GLAVNI TAJNIK UNIVERZE V LJUBLJANI(ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: B017302) -..

  • Šifra oglasa: 3483920
  • Objavljen:
  • Število prikazov oglasa: -krat


Naziv delovnega mesta oziroma delaGLAVNI TAJNIK UNIVERZE V LJUBLJANI(ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: B017302) - M/Ž
Naziv delodajalcaUNIVERZA V LJUBLJANI
Naslov delodajalcaKONGRESNI TRG 12, 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate. ., ., rektor@uni-lj.si
Opis del in nalog
  • GLAVNI TAJNIK: VODI, ZASTOPA IN PREDSTAVLJA TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE, NAČRTUJE, ORGANIZIRA TER NADZORUJE DEL. PROCESE NA UPRAVNO
  • ADMINISTRATIVNEM IN STROKOVNO
  • TEHNIČNEM PODROČJU TAJNIŠTVA (REKTORATA) UNIVERZE, VODI, ORGANIZIRA IN USKLAJUJE DEL. PROCESE ZA DELOVANJE UNIVERZITETNIH ORGANOV TER SKRBI ZA AŽURNO REALIZACIJO SKLEPOV IN DRUGIH ODLOČITEV ORGANOV UNIVERZE, VODI, KOORDINIRA IN REALIZIRA DOGOVORE IN NALOGE TER POSTOPKE S PRISTOJNIM MINISTRSTVOM IN DRUGIMI INŠTITUCIJAMI IZVEN UNIVERZE, SKRBI ZA IZPOLNJEVANJE Z ZAKONOM DOLOČENIH OBVEZNOSTI, VODI IZDELAVO PRAVNIH AKTOV IN PRAVILNIKOV, SPREMLJA IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI, KI IZHAJAJO IZ TEH AKTOV,USKLAJUJE IN KOORDINIRA DEL. PROCESE MED STROKOVNIMI SLUŽBAMI UNIVERZE IN ČLANICAMI, SKRBI ZA GOSPODARNO DELOVANJE TAJNIŠTVA (REKTORATA) UNIVERZE, SODELUJE PRI PRIDOBIVANJU FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNIH IN DRUGIH VIROV, USMERJA DELO TAJNIKOV ČLANIC ZA IZVAJANJE ZAKONSKO DOLOČENIH NALOG IN URESNIČEVANJE CILJEV UNIVERZE, DAJE MNENJA K IMENOVANJU TAJNIKOV ČLANIC, PREDLAGA SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST TAJNIŠTVA (REKTORATA) UNIVERZE, DAJE SOGLASJE ZA NAPREDOVANJA NEPEDAGOŠKIH DELAVCEV TAJNIŠTVA (REKTORATA) UNIVERZE, OPRAVLJA DRUGE NALOGE NA PODLAGI SKLEPOV IN USMERITEV ORGANOV UNIVERZEPLAČA: OSNOVNA PLAČA SE DOLOČI Z UVRSTITVIJO V 53. PLAČNI RAZRED. MOREBITNA DODATNA VPRAŠANJA V ZVEZI Z OBJAVLJENIM DEL. MESTOM LAHKO KANDIDATI V RAZPISNEM ROKU NASLOVIJO NA NASLOV: REKTOR@UNI
  • LJ.SI
UE delovnega mesta oziroma delaLJUBLJANA
Trajanje zaposlitveDoločen čas oz. imenovanje za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja
Delovni časpolni delovni čas
Delovne izkušnje5 let
Drugi pogojiGlavnega tajnika univerze imenuje upravni odbor univerze na predlog rektorja in na podlagi javnega razpisa za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Pogoji za opravljanje dela Za glavnega tajnika je lahko imenovan, kdor ima: - najmanj VIII. raven izobrazbe (Slovensko ogrodje kvalifikacij – SOK), - izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti, - vsaj 5 let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, - aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. Rok za prijavo: 7. 2. 2020 – 7. 3. 2020 Kandidati naj svoje pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta vložijo v razpisnem roku na naslov: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom na kuverti »ne odpiraj - razpis za glavnega tajnika«.
Prijava je mogoča do07.03.2020
Informacije o prostih delovnih mestih objavljamo po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje. Podrobnejši opisi delovnih mest in zahtevani pogoji so navedeni na spletni strani Zavoda (www.ess.gov.si) in na mobilni strani Zavoda (m.ess.gov.si), na oglasnih deskah Zavoda in pri delodajalcih. Za morebitne napake, nastale pri objavi informacij v mediju, Zavod RS za zaposlovanje ne odgovarja.

Preverite podobne oglase tudi na MojeDelo.com.