Nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Pospešite do zmagovalnih nagrad«

 

1. Organizator in naročnik nagradne igre

Organizator nagradne igre na spletnem mestu www.bolha.com je podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«), njen naročnik pa Nova KBM d.d. (v nadaljevanju »naročnik«). Organizator omogoča sodelovanje v nagradni igri vsem, ki sprejemajo pravila in izpolnjujejo pogoje nagradne igre, ki so navedeni v nadaljevanju.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno 6. 6. 2024 do 5. 7. 2024, do 23.59 ure.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je zbiranje kontaktov za trženje, promocija naročnika, njegovih storitev in potrošniškega kredita.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre, 6. 6. 2024), ki na spletni strani bolha.si pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje, vpišejo vse zahtevane osebne podatke, sprejmejo te splošne pogoje ter podajo soglasje za neposredno trženje naročniku (obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih, novicah, nagradnih igrah in dogodkih), in sicer najkasneje do 5. 7. 2024, do 23.59 ure.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je privolitev sodelujočega za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja. V kolikor sodelujoči kasneje prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja, to ne vpliva na sodelovanje v nagradni igri.

Upoštevani bodo le pravilno in v celoti izpolnjeni prijavni obrazci. Zahtevani podatki so naslednji osebni podatki:

 • ime in priimek,
 • poštna številka,
 • telefonska številka in
 • elektronski naslov.

5. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Obvezno je izpolnjevanje tudi dodatnih pogojev:

 • Sodelujoči lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat in le v lastnem imenu ter z lastnimi osebnimi podatki.
 • Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo.
 • Prepovedano je posredovanje osebnih podatkov tretjih oseb.
 • Če obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih e-poštnih ali istih e-poštnih naslovov, ima organizator pravico do njene takojšnje izločitve iz nagradne igre.
 • Če obstaja sum, da je določeni sodelujoči v nagradni igri goljufal oz. ravnal v nasprotju s pravili nagradne igre, ima organizator pravico do njegove takojšnje izločitve iz nagradne igre.

V primeru kršitev katerega koli pogoja te nagradne igre se sodelujoči izloči iz nagradne igre in izgubi pravico do nagrade.

Nakup katerega koli izdelka pri organizatorju ali naročniku ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V primeru, da bi bila izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega, nagrado pa dobi nadomestni izžrebanec.

Sodelujoči v tej nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre dobijo samo eno nagrado. Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva in ni izplačljiva v gotovini.

6. Nagradni sklad

Nagradni sklad vključuje: 3 nagrade po 500 EUR na predplačniški kartici Visa Nove KBM

7. Komisija ter žreb nagrajenca nagradne igre

Prejemnike nagrad bo določil računalniški žreb, ki bo iz celotne množice sodelujočih naključno izbral prejemnike nagrad.

Žreb nagrajencev nagradne igre bo izveden najkasneje v roku sedem (7) delovnih dni od zaključka nagradne igre, na naslovu organizatorja Styria digital marketplaces d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana, pod nadzorom komisije v tri (3) članski sestavi, ki jo bo imenoval organizator.

Pristojnosti komisije nagradne igre so:

 • nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajencev,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči ravnal v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne igre.

Predsednik/ca komisije o poteku nagradne igre naredi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se hrani še leto dni pri organizatorju.

Zapisnik vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja,
 • prisotnih osebah,
 • poteku žrebanja,
 • številu vseh pravočasno prejetih veljavnih sodelujočih ter
 • izpisu računalniškega programa žrebanja ter
 • nagrajencih.

8. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Izžrebani nagrajenci bodo o nagradah in pogojih za prevzem nagrade obveščeni prek e-poštnega naslova, ki so ga navedli v obrazcu nagradne igre, in sicer najpozneje v roku treh (3) dni od žrebanja.

Spisek nagrad in nagrajencev žrebanja bo objavljen v treh (3) dneh po zaključku žrebanja, in sicer na spletnem naslovu skupnost.bolha.com.

Rok za oddajo pisnega soglasja s podatki je 10 dni od prejema obvestila organizatorja.

Nagrajenec mora na zahtevo organizatorja ali naročnika izkazati svojo identiteto z veljavnim osebnim dokumentom ter posredovati podpisan obrazec, da se strinja s prevzemom nagrade, in dodatne osebne podatke, kot navedeno v točki 10. teh splošnih pogojev. Vse informacije se posredujejo v pisni obliki (skeniran podpisan obrazec po elektronski pošti).

Naročnik bo nagrado podelil v 30 dneh od prejema pisnega soglasja in podatkov iz 10. člena.

Naročnik in organizator ne odgovarjata, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne od njiju.

Nagrada se ne podeli:

 • če izžrebanec v roku 10 dni od obvestila o žrebu organizatorju ne sporoči soglasja ter točnih in popolnih podatkov, opredeljenih v prvem odstavku tega člena;
 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede sodelujočih, določenih v točki 5. teh Pravil;
 • če je izžrebanec v tej nagradni igri že prejel nagrado;
 • če se ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre, določenimi v teh splošnih pogojih;
 • če izžrebanec organizatorju pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.

9. Varstvo osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da organizator nagradne igre za izvedbo nagradne igre na podlagi soglasja sodelujočega obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, poštna številka, telefonska številka, e-mail naslov.

Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri so varovani v skladu z veljavno zakonodajo in s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov ter vsakokrat veljavnimi Splošnimi informacijami o varovanju osebnih podatkov Nove KBM.

Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati osebne podatke: ime, priimek, naslov, datum rojstva, številko TRR in davčno številko. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za kontaktiranje glede izžrebane nagrade, pošiljanje nagrade ter davčne obveznosti. Osebni podatki nagrajencev se hranijo v skladu s časovnim obdobjem, kot ga določa davčna zakonodaja.

Sodelujoči v nagradni igri lahko sodelovanje kadarkoli prekliče, kot je navedeno v točki 5. teh pravil, in zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravke, blokiranje in izbris osebnih podatkov ter vložitev pritožbe. Navedene pravice ter postopki varovanja in obdelave so podrobneje opredeljeni v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani banke ter v poslovalnicah Nove KBM.

Žrebanje med sodelujočimi bo izvedeno na podlagi zaporednih številk sodelujočih, preko katerih organizator ne more identificirati konkretnega posameznika.

Organizator bo vse nadaljnje osebne podatke pridobil na podlagi pisnega soglasja izžrebanca ter jih bo uporabil za potrebe podelitve nagrade, odvajanja akontacije dohodnine ter, če konkretni posameznik k temu da soglasje, objave imena in priimka izžrebanca na spletni strani

10. Možnost prekinitve nagradne igre

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani www.bolha.com. S trenutkom objave prekinitve nagradne igre na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi na spletni strani www.bolha.com vsaj 3 dni pred nadaljevanjem.

11. Davčne obveznosti

Vrednost nagrad presega vrednost 42,00 evrov, zato se v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: ZDoh-2) vštevajo v davčno osnovo. Naročnik bo Finančni upravi Republike Slovenije poročal o dobitnikih nagrade, za kar mora pridobiti njihovo davčno številko, številko TRR in naslov stalnega prebivališča. Če dobitnik nagrade ne poda navedenih podatkov, ni upravičen do prejema nagrade.

Davčna osnova za obračun akontacije dohodnine je tržna cena nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333). V skladu s 131. členom ZDoh-2 bo akontacijo dohodnine v višini 25 % plačal naročnik (Nova KBM).

12. Odgovornost za morebitno škodo

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator ni odgovoren za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.

Organizator prav tako ni odgovoren za primer, da je sodelujoči v prijavni obrazec vpisal napačen, neveljaven ali nedelujoč elektronski naslov.

13. Spori in pritožbe

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Rok za pritožbe je 5 dni po razglasitvi nagrajencev. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Za morebitne spore je pristojno sodišče v Mariboru.

13. Končne določbe

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani www.bolha.com, veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre, tj. 6. 6. 2024. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.bolha.com

V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate na: marketing@nkbm.si.

V Mariboru, 5. 6. 2024

Styria digital marketplaces d.o.o.

Nova KBM, d.d.