Nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre

»Nagradna igra Vzajemna – Tujina«

1. Organizator in naročnik nagradne igre

Organizator nagradne igre na spletnem mestu www.bolha.com (https://bolha.com/nagradna-igra/Vzajemna-tujina) je podjetje Styria digital marketplaces d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«), njen sponzor pa Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »naročnik« ali »Vzajemna«). Organizator omogoča sodelovanje v nagradni igri vsem, ki sprejemajo pravila in izpolnjujejo pogoje nagradne igre, ki so navedeni v nadaljevanju.

2.  Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od  vključno 10. 6. 2022 do 10. 7. 2022, do 23.59 ure.

3. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki na spletni strani https://bolha.com/nagradna-igra/Vzajemna-tujina izpolnijo nagradno anketo in pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje, vpišejo vse zahtevane osebne podatke, sprejmejo te splošne pogoje ter podajo soglasje za neposredno trženje Vzajemni (obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih, novicah, nagradnih igrah in dogodkih), in sicer najkasneje do 10. 7. 2022, do 23.59 ure.

Upoštevani bodo le pravilno in v celoti izpolnjeni prijavni obrazci. Zahtevani podatki so naslednji:

-ime in priimek,

-datum rojstva,

-naslov,

-poštna številka in kraj,

-telefonska številka in elektronski naslov,

-podano soglasje za neposredno trženje.

4. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Obvezno je izpolnjevanje tudi dodatnih pogojev:

-Sodelujoči lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat in le v lastnem imenu ter z lastnimi osebnimi podatki.

-Iz istega računalnika lahko sodelujeta največ 2 različna uporabnika.

-Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo.

-Prepovedano je posredovanje osebnih podatkov tretjih oseb.

-Če obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih e-poštnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati.

-Če obstaja sum, da je določeni sodelujoči v nagradni igri goljufal oz. ravnal v nasprotju s pravili nagradne igre, ima organizator pravico tega sodelujočega iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati.

V primeru kršitev katerega koli pogoja te nagradne igre se sodelujoči izloči iz nagradne igre in izgubi pravico do nagrade.

Nakup katerega koli izdelka pri organizatorju ali sklenjena zavarovalna pogodba pri Vzajemni ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Zaposleni v podjetjih organizatorja in naročnika, njihovi ožji družinski člani ter zaposleni v vseh podjetjih, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne morejo sodelovati.

Sodelujoči v tej nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre dobijo samo eno nagrado. Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva in ni izplačljiva v gotovini.

5. Nagradni sklad

Nagradni sklad vključuje:

-1x sup v vrednosti 551,65 EUR;

-2x sončna očala Different v vrednosti 79,20 EUR;

-2x sončna očala Different v vrednosti 35,00 EUR;

-Zavarovalne pakete Multitrip:

1x družinsko zavarovanje (paket Svet S) v vrednosti 99,26 EUR,

2x posamično zavarovanje (paket Svet S) v vrednosti 49,63 EUR.

6. Komisija ter žreb nagrajenca nagradne igre

Prejemnike nagrad bo določil računalniški žreb, ki bo iz celotne množice sodelujočih naključno izbral prejemnike nagrad.

Žreb nagrajencev nagradne igre bo izveden najkasneje v roku sedem (7) delovnih dni od zaključka nagradne igre, na naslovu organizatorja Styria digital marketplaces d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana, pod nadzorom komisije v tri (3) članski sestavi, ki jo bo imenoval organizator.

Pristojnosti komisije nagradne igre so:

– nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajencev,

-ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči ravnal v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne igre.

Predsednik/ca komisije o poteku nagradne igre naredi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se hrani še leto dni pri organizatorju.

Zapisnik vsebuje podatke o:

-datumu, uri in kraju žrebanja,

-prisotnih osebah,

-poteku žrebanja,

-število vseh pravočasno prejetih veljavnih sodelujočih ter

-izpis računalniškega programa žrebanja ter

-nagrajencih.

7. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Izžrebani nagrajenci bodo o nagradah in pogojih za prevzem nagrade obveščeni prek e-poštnega naslova, ki so ga navedli v obrazcu nagradne igre, in sicer najpozneje v roku treh (3) dni od žrebanja.

Spisek nagrad in nagrajencev žrebanja bo objavljen v treh (3) dneh po zaključku žrebanja, in sicer na spletnem naslovu skupnost.bolha.com.

Nagrajencu bo nagrada vročena s strani naročnika, in sicer osebo na sedežu naročnika.

Nagrajenec mora na zahtevo organizatorja ali naročnika izkazati svojo identiteto z veljavnim osebnim dokumentom ter posredovati podpisan obrazec, da se strinja s prevzemom nagrade, in dodatne osebne podatke, kot navedeno v točki 10. teh splošnih pogojev. Vse informacije se posredujejo v pisni obliki (zadostuje elektronsko sporočilo). Nagrajenec se je obvezan odzvati na prejeto obvestilo in posredovati vse zahtevane podatke po teh splošnih pogojih najkasneje v roku deset (10) dni od prejema obvestila o nagradi. Če se nagrajenci na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne odzovejo v določenem roku oziroma ne posredujejo zahtevanih podatkov ali pa se nagradi odpovejo, jim pravica do nagrade preneha. Takšna nagrada pa se ne podeli.

8. Splošni pogoji sodelovanja in varstvo osebnih podatkov

Naročnik nagradne igre je upravljavec osebnih podatkov sodelujočih, organizator pa njegov pogodbeni obdelovalec, ki skrbi za izvedbo nagradne igre v skladu s temi pravili in sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Vsi sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da bosta naročnik in organizator uporabila njihove osebne podatke, ki jih bodo posredovali, za namen izvedbe nagradne igre, kar vključuje tudi:

-obveščanje nagrajencev o prejemu oziroma prevzemu nagrade;

-objavo seznama nagrajencev (ime in priimek, kraj bivanja ter nagrada) na spletni strani organizatorja.

Vsi sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da je Politika zasebnosti Vzajemne, kjer lahko prejmejo vse informacije o obdelavi osebnih podatkov in njihovih pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov, dostopna na www.vzajemna.si. Vsa vprašanja vezana na obdelavo vaših osebnih podatkov lahko posredujete po pošti na sedež naročnika ali na elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov dpo@vzajemna.si.

Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema teh pravil, pri čemer je podlaga za obdelavo točka (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, za trženjske namene pa bo organizator privolitve (točka (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov) zbral ločeno, podaja privolitev je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Osebni podatki nagrajencev se obdelujejo na podlagi veljavne zakonodaje, pri čemer je podlaga za obdelavo točka (c) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Organizator bo privolitve iz prejšnjega odstavka zbiral za naročnika, in sicer na spletnem mestu www.bolha.com (www.bolha.com/nagradna-igra/vzajemna-tujina ). V primeru podaje privolitve za trženjsko obveščanje to velja za vse načine trženja Vzajemna in/ali njenih pogodbenih partnerjev in/ali prilagajanje ponudb potrebam posameznika. Obdelava podatkov na podlagi podane privolitve se lahko izvaja preko različnih komunikacijskih sredstev (elektronska pošta, telefon, mobitel, navadna pošta itd.). Za obdelavo osebnih podatkov se lahko uporabljajo različna orodja in sistemi, za izvajanje takšne obdelave pa se lahko zaposli tudi pogodbene obdelovalce, pri čemer se upošteva predpise, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ter zagotavlja izvajanje tehničnih in organizacijskih ukrepov varovanja podatkov.

V zvezi s sodelujočim v nagradni igri se obdelujejo naslednji osebni podatki: ime, priimek, elektronska pošta, telefonska številka, v primeru podanih izrecnih privolitev pa tudi vrsta privolitve. Za potrebe akontacija dohodnine se obdelujejo tudi davčna številka in ostali podatki davčnih zavezancev, potrebni za akontacijo dohodnine.

Podatki, navedeni v teh pravilih, se bodo obdelovali za naslednje namene:

1. za namen organizacije ter izvedbe nagradne igre,

2. obveščanje o rezultatih nagradne igre,

3. za namene obdelave (trženjski nameni), v katere udeleženec nagradne igre posebej privoli,

4. za izvedbo nedvoumne identifikacije, če je udeleženec nagradne igre, ki bi podal privolitve za trženjske namene v nagradni igri, zavarovanec Vzajemne,

5. za izvedbo obveznosti, ki jih določajo davčni predpisi v zvezi z akontacijo dohodnine v primeru obdelave podatkov nagrajencev (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna izpostava, davčna številka).

Vzajemna bo kot upravljavec osebnih podatkov v nagradni igri pridobljene osebne podatke obdelovala izključno za namen izvedbe nagradne igre. Pridobljeni osebni podatki se bodo hranili do 31. 12. 2022, po tem datumu pa bodo trajno uničeni, razen če obstaja pravna podlaga glede daljše hrambe osebnih podatkov (zakonska obveznost upravljavca, veljavna privolitev za trženjsko obveščanje itd.).

Posameznik lahko kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, ali poda preklic privolitev za trženjske namene, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Vzajemna d.v.z., Vošnjakova ulica 2, SI-1000 Ljubljana, ali e-naslov info@vzajemna.si. Organizator in naročnik bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov iz svojih baz, in sicer najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Če sodelujoči meni, da je prišlo do kršitve s področja osebnih podatkov, lahko vloži prijavo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana, 01 230 97 30, gp.ip@ip-rs.si. Več glede varstva osebnih podatkov je dostopno v Informaciji o obdelavi osebnih podatkov, ki je na voljo na spletnem naslovu https://www.vzajemna.si/pravno/varstvo-osebnih-podatkov.

 

9. Odgovornost organizatorja in naročnika nagradne igre

 Organizator in naročnik ne prevzemata odgovornosti za:

-kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

-nedelovanje storitve zaradi nepoznavanja uporabe storitev,

-nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,

-nedelovanja ali moteno delovanje storitve zaradi tehničnega nedelovanja aplikacije na spletni strani,

-za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade,

-za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre,

-kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, če taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi,

-organizator in naročnik ne krijeta stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

10. Davčna osnova

Vrednost vseh nagrad (razen očal Different) presega vrednost 42 evrov, zato se v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19; v nadaljevanju: ZDoh-2) vštevajo v davčno osnovo. Vzajemna bo Finančni upravi Republike Slovenije poročala o dobitnikih nagrade, za kar rabi pridobiti njihovo davčno številko. Če dobitnik nagrade ne poda davčne številke, ni več upravičen do prejema nagrade.

Davčna osnova za obračun akontacije dohodnine je tržna cena nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333). V skladu s 131. členom ZDoh-2 bo akontacijo dohodnine v višini 25 % plačala Vzajemna.

Vrednost dveh očal Different ne presega 42 evrov, zato se ne všteva v davčno osnovo, posredovanje davčne številke pa v tem primeru ni potrebno.

 

11. Ostalo

 

Organizator in naročnik si pridržujeta pravico do podaljšanja, začasne prekinitve ali končanja nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. V primeru podaljšanja organizator na ustrezen način obvesti vse sodelujoče. Vse odločitve o vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil so dokončne in veljajo za vse udeležence.

Organizator in naročnik si pridržujeta pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognila zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih. Prekinitev ali zaključek nagradne igre bo objavljen na spletni strani skupnost.bolha.com.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil pritožnika.

Vsak sodelujoči v celoti sprejema in se zavezuje ravnati v skladu s temi pravili nagradne igre, ki so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana, ter na spletni strani www.bolha.com/nagradna-igra/vzajemna-tujina.

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre Varuh Zdravja

Kraj in datum objave: Ljubljana, 10. 6. 2022