupa odstopi od pogodbe oziroma zahteva vračilo denarja brez navedbe razloga za to, v kolikor drugačni pogoji niso opredeljeni na vsakokrat veljavni ponudbi. Možnost odstopa od pogodbe velja le v primeru, da Kupon še ni bil unovčen. Kupon se šteje za unovčen od trenutka aktivacije Kupona preko vmesnika na spletni strani www.megabon.eu ali plačila storitev na Kuponu, kar nastopi prej.

17. Kupec se zavezuje vsa vprašanja v zvezi z nakupi Nakupnih opcij, zahteve za vračilo denarja ter ostale poizvedbe in zahteve posredovati na elektronski naslov podpora@bolha.com.

18. Ponudnik v namestitvi in/ali na lokaciji, kjer je predvideno koriščenje storitev, navedenih na Kuponu, aktivira Kupon preko vmesnika na spletni strani www.megabon.eu. Ponudnik se zavezuje aktivirati vsakega izmed Kuponov v trenutku njegovega koriščenja. Aktivirani Kupon je v celoti unovčen in storitev na njem koriščena, Kupon pa s tem trenutkom ni več veljaven. Delna aktivacija Kupona ni možna.

19. Ponudnik se zavezuje vsem Kupcem oziroma Upravičencem zagotoviti vse pravice v skladu z veljavno zakonodajo ter sprejeti in obravnavati vse prejete pritožne in reklamacije. Vse stroške v zvezi s tem in v zvezi s ponudbo na Kuponu (denarna nadomestila, sprememba programa ali obsega storitev ipd.) krije izključno Ponudnik, ki je tako Nakupno opcijo predhodno odobril. Enako velja tudi v primeru omejitev, sprememb, izrečenih denarnih kazni in vseh nepredvidenih stroškov v zvezi s ponudbo.

20. Prodajalec in Posrednik nimata do Kupcev nobenih obveznosti, v kolikor jih izrecno ne predvidevajo ta Pravila ali veljavna zakonodaja. Vsa denarna nadomestila Kupcem v zvezi s storitvijo navedeno na Kuponu v celoti in izključno krije Ponudnik.

21. Ponudnik se zavezuje zagotoviti čimbolj točne in pravilne informacije ter gradiva za objavo na Spletnem mestu bolha.com, pri čemer morajo tudi storitve in izdelki Ponudnika dosegati čim višje standarde kakovosti in ves čas veljavnosti Kuponov ter objave informacij in gradiv na Spletnem mestu bolha.com, zagotavljati skladnost z veljavno zakonodajo, zlasti z zakonodajo, ki ureja področje intelektualne lastnine.

Prodajalec in Posrednik ne dajeta nikakršnih jamstev v zvezi s točnostjo, pravočasnostjo, učinkovitostjo, popolnostjo ali primernostjo informacij in gradiv objavljenih na Spletnem mestu bolha.com. Celotna odgovornost za objavljene informacije in gradiva je na strani Ponudnika. Pri objavi informacij in gradiva lahko pride do napak, pri čemer sta Prodajalec in Posrednik v največji možni meri odvezana vseh odgovornosti iz naslova tovrstnih napaka v obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja. Kakršna koli uporaba informacij in gradiv izven Spletnega mesta bolha.com je v izključni odgovornosti takšnega uporabnika, v kolikor njihova uporaba ni izrecno prepovedana s temi Pravili.

22. Spletno mesto bolha.com je avtorsko zaščiteno, kot opredeljeno v teh Pravilih. Prodajalec in Ponudnik nimata nobenih avtorskih pravic na vsebinah bolha.com, v kolikor takšne vsebine niso izrecno v imetništvu Prodajalca in/ali Ponudnika oziroma ni drugače dogovorjeno v pisni obliki. Razmnoževanje vsebin vezanih na Megabon ponudbo na bolha.com je dopustno v skladu z obvestilom o avtorskih pravicah.

23. Nobena stranka ni odgovorna za neizvedbo ali zamudo pri izvedbi svojih obveznosti v primeru višje sile. Višja sila so tisti dogodki, ki jih stranke niso mogle predvideti ali pričakovati (naravne katastrofe, požari, poplave, državni ukrepi, vojne in podobni dogodki). O višji sili se v pisni obliki obvesti nasprotno stranko. Vsi roki za čas trajanja višje sile ne tečejo. V kolikor višja sila traja več kot 30 dni, lahko stranki prekineta to pogodbo.

24. Prodajalec, Posrednik, njuni lastniki in dobavitelji ter poslovni partnerji ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno, naključno ali posledično škodo, vključno z morebitno izgubo dobička, izgubo posla, izgubo podatkov, glede računalniške napake ali napačnega delovanja storitev oziroma drugih škodnih dogodkov, ki bi nastali zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Ponudnikovih storitev in teh spletnih strani. Omejitev odgovornosti velja v največji možni meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja. Ne glede na navedeno je Prodajalčeva in Posrednikova odgovornost omejena na višino prejetih plačil s strani Kupca, v sklopu nakupov opravljenih v zvezi z Megabon ponudbo na bolha.com.

25. V skladu s 3. odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) se glede nakupov Kuponov in vsebovanih storitev v sklopu Megabon ponudbe na bolha.com ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, v kolikor ni drugače navedeno na posameznem Kuponu. Kupec lahko v primeru spora pridobi več informacij o reševanju spora na spletni povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

26. Vse stranke si bodo prizadevale morebitne spore reševati sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

27. Za presojo teh Pravil se uporablja veljavna zakonodaja Republike Slovenije.

Ljubljana, 23. 08. 2021